Hiç kimiň işi

Hiç kişiniň işi ýokdur seň bilen,
adyň seniň näme bolsun, bolmasyn,
ýa ýanalsyn haýsy daşa, göwhere,
pygambere, hudaýa ýa, ölmesiz,
Allaberdi, Taňryberdi, Rahman bol,
Azym, Suhan, Möwlam bolsaň parhy ýok,
emma hakykata ýykylsaň bir gün,
haka gulluk etjek bolup ýürekden,
aýtjak bolsaň hakykaty ýek görlen,
haksyzlaryň ülkesinde ýüz ýyllap,
her kişiniň işi bardyr seň bilen,
begenerdim ol gün gelse, sowulsa,
ýalan çyksa bu howsala, bu elem.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022