Adat

Sen “bolanok” diýseň, bolmaz boljagam,
Sen “gelenok” diýseň, gelmez geljegem,
Ýöne ilde öňden gelýän adatdyr,
“Ýagşy” diýer bir sagatdan öljegem.

“Ýok, bolanok” diýip, bolduryp bolmaz,
“Bolar” diýip başla tutan işiňi;
Bolmajagy boldurýandyr bolarlar,
Bolmajaklar gysyp döwer dişini.

Bolmajak däl, boljak bolan bolýandyr,
Aglajak däl, güljek bolan gülýändir;
Ýol başynda durma galdyrap, gorkup,
Giden geler ýa-da işi gelýändir.

Şondan diýipdirler: “Giden getirer,
Oturan nyrh sorar”, delminip bakyp;
Sen “bitenok” diýseň, bitmez hiç bir iş,
Iş bitirler diňe ugruna çykyp!

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019