Surat

Dialogyň türkmençe manysy

Adam aýtdy:

"Türkmen bolsaň, ’dialog’ diýseler, göni manysynda, gepleşmek, düşünişmek diýip düşünseň, gaty ýalňyşarsyň. Türkmençe dialoga monolog diýip düşünmelidir, ýagny bir adam gürlemeli, beýlekiler onuň ähli diýýäni bilen ylalaşmaly."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019