Arzan adam

Sen özüň özüňi tananyňdan soň,
Başgalar ne diýdi, diýmedi näme?
Özünden bihabar ýok etjek bolar,
Meslekdeşin, bile münüp bir gämä.

Bolmandan soň dostsuran bor, ýylgyrar,
Diýer: “Walla, seresap bol, hatar kän.”
Adam arzan bolsa, arzanlar barha,
Hem bilmezden özün arzan satar kän...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019