Surat

Maryly gelniň dilegi

Awgust, 1995. Aşgabat. MHM-niň Deslapky tussaghanasynyň ýeňse gapysy. Tussaglara azyk geçirmäge gelenleriň uzyn nobaty.

- Doganjygym otyr, Muhammet Myratly bilen bir kamerada... Balygy gowy görýärdi. Düýn ýüwürjimi iberip, Murgapdan ýörite tutdurdym. Bir bölejigini datsa-da razy... Arada bir bedre gowurdak geçirdim. Geçen aý swidaniýa berenlerinde sorasam, barmandyr. Şu gapydan kamera barýança-da ogurlap bilýärler... Dükançydy, tutulanda egninde täzeje sport formasy bar eken. "Bärde geýme muny" diýip, çykardyp alaýypdyrlar. Sagadynam alypdyrlar. "Garyndaşlaryňa bereris" diýipdirler. Biz-ä berlen zat ýok... Her aý Marydan irki otluda gelip, agşamkyda yzyma gaýdýan. Öler jany balykdy, gowrupjyk getirdim. Bir bölejigi özüne barsa-da razy... Otluda ýolboýy hudaýdan dileg etdim. "Ýüreklerine rehim sal, Allajan, ynsap ber şulara-da?!" diýip ýalbardym. Gowurdakdan-a bir dogramça-da bermändirler...

(Waşington. 2015. Baýramgüliň gürrüňlerinden)

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024