Ýürekdäki gara deşik

Eger ýüregiňde bir deşik bolsa,
belki ýüregiňden ullakan, äpet,
gara deşik, hoňkaryp duran daşdan,
sen ony dolduryp, ýapyp bilmersiň
süri-süri maly sürseň içine,
uçarlary, altyn ýükli, zer ýükli
göni ýüregiňde gondursaň ýa-da,
gämileri, mas ýüklenen, hatarlap,
gatnatsaň içine, göýä bir ada,
sen onuň dermanyn tapyp bilmersiň,
bejerip bilmersiň özüňi, walla,
ýa ol deşik eger-eger ýapdyrmaz,
başgalary näçe entet ýa alda,
ýoluny ur çagalaryň, ogurla
iň gymmat zadyny, wagtyny eziz,
öňüňden çykany tut tanka, topa,
tekizle, ýyk obalary, şäheri,
agaçlary, bukulmasynlar, gopar,
barybir geçmersiň oýnap hem gülüp,
ol deşikden diňe dynmaly ölüp...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019