Surat

Gereksiz dost

| Goşgular

Maňa beýle dost gerek däl,
başym atsam, başyn atýan,
ýa ýaýkasam, ýaýkap ony,
üzjek bolýan kellesini,
dosty ýaly wezipeliň,
pikiri ýok, ýok duýgusy...

Dowamy

Çydap bolsa

| Goşgular

Çydap bolsa aňyrsy ýok boşluga,
samsyklyga, akyllyny oýanýan,
oýun goýup sahnasynda sähnäniň,
gazanç edýän galp adamyň buýsanjy
gyzartmasa ýüzüň, ýeňsäň, göreňde,
kyn bolmazdy, belki, ýaşaýyş beýle...

Dowamy

Öň we häzir

| Goşgular

Ilki zalym bilen dikleşen gitdi,
iki-ýeke açyk çykyp göreşe,
ýat illerden pena aldy, umytda,
belki, bir gün dolanaryn, gelerin,
ene-ata ýetim galdy yzynda,
gözi ýolda ýumulýança armanly...

Dowamy

Aýralyk aýdymy

| Goşgular

Biz owadan adamlardan aýryldyk,
sözümize, söwdamyza düşünýän,
hem ynanýan dökülmedik gözýaşa,
utanç böwedinden aşyp bilmedik,
bizi görýän bolmasa-da ýüzbe-ýüz,
ýa tanaýan özümizden has gowy...

Dowamy

Meýletin tussag

| Goşgular

Adam kellesinde, beýniň içinde,
sement, kerpiç daşap, gurar türmäni,
ýüreginde gurar, demir gapysyn,
beton haýadyny bezäp daşyndan,
hem içine salar özün gandallap,
soň oturar, ýapyk jaýda ötürer

Dowamy

Guty medeniýeti

| Goşgular

Şeýle boldy bize ýeten zamana,
merhumlardan möhüm boldy ýas, matam,
ýa söýgüden möhüm boldy toý, şowhun,
daşky görnüş möhüm boldy mazmundan,
ýalan joşgun, ýalan yhlas satyyldy,
geçdi, çünki alyjysy kän çenden...

Dowamy

Ýaşy, başy boş ber, taşla,
gözüňdäki çylgymlary,
ýygyrtlary maňlaýdaky,
ak saçlary, ak gaşlary,
unut, asla hasap etme,
gaýgy etme ýaşaýyşy,

Dowamy

Geň görmen

| Goşgular

Seniň daşda ýalňyz, ýeke galmagyň,
dost-ýarlaryň ürküp, gaçyp, çekilip,
dogan-gardaş gypjyn-gypjyn, gorkuda,
aňlatmaýar ýekeligiň, daşlygyň,
sen bilýärsiň, ýat illerde bolsaň-da,
ertir, agşam doga edýän adyňa...

Dowamy

Ýeňilýäniň hökümi

| Goşgular

Uruş hakda hakykaty aýdana on, on bäş ýyl kesýäniň ýagdaýy, belki, gürrüň edeniňe degmeýär, ýeňýäniň däl, ýeňilýäniň eý-waýy...

Uruşmy ýa biznes?

| Goşgular

Öňem biri aýdyp geçen, akylly,
uruş bolsa, pahyr, baýyň çagasy,
başlyklaryň ogul-gyzy, jany sag,
hemmejesi alsa eline ýarag,
çyksa ganym garşysyna birleşip,
bu uruş hak, hakykatyň urşudyr...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023