Söz we göz azatlygy

Hiç adama alyp sözüň
azatlygyn berip bolmaz,
berip bolmaz azatlygyn gözüň-de,
görmeli sen şu satlary şeýleräk,
beýleräk däl diýip, barmak çommaldyp,
bermersiň sen hiç millete metbugat
aztlygyn halta salyp getirip,
ýa-da ýükläp kamazlara, sebäbi
il ozaly öwrenmeli türkana,
görkana oýnuny oýnaman, erkin,
özüçe bir pikir edip görmegi,
çünki, her kes, çişi bolsa, ýüň bolsa,
öwrenýär-ä jorap-sorap örmegi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023