Neresse millet

Özüň ile, söze ynanyp ýörseň,
göwnüňde bolmasa gümanyň uly,
ilem saňa ynanýandyr öýdersiň,
gürrüň berseň gören görgiň ýürekden,
ýa nireden nädip nirä baranyň,
emma bir gün düşünersiň söze däl,
işiňe-de ynanmasa adamlar,
ýa müňküriň dürbüsinden seretse,
ynanmarsyň bir sözüne olaryň,
diýip käte içden: “Pahyr, neresse!”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024