Surat

Geçmedik geçmiş

Öňki wise-premýer aýtdy:

"Bir gün prezident işe keýpsiz gelip: ’Haýsyňyz şu ýurda maňa derek ýolbaşçylyk edip biljek? Kim siz? Näme oňarýan işiňiz bar?’ diýip, üstümize gygyrmaga başlady. Biz – wise-premýerler sesimizi çykaryp bilmän, ýüzümizi galdyrmaga gorkup otyrys. Ahyry men batyrlyk tapdym, ýerimden turup: ’Ýok, Baky Beýik Serdar, biz siz bolup bilmeris, kim aýdýan bolsa, ýalan aýdypdyr, bu ýurda ýolbaşçylyk edip biljek ýeke-täk sizsiňiz!’ diýdim. Ol şondan soň köşeşdi."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019