Eger saňa erbet adam diýseler,
ýa diýseler beýle gowy adam däl,
diýmeseler göni, ýöne elmydam
ýalňyşyňy ýa-da kemter ýerleriň,
kemçiligiň ýatlatsalar ulaldyp,
hemem ony ýatladýanlar senden has

Dowamy

Surat

Men özüme syn edýärin keseden:
Hemem diýýän meniň problemam ýok.
Daş görnüşim allanäme görmäge,
hatda käbir gyz-geliniň gözüne
çal saçlarym gowy, gelşikli görner;
gözäýnegim örän nepis ýasalan...

Dowamy

Surat

Hala adam, hala agaç,
omurjaklar tapylar,
jomurjaklar tapylar,
boýuň üçin, miwäň üçin,
ýa-da ýöne, keýpine,
güýç tap özüň goramaga...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Azerbaýjanyň ozalky milli howpsuzlyk ministriniň çagalarynyň Londondaky emläkleriniň, şol sanda $21 million we umumy bahalary $111 milliondan geçýän jaýlarynyň üsti açylypdyr...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Men Morgan Freemanyň oýnaýan rollaryny, edýän gürrüňlerini gowy görýärin, ýöne onuň pir pikirini halamadyym. Morganyň pikiriçe, matemetikler hudaý deňlemelerde diýip pikir edýär, neýrologlar hudaý beýnide diýýär, emma programmaçylar hudaýyň öz içlerinde biridigine güp ynanýar...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Konstantin Paustowskiý "ýazyjy ýazmaly, okamaly, örän rahat we oýlanyşykly ýaşamaly, howlukmaly däl" diýipdir. Şeýle-de ol adamlara örän hoşniýetli bolmagy, ýöne olary içerki durmuşyňa ýakynlaşdyrmazlygy ündäpdir...

Dowamy

Surat

Halka geregi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Biz sowet döwründen miras alan ikiýüzlüligimiz başda uly doganymyzdan, Moskwadaky alymlardan öwrendik. Indi Moskwada çykýan gazetleriň käbiri, mysal üçin, Orsýetiň Halklaryň dostlugy uniwersitetinde goralýan galp dissertasiýalar bilen biznesiň, bikanun pul ýasamagyň arasyndaky uzak ýyllyk hyzmatdaşlyklaryň üstüni açýar...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Durmuşda sapak kän, adamlar alyp bilse. "The New York Times" ýazýar: "Flintde (Miçigan) şerif demonstrasiýa çykan mähelleden özüniň we beýleki ofiserleriň näme etmelidigini sorady...

Dowamy

Surat

Adam oglan bolýar, 35 ýaşap,
milletine kömek etjek, goldajak,
sebäbi milleti garypmyş, hormuş,
ezilýärmiş özüçe ýok elinde,
bilýär, ýekelikde gala alan ýok,
daýanjak ol pikirdeşe, kärdeşe...

Dowamy

Garaşýanlar

| Goşgular

Ýumruk ýaly guşam turýar, goraýar,
höwürtgesin, ýumurtgasyn, jüýjesin,
adam goramaýar, çekilýär, çünki,
hudaýy bar ýalan-ýaşryk özüçe,
dini ýa-da imany bar, gürletseň,
namazyn okaýar, täretin gylýar...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020