Surat

Milli pragmatizm

Saňa “haýyn” diýenlerinde çekilerler. Kesekini goý, familiýasyny üýtgeden doganyň hem bolar. Sebäbi zyýana galmak islemezler. Emma gyssaga düşende gelip, hiç zat bolmadyk ýaly, karz soraýan-da, özüňden bilip eçileriňe, başyňy orta goýaryňa garaşýan-da tapylar.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019