Surat

Artyk zada garaşma

Adam aýtdy:

"Sen özüňden öň seniň her sözüni zer dänesi ýaly görüp ulanjak ýa o diýen ulanyp bilmejek diliň üçin başyny goýan adamlary bilmän, tanaman ulalansyň; soňam olaryň eden uly işlerine beýle bir üns beren dälsiň, yzlarynda galdyran mirasyna bolaýmaly zat hökmünde garansyň. Eger başyňy goýup, il üçin bir zatlar etjek bolýan bolsaň, etseň, seniň işiňe-de nesiller, bolubilsa, seniň özüňden öňküleriň pidakärligine garaýşyň ýaly garar, çemeleşer, şondan artygyna garaşma."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019