Saňa diýerler

| Goşgular

Saňa gaharly diýerler,
ýa diýerler örän gedem,
saňa ahally diýerler,
ýa diýerler ýurtdan giden,
ünsi sowmak üçin seniň
göreşiňden, elbetde...

Dowamy

Alla oýny

| Goşgular

Alla, hudaý köp adama
özün aldamaga gerek,
aldamaga gerek ili,
aldanasy gelýän bolsa,
hemem pikir etmez ýaly,
hiç ulanman allaň beren kellesin...

Dowamy

Giç gelinýän hakykat

| Goşgular

Eger-eger seni erkiňe goýmaz,
bilýän zadyň köp bolsa,
ýa-da bilmeýäniň bilmeseň asla,
gerekmi, gerek däl, ýerini bilmän,
gürlärsiň agzyňa dakylan dek jaň,
ýöne bilseň bir gün her näme gürle,

Dowamy

Gowulyk

| Goşgular

Gowy bolsaň, gowy zatlar
gitseler-de, gaýdyp geler diýýärler.
Bu, belki-de, öz-özüňi
yza çekjek bolmak gamdan, gaýgydan,
hemem ynam gowy ynamsyzlykdan,
umyt eden ýagşy umytsyzlykdan...

Dowamy

Ýitmek meselesi

| Goşgular

Allanyň adyndan zorlanar adam,
hudaýyň adyndan talanar ynsan,
çünki adam kaýyl bolsa,
çekse her neneňsi çäräni, ýüki,
owadan sözlere ynanan bolup,
ne allanyň işi bolar...

Dowamy

Kimleriň ajap eýýamy?

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ilkiler Magtymgulynyň adyna berilýän goşgy setirlerini ulanyp, Pyragynyň garaşan ajap eýýamy geldi diýenlerinde, öz ýanymdan gaty görerdim, gynanardym, hatda birki günläp öýkeläp, günäleri ýogam bolsa, çagalarym bilen gürleşmedik wagtlarym hem boldy...

Dowamy

Nadan ata çykanda

| Goşgular

Gaç öňünden ata çykan nadanyň, bu pyýada geçelgesi, men geçmeli ilki diýme, bellik bar-a görnüp duran, görer, durar, belki, diýme.

Dowamy

Netijeli iş

| Goşgular

Netijeli boldy olaryň işi,
para çukuryna ýykdylar ili,
iň ilki ýokary okuwdan başlap,
ýazylmadyk kanun boldy ahyrda
iň ýokary baha goýmak iň pese,
indi gelnen ýeri öwýärler üýşüp...

Dowamy

Giden we gitmedik

| Goşgular

Görnüp duran zady soraýan bendä, hemem jogap talap edýän, üstesine hemleli, näme jogap bermeli?

Mysal üçin agaçlaryn almanyň,
tut agajyn hatar-hatar ekilen,
ýeri gerek bolup çapypdyr döwlet,
walla, näme alma ýok,
ýa gurçuklar aç ölýärler,
pile saramaň deregne?

Dowamy

Göreş meýdany

| Goşgular

Göreş meýdanyny gabanar göýdük,
göreşýänden, elbetde,
duşmanyň sanyna san ýetmez wagty,
üstesine göreşmän,
oýnun oýnap göreşýäniň,
tozan turzar uly ýolda...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019