Eger

Eger adam kast etmese, urmasa,
ahmal wagtyň gelip arkaňdan bijaý,
ýa töhmet atmasa görnetin, açyk,
ýaralaýyn diýip, saklaýyn diýip,
ýok edip bilmesem, entedip bolman,
boýy üçin ýigrenme sen ynsany,
toýy üçin ýigrenme sen ynsany,
ýigrenme sen ýasy üçin, nebela,
kän-le diýip süýşüp gelen mähelle,
kesekleme mazaryny merhumyň,
işi üçin, eden hyzmaty üçin,
özüne, iline sylagdan, belki,
az-da bolsa, eser galsa yzynda,
halaldyr ol, öz gzanan zadydyr,
özi bolsa, ýigrenme sen adamy,
meniň galybyma gelmedi diýip,
aýlawlymy, gönümelmi, sadamy.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022