Gürleşseň

Eger-de gürleşseň adamlar bilen,
bu seniň däl, Ýaradanyň islegi,
dil beripdir, gulak bilen diňläre,
tanyş, ýakyn, ýa ýat bilen kämahal
sen özüňi paýlaşmaly, ýüregiň
açyk bolsa, gowy bolsa, päk bolsa,
bilmän käte kime nämäň geregin,
awunarsyň aýdan, diýen sözüňe
düşünen ýa düşünmedik kişiniň
agyrdasy gelýän dilini görüp,
ýüregini görüp, garaşman durkaň,
eger içiň dökseň tanaman iliň,
geň galma pyçagy köpelse arkaň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024