Geregi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Onlarça million adamyň gyrylmagyna, onlarça million aýalyň dul galmagyna, onlarça million çaganyň ýetim ösmegine, ýurduň elli-altmyş ýyllyk yza galmagyna sebäp bolsa-da, henizem Stalini atasy hasaplap ýörenler bar...

Dowamy

Täze tejribe

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Yzdan gelýän nesiller sowet adamlary ýaly biparh, bigeleň we bigäne bolmazlar, eden we etjek bolan işlerimize düşünerler, ýazan zatlarymyzy okarlar diýdik...

Dowamy

Garaş

| Goşgular

Eger diliň bar bolsa,
emma sesiň çykarmasaň
üstüňden basanda biri,
soň ikisi, onusy
ýa iki ýüz elli başlyk, ýaşuly
basyp geçse ýüzüňden...

Dowamy

Bizi agladanlar, ýesir edenler,
haku-nähak türmä gitdi,
ýa-da öli-diri goja taryhyň,
sagynda däl, belki-de,
solunda ýa çöpde ýitdi,
emm mundan ne bize...

Dowamy

Döwlet terrory

| Goşgular

Bu tutda-baslyklar ýa-da haksyzlyk
diýýärler degişli hemmä,
ýa bar kişiň meselesi,
sebäbi aýamaz pakyry, mesi,
emma adam tä özüne gelýänçä
başyny galdyrmaz bela-betere...

Dowamy

Gowulara gynanýaryn

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Men ozal ähli adama gynanardym, olar mundan gowurak prezidente we polisiýa mynasyp diýerdim. Indi olaryň köpüsiniň bu prezidente ýa häzirki polisiýa hem mynasyp däldigi, olaryň çagalarynyň şu gatnaýan mekdepleriniň hem kändigi, ýa olaryň häzirki içýän agyz suwlarynyň hili, köçeleriniň ýagdaýy bilen hem ylalaşýaryn...

Dowamy

Gürleýän we dymýan

| Goşgular

Özi üçin gürlemeýän adama,
ogly üçin gürlemeýän adama,
gyzy üçin gürlemeýän adama,
adamlara ili üçin gürlemez,
ýa-da gürlemesiz zatlary gürlän,
ýalan sözlän gözün gyrpman beteri...

Dowamy

Taýagyň iki ujy

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Biz taraplarda žurnalist bolup türmä düşseň, köplenç eden dogry işleriň üçin ötünç soramaly, indi gaýdyp häkimiýetlere dil uzatmajagyňa söz bermeli...

Dowamy

Ömrüňi aýa

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Hakykat görjege garaňky gijedäki aý ýaly görnüp durandyr. Görnüp duran zady görkezjek ýa düşündirjek bolup köp söz zaýalama, fakt toplap ýa getirip, wagt ýitirme...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Gazak metbugaty respublikada hakyna tutulan daşary ýurtly işçileriň zähmetleri üçin hak tölenende, 500 çemesi deňsizlik faktyna ýol berlendigini habar berýär...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019