Surat

Türkmen sadalygy

Adam aýtdy:

"Ilkinji türk gurluşykçylary gelip, Aşgabatda gurluşyk etjek ýerleriniň daşyna gelşiklije haýat aýlap, onuň birnäçe ýerinde geçegçiler üçin döredýän amatsyzlyklary üçin ötünç sorap hat ýazanlarynda, adamlar begenmek begenipdilar. ’Görsene, düýpden başga medeniýet-dä, biziň gurluşykçylarymyz bilen deňeşdirer ýaly däl’ diýip, begenjini daşyna çykarýanlar hem az däldi. Megerem şol wagt biri olara ’bu haýatlaryň we ýazgylaryň arkasynda ullakan ýykgynçylyk, il-günüň gelejeginiň talaňy gizlenýär’ diýen bolsa, o bendäni it alan sanaja döndererdiler."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019