Kiçilik we ululyk alamatlary

Uly ulaltjak bor, kiçeltmek üçin
Ýalňyş ýa kemçilik gözlemez senden;
Magtymguly aýdyp gidipdir kän öň,
Akyl adam gepin başlamaz “menden”.

Men-menlikdir özge birin garalap,
Ýa kiçeldip, uly görünjek bolmak;
Suw bolsaň, akarsyň aşaga şaglap,
Daş bolsaň, ýazylan ornuňda galmak!

Uly bolsaň, depä çykmak hökman däl,
Ýa gygyrmak damak ýyrtyp, çygylyp;
Seni ykrar eder duşmanyň hökman,
Ýa öňden, ýa zydan taýagyn salyp.

Kiçi bolsaň, agyr günde birisi
Bir gowulyk etse ýerinden turup,
Sen ony hiç başarmarsyň bagyşlap,
Iň bolman düýşüňde galarsyň urup...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019