Surat

Ýalňyşlyk

Adam aýtdy:

Meret Öwelekow diýip birini tanaýaryn, ýörgünli ady Meret murt, bizden birki ýyl öň filologiýany gutardy, emma biznesiň gözüne düşünýän oglan eken. ’Dagyň daşyna daňsaňam, hor boljak däl’ diýilýänlerden. 1994-95-iň açlygynda öz obasyna, Duruna-beýlekä öz hasabyna kömek etdi. Emma ýalňyşyp, birki sany obadaşyna ’men elimden gelenini ederin, ýöne sizem arasynda öz hak-heşdegiňizi talap edäýiň’ diýipdir. Ýaňky çörekden garnyny doýran, açlykdan çykaran adamlary onuň üstünden "bizi hökümete garşy küşgürýär’ diýip, arza ýazdylar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019