Öwrenmeli zat

Sen gahardan doly bolsaň, basylyp,
öýke bilen, kine bilen bogulsaň,
o birlerin ýumruk düwüp ýigrenseň,
bu birlerin näletleseň içiňden,
hiç unudyp bilmän eden işlerin,
aşak çekmek, ýykmak üçin aslyşyp,
ýa-da eden gybatlaryn ýeňsäňden,
deň-duş bolup, awtobusda gyslyşyp,
bile okuw, işe gatnadym diýmän,
duzuň iýip, duz iýdirip, dostsurap,
atan töhmetleri düşse ýadyňa,
ejesini goýman, goýman bajysyn,
atasyny goýman, goýman babasyn,
sögünseň içiňden, o birine däl,
iň ozaly özüň edersiň harap,
ýylgyrmagy öwren seredip yza,
ýylgyrmagy öwren öňüňe garap!

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022