Tomzak ýatlamasy

Altmyş ýaşan aýal gürrüňin berýär,
çagajykdym, gaty höwes ederdim,
tomsuna saçlaryn syrdyryp gelse,
çokul goýlan, tomzak goýlan joralam,
alyn saçly, zülplerini sypalap,
edil ertir boljak ýaly ulugyz,
emma ejem halamazdy bu işi,
kakam bolsa “oňaramok” diýerdi,
ahyry diýdiler sora daýyňdan,
gyzlaryna gulpak goýýan neşeläp,
emma olam, belki, aýdylan öňden,
“ýadyndan” çykaryp, gyrdy arzuwym,
ýarysy syrylan kellämi tutup,
möňňürip gaýdyşym ýadymda şindem,
hem ýadymda ýanly, ýansyz dawasy,
uzyn köýnek, kelte köýnek, beýleki,
ýa ýaglygyn başgarajyk daňanlar,
ýa gelinler, ýaşmagyny çeýneýän,
gep-gybatdy iki adam duşuşsa,
geçdimikä, gitdimikä diýerdim,
ösüşi goý, aşak düşer jemagat,
balakýüpä çenli peselse merdi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022