Surat

Netijesiz göreş

Adam aýtdy:

"Ozal olaryň ýagşy-ýaman öz atlary bardy, ene-atalary bir ady az görüp, goşa at dakýardy. Emma adyň yzynda durmaly döwür geldi. Görseler, atlary kim bolsa bolsun, adyňa eýe çykmak, adyň bilen orta çykmak aňsat iş däl eken. Onsoň olar esasan ’atsyz’ ýa ’anonim’ bolmagy saýlap aldylar. Sebäbi bu jogapkärçilikden boşadýardy. Ýalan-ýaşryk atlara, öňüni-yzyny tapyp bolmajak lakamlara duwlanyp, adalatsyzlygyň garşysyna gaýduwsyz göreşe çykanlar-da boldy. Ýöne bu göreş, näme üçindir, garaşylýan netijeleri bermeýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019