Gezekli çemçe

Olar hiç kimi adalatsyzlykdan, töhmetden gorajak bolmadylar, sebäbi gorkdular. Indi olaryň çagalaryny hiç kim dälirän iner ýaly agzyndan ak köpük saçýan propagandadan, gollary tüýlek eginlerine çenli çermelen korrupsiýadan we talaňçylykdan goramaýar, sebäbi bu ata-babadan gelýän milli däp-dessurlary, medenieýtleri bolmasyn diýip pikir edýärler.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019