Surat

Işewür ildeşiň maslahaty

Bosgunlykda ýaşaýan intellektual ýat ilde duşan işewür ildeşine içini dökýär:

- Ezilýän ildeşlerime hiç kömek edip bilmänime gynanyp, uzak ýyllar ýatyp bilmedim... Erkekler owarram, günä özlerinde diýýän. Emma naçar enelere, gyzlara haýpym gelýär. Belki, iň kösenýänem şolardyr.

- Aý, gynanma, şol erkekleriň ejeleri, gelnejeleri, aýallary ýa doganlary olaram...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020