Galjak zat

Sen nirede bolsaň bol,
sen nirede galsaň gal,
iliň üçin, talanan,
edip bilýän işiňi,
ertä goýma, etjek bol,
etjek bolma bar işi,
döwme urup dişiňi,
gaty daşa, adama
düşündirjek bolma söz,
düşünmejek düşünmez,
öz atyny çapar täk,
düşünjekler düşüner,
bilen bolsun, bolmasyn,
dynjyňy al ýorulsaň,
soň işiňe gitjek bol,
iş etmeýän, etmejek,
ýa-da işiň gabanýan
näme diýsin, diýmesin,
ne geňirgen, ne gynan,
bu bir durmuş, şeýleräk
boldy, ýene bolmaly,
adam öler, yzynda
diňe işi galmaly.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024