Olaryň umydy ýok

Olaryň umydy ýok,
ertir jaýym ýykylmaz,
çagalarym bilen gyşda
köçede galman diýip,
ýa kowulman diýip işden,
atylmaryn diýip gara zyndana,
arkaýyn bolup bilmezler,
bolmasa akmak, dikdüşdi,
çünki jaýlary bikanun,
bolmasa-da bahana
tapar islese häkim,
edilýän işde hemişe
bolar bikanun ýeri,
her näçe işläbersinler,
döksünler-de ajy deri,
bilýärler el urlan ýerden
çykar näçe hapa diýseň,
olar diýýär umytsyzja:
“Çöpi bolýar kişmiş iýseň!”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019