Gahrymançylyk we dönüklik

Bir türkmen beýlekä gürrüň berýär:

"Öten agşam bir kino gördüm, birini nähak türmä basýarlar..."

"Olam gaçýarmy onsoň?" Ikinji türkmen gürrüňiň arasyny bölýär.

"Hawa, gaçýar, ýöne gyzykly ýeri şunda, soň ol özüni türmä basanlaryň nähili hapa adamlardygyny subut edýär, diňe öz güýji, öz kellesi bilen. Hiç kim kömek berenok!"

"Aý, kinodyr-da..."

"Hakyky durmuşdan alnan kino ol... Haýp, ilde şeýle gahrymanlar bar, bizde ýok."

"Eger türkmen şoň ýaly töhmet bilen türmä basylyp, soňam türmeden gaçsa we özüni basanlaryň nahili hapadygyny subut etse, türkmen ony gahryman hasaplarmy?"

"Ýok, türkmen oň ýaly adamlara ’dönük’ diýýär.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023