Surat

Halk we häkimiýet

Adam aýtdy:

"Halk korrumpirlenen bolmasa, häkimiýet korrupsiýa çümüp, arkaýyn oturyp bilmez. Halk öz ýalňyşlaryny boýun almak, düzelmek islemese, häkimiýetem islemez. Bozulan häkimiýet diňe häkimiýet wekilleriniň däl, halkyň - mugallymlaryň, lukmanlaryň, işçi-daýhanlaryň... hem aýbydyr. Olar bir-birini dowam etdirip, öz ýaşaýan ýurtlarynyň diňe şu gününi däl, gelejeginem garaldýarlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019