Öldüm diýme

Sen özüňe rehim et, özgeden
garaşma-da ýyly, ýürekdeş söze,
bu bir ýoldur, ýöremeli, geçmeli,
arasynda ganat baglap uçmaly,
atyp aljak, ýetip aljak az bolmaz,
ýa gargajak, atan daşy ýetmese,
sen özüňe rehim et, delminip,
gözüň dikmän görülmedik gül ýüze,
başga biri näme etsin, seň ýaly
keseklenýän, ýa arkasy ganaýan,
ýa-da pahyr, öz-özünden basylan,
bir ýarasy bitse, açylýan biri,
ölmejek bol, men gowy diý, ýagşy diý,
öldüm diýme, diý men ýaşaýan, diri!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024