Beýiklik keseli

Bir-biriňe orden bermek,
baýrak bermek bir-biriňe,
görüp durka hemme açyk,
bilip durka çagalar-da,
siňe baksaň, bakmasaň-da,
öz egniňe serpaý atan
ýa-da orden dakan ýaly,
berekella, zor sen diýip,
öz arkaňa kakan ýaly...

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022