Göz bilen ýüregiň ylalaşygy

Adamçylykdyr, mal-dünýe, iki günlük galp şöhrat diýip iline kast edene içiňden ýa daşyňdan käýinip bilersiň, belki, adam hasaplaman, günäsini hem geçersiň, başarsaň unutjak, adyny aňdan syljak bolarsyň. Emma geň ýeri, şeýle betbagt öleninden on ýyl soňam, ogly-gyzy ýatlamakdan utanýan-da bolsa, onuň yzynda her ýylyň dekabrynda "atam" diýip aglaýan-da tapylar. Sebäbi adam adama we daş-töweregine diňe öz duran depesinden, öz gözünden ýa ýüreginden sereder, başga göz bilen bakyp ýa görüp bilmez.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019