Surat

Birniň işi

Ýolda ýatan gara daşy,
dag başyndan düşen aşak,
ýa getirlen el bilen,
soň aklanan dil bilen,
gelejegiň öňün baglap,
ýarag bilen saklanýan,
atdan düşüp aýyrmak
diňe birniň işi däl,
islemese ulus il,
il güýjüni edip sil,
oňa derek çarkandakdan,
ýolsuz ýerden aýlansa,
ýa garaşsa başga birniň
agyrtmagna bilini,
ýakmajak bol janyňy kän,
sylasaň-da iliňi.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019