Beýni göçi

Eger gitse okanlaryň,
paýtagtyňy taşlap, irip,
gelse okamadyk gowy,
obalardan, para berip,
etmek üçin agyr işi,
hem okatsa çagasyny
gider ýaly ertir, belki,
bagty çüwse, ýurdy taşlap,
boýun alma batanyň, han,
sen ýene-de başdan başla.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022