Surat

Göýdügiň talanty

Adam aýtdy:

"Göýdükleriň talantyny hiç äsgermezlik etmäň, olar hiç bir mantyga sygmaýan gybat ýaýradyp, ulus iliň gözüni, aňyny baglarlar. Aýdaly, il aglak, doňuz bolsa depede. Olar doňzy depeden düşürjek bolmazlar, tersine, bu işi etjek bolýany doňzyň baş tiredeşi, hossary, belki-de ony ýeke özi depä çykaran edip görkezmäge çalşarlar. Ömrüniň manysy haýyr iş etjek bolmakdan däl, özüni aklamakdan, hem özüne, hem ile gowy görünjek bolmakdan ybarat gödükler armiýasy bolsa muňa ynanar. Sebäbi ol gybat olaryň gündiz eli çyraly gözleýän zadydyr."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019