Adam we hyýal

Sen adamy bejermersiň,
arzuw edýän süýji, aňsat,
asgyn bolsa öz nebsinden,
hyýal deňzin boýlap günde,
goýup bilmän çilimin-de,
ne özüni, ne çagasyn,
ne ilini gaýgy etse,
akyl satsa üstesine,
utandyrjak bolup ili,
gara gorpuň gyrasynda,
halas etmek borjuň däldir,
ýa bisowat, syýasatçy
oýnun oýnap, wada berse,
jennet gursa iki sözde,
haýbat atsa arasynda,
işiň däldir açyk zada
gözün açmak görmeýäniň,
ýa oýnanyň bolup sada.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024