Surat

Jogaby islenmeýän sorag

Olar üýşüp, agzybirlikde we uzak wagtlap oturan şahalaryny pyçgyladylar. Eger biri-ýarymy ’Bu edýänimiz ýalňyş bolaýmasyn? Oturan şahamyzy pyçgylasak, ýykylyp, çaga-çugamyz bilen guma bulaşaýmalyň?’ dagy diýjek bolsa, üýşüp ýüzüni aldylar. Eger oň ýaly adamlar ýene tapylsa, beýlekilere-de göz edip, metbugatda ’o... tula’ dönderdiler. Ýöne bir gün şol "o... tulalaryň’ aýdany boldy, olar çaga-çugalary bilen guma, palçyga ýykyldylar. Ýöne munuň näme üçin beýle bolanyna düşünmediler ýa düşünmedik boldular, ýokaryk seredip: ’Beh, biz näme üçin ýykyldyg-aý?’ diýip, bir-biriniň ýüzüne seretdiler. Emma muny soraýanlar çyn ýa çuň jogap islemeýärdi, muny sorag berilýänler-de bilýärdi. Sebäbi olarda çyn we çuň gürrüňe ne sabyr, ne-de kanagat bardy...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019