Ýokardaky we aşakdakylar

Biri gürlän bolýar, ullakan adam,
beýlekiler el çarpýarlar ör turup,
sebäbi olaram uly,
akyllary başynda,
aglanlar utýar urup,
öňden gelýär bu oýun,
bolşewikden ýa-da aňyrlardan has,
ula boýun bolmaly,
bek bolmaly diliňe,
kemer ýerne guşansaň,
janly ýylan biliňe.

Biri gürlän bolýar, bilýär bar zady,
beýlekiler ylalaşýar ör turup,
ýogsa ýalan ýa boş edilýän gürrüň,
on ýediden bäri ýarag, güýç bilen,
hakykaty susduryp,
nirä girdi, haýsy deşige sümdi,
ýa bu nire, çykyp bolmaýan petik,
ýöräp däl-de, ylgap gelmeli her ýyl,
bilýän ýa düşünýän iki, ýeke däl,
emma dymýar ulus il,
ýa-da gaçýan başyn alyp başaran,
basjak ýaly däli sil.

Biri gürlän bolýar, ullakan adam,
beýlekiler el çarpýarlar ör turup,
sebäbi bilýärler olar,
ýa-da kabul edýärler,
o birisi gürlemeli,
gürlän bolmaly ýa-da,
aşak seretmeli galanlar diňe,
çünki aşak baksaň, aşaklyk kada.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019