Tussag we türme

Eger adam gaçyp çyksa zyndandan,
dogmaz oglan, türmesini göterip,
hamyla dek, ýolda-yzda dogurman,
dagdan, düzden, derýalardan geçse-de,
öňünden çykana, yzdan ýetene,
ýa gapdaldan at goşana tötänden,
tussag gözi bilen seredip gorka,
gara güman, içindäki zyndanyn
geýdirjek bor çem geleniň başyna,
papagy dek başyndaky, iň arzan,
geljekmi ol, gelmejekmi ýaşyna,
ýa bar kişi oturjakmy süllerip,
tussag ýaly, sakçy görse utanyp,
sen adamy çykararsyň türmeden,
ýöne türme sypdyrarmy tutanyn?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022