Surat

Garaňkylygyň begenji

Adam aýtdy:

"Seni gara güýç bilen dymdyranlarynda, gara töhmet bilen dyza çökerenlerinde, hatda düşünjeli hasaplaýan kärdeşleriň, ýakyn garyndaşlaryň içinde içinde-de ýüzüňe gülüp, ’diýmedimmi, dek gezseň gowy bolar!’ diýip heşelle kakýan, akylly, öňdengörüji bolan bolup gomalýan tapylýar. Haýp, olar ir begenýärler. Sebäbi sen dymdyrylaňda, diňe sen däl, olaram sem edilýär, sen dyza çökerileňde, diňe seniň däl, olaryň çagalary hem garaňka iteklenýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020