Aşgabatdaky iň täze anekdot

Türkiýä gelen türkmen turisti Germaniýadaky garyndaşyna jaň edýär:

- Aşgabatdaky iň täze anekdoty eşitdiňmi?

-Ýok.

- Onda diňle. Ýol polisiýasy düzgün bozmadyk sürüjini saklap, adatdaky ýaly, yrsarap başlaýar. Sürüji ýylgyryp, "Bagyşla, maýdan öňki ýagdaý bolan bolsa, ’oňşaly’ diýip, bäş-üç manat hödürlärdim, emma soňky tut-da-baslyklardan soň onam edip bilemok" diýýär. Polisiýa ofiseri ýüzüni boz-ýaz edip: "Aý, hudaý bardyr, göwnüňden çykaranyňy taşla-da gidiber" diýip, sürüjiniň dokumentlerini yzyna uzadýar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023