Surat

Gadaganlyk bilen jenaýatçylygyň arasyndaky baglanyşyk

Adam aýtdy:

"Ilki düşünmedim: ’ozal munça jenaýatçy-da, türmä basylýan-da, para berip amnistiýa düşýän-de, ýokary wezipä bellenýän-de, işden kowulýan-da ýokdy. ’Zawod-fabrik gurmakdan öňe düşdi, näçe täze türme gursaňam, boş galjak däl’ diýýärler. Bu millete birden näme döw çaldy?’ diýdim. Soň görüp otursam, prezidentden ýazyjy ýasap, çynyny aýtjak bolýan ýazyjylary gara sanawa girizip, olaryň kitaphanalardaky kitaplaryny, neşirýatlaryň planyndaky eserlerini aýran ekenler."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019