Surat

Kimi näme üçin sylamaly?

Adam aýtdy:

"Ezijini, ejize ganymy halamazlyk, belki-de ýek ýigrenmek, adam üşügi bolan üçin tebigy bir ahwalat ýa ýagdaý bolsa gerek. Emma ezijiniň, ejize ganymyň öňünde dyza çökýän, baş egýän, ogul-gyzyny hem sütemkäriň öňünde tans etmäge iterýän adamlary nädip sylamaly? Elbetde, olar üçin göreşmek, türmede ýa sürgünde ölmek manysyz. Sebäbi olaryň birinjisi ikinjisiniň dowamy, belki-de gönümel netijesi bolup durýar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019