Uly oppozisiýa

Iň ullakan oppozisiýa
TW-si bor döwletleriň,
ýöntem bolsa ýolbaşçylar,
terjimeçi gerek däldir,
gerek däldir düşündiriş,
artykmaçdyr analizler,
müň adama öwdürsinler,
aýlyk berip, paýlap medal,
höçjetdir ol, boýun egmez,
açar dünýä ýurduň ýüzün,
derejesin ýolbaşçynyň,
beýnisini, pulun alyp,
soňky çykan kamerada
ýazgy edip ýürekdäki,
niýetdäki tegmillerin,
TW bolar içden urýan,
gije-gündiz sylman derin.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024