Surat

Taşlanan ömür

A poem is never finished, only abandoned. Paul Valery

Belki, diňe goşgy däl,
ömür hem gutarýan däldir,
tamamlanýan däldir adam,
türmä basylany bilen,
ýa sürgünde, il-gününden alysda
galsa ýeňlip şermendeden,
ýüz ýyl bäri ýeňip gelýän,
belki, adam arakesme alýandyr,
taşlananda gara türmä,
ýa dymmaly bolanda,
öli, diri, hiç parhy ýok,
ol özüni halas eder,
ýa-da etmez işi bilen,
birleri göreşer ölüp,
a beýleki iýjek diňe,
gabyr gazyp dişi bilen.

Belki, diňe şygyrlar däl,
ömürler gutarýan däldir,
ýöne taşlanýandyr käte,
ýazmaga ýaltanyp yzyn,
ýa-da bilmän ýene näme,
ýa nähili ýazmaly?
Belki, adam tamamlanmaýar ölüp,
üzülse-de bimahal hem armanly
ömür diýilýän tanap,
käte başga biri gelip yzyndan,
dowam edýär ony galan ýerinden,
hem galdyrýar, meger, indiki depä,
ýykylýança ýa-da ýüşüp, namartlap,
galmaz ýaly edip ýykýançalar bek,
belki, ömür gutarmaýar hiç haçan,
goşgy ýaly hakyky,
ony biri bir milletde ýazmasa,
başgasynda hökman ýazar başgasy,
eger-eger etme şek!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019