Surat

Ýeseriň eden işi

Adam aýtdy:

"Öňki ýeseriň bir döwürde köp gaýtalan sözleri käte şindi-şindem gulagymda ýaňlanýar. Ol ’gurjak ýalyjak ýurdumyz bar’ diýen bolardy. Birinden eşidendir-dä, öz tapan sözi-hä bolmaly däl. Iň ýamany, ol şo ’gurjagyň’ üstünde oturyp, meýdan edip giden eken, henizem hapasynyň aşagyndan çykyp bilemzok, çykarmykak bir?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019