Başarjaň hökümet

Bir gezek iş başarmaýan hökümetler hakynda gürrüň edildi-de, biziň ýurdumyzyň hem ady tutuldy. Emma oturanlaryň biri biziň hökümetimize diýilýän zat bilen ylalaşman, stol başyndan turup gitdi. Ol gidip barşyna nägile hüňürdedi: "21-nji asyrda, ýerasty hem ýerüsti baýlygy boýunça öň hatarlarda durýan döwletde adamlaryň aglaba köplügini 25 ýyllap tualet kagyzyna hem ýetirmän saklamak iş başarmazlykmyş!.. He-he, hany özüňiz synanyşyp görüň, nädäýerler?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020