Kynçylyk

Uzakdan uçup gelen, deňiz-derýany aşyp,
geçip gelen çölleri, aňyrsyna göz ýetmez,
daglardan aşyp gelen, ýellere döşün gerip,
guşlaryň ýadawlygna düşünmek kynmy şeýle,
munuň üçin hökman uçmak gerekmi,
gitmek gerekmi argyşa, agyr sürä goşulyp,
ýa diňe kelläňi işletmek çala,
ýa-da ýürek gerekmi, uçany gaýgy edýän,
gaýgy edýän al-asmana galany,
hemem ýere düşsün diýýän sag-aman,
daş dek gatap, asfalta gaçan guşy
maşynlaryň tekerinde jaýlaman,
ýüregiňde jaýlamak kynmyka şeýle,
ýa aňsatmy uçanlaryň hemmesin
çykan ýaly görmek keýpine seýle?

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019