"Soguljanlar"

Per Olow Enkuistiň "The Royal Physician’s visit" atly romanyndaky ’soguljanlar’ tanyş görünýär: "Fransiýada ’ol okuwly adammy?’ diýip sorar ekenler. Germaniýada ’gowy maşgaladan çykanmy?’ diýip sorar ekenler. Hollandiýada ’Baýlygy näçeräk?’ diýip sorapdyrlar. Daniýada ’at-derejesi näme?’ diýer ekenler. Bu ýurtda adamy bir otagdan başgasyna geçirmek, saçak başynda oturtmak, hyzmatkärleriň nahar äbermegi hem ornuna, derejesine görä amala aşyrylar eken. Eger sen gapynyň aňry başynda bir intelligent, akylly adama duşsaň (bu onuň orun-derejesiniň ýokdugyny aňladýar) we onuň kimdigini sorasaň, jogap ’ol hiç kim’ bolar. Emma ahyrsoňunda şol ullakan at-abraýa, ýokary orna eýe bolan adamlar hiç zadyň alnyndan bolman, diňe öz derejelerini goraýan soguljanlar bolup çykarlar."

Rockville, Maryland, 23.11.14.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020