Adam aýtdy:

"Diýdimzor hökümetler söz azatlygynyň nämedigini gowy bilýär we ony şu sebäpden çäklendirýär, gadagan edýär. Sebäbi şeýtmeseler, garaşsyz žurnalistler, ýazyjy-şahyrlar we beýlekiler bir topar bolmaýan zadyň üstüni açjak, hökümetiň abraýyny gaçyrjak, ony işden çekilmäge mejbur etjek...

Dowamy

Adam aýtdy:

"1980-nji ýyllarda ýazyjylar bir ýaşuly kärdeşleriniň agzyna köp öýkünerdiler. Ol Ýazyjylar birleşiginiň başlygynyň orunbasary bolup işleýärdi we, kabinetinde başga ýazyjylar oturan wagtynda-da, halamaýan bir adamy telefon etse, jaň edýäniň sesi beýlekilere eşidilip duran bolsa-da, rusçalap: "Alýo, alýo, kim sen, hiç zat eşidilenok, sesiň gelenok, liniýa gaty ýaramaz öýdýän" diýip, trubkany goýaýýar diýerdiler...

Dowamy

Surat

Ogurladylan ýaşaýyş

| Goşgular

Olar, meger, ýaşamady hiç haçan,
ýaşajak boldular, dogry,
ýöne ýaşamakdan uzak boldular,
sebäbi saklanmak esasy işdi,
esasy iş diňe ölmän galmakdy,
gutarman galmakdy, oglan-uşagy

Dowamy

Surat

Seniň däliň

| Goşgular

Bilýärmidiň ozal ýa-da
pikir etdiň indiden soň,
kim seniň sesiňi kesjek,
kim seni ýok etjek elin degirmän,
öz-özüňi, öz ýüňüňi,
aç goýun dek iýdirip...

Dowamy

Surat

Adam meselesi

| Goşgular

Adam bolan işe gider dünýede,
adam bolan işin eder dünýede,
artyk gürrüň etmejek bor başarsa,
başyny galdyrmaz gepe, gybata,
kemçiligi bolar adam bolanyň,
iş edenler ýalňyşarlar hemişe...

Dowamy

Surat

Bigeleň döwür

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Häzir 92 ýaşyndaky Býuboýra Kadyralyýewanyň we şol wagt ýaş KGB işgäri bolan Bolat Abdrahmanowyň tagallalary bilen 30 ýyl öň, 1991-nji ýylyň tomsunda Çon-Taşda repressiýanyň pidasy bolan jemgyýetçilik işgärleriniň 137-siniň jaýlanan ýeri tapyldy...

Dowamy

Dadymsyz adam

| Goşgular

Ol ülkede zalym döredi diýip,
tötänden däl, sebäbi bar, elbetde,
alym bolup, öz-özüni aldaýan,
sen bu ýerde aldamarsyň özüňi,
alym bolup, zalym bolup özüňçe,
ýa-da aldap, arlamarsyň her kese...

Dowamy

Surat

Täze nakyllar we akyllar

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ozallar "Müsürde şa bolandan Kenganda geda bol" bol diýerdiler. Elbetde, Kengan bu ýerde öz ýurduň manysynda gelýär. Indi täze nakyl döräpdir: "Öz ýurduňda hökümete gul bolandan, ýat illerde kül bol" diýýärler...

Dowamy

Surat

Ajyň ölümi

| Goşgular

Açlyk syýasaty gowy işleýär,
gowy bilýär muny türme sakçysy,
şonuň üçin türmä gelen azygy,
gerek bolsun, ýa bolmasyn almaly,
bermeli däl gözün dikýän tussaga;
açlyk syýasaty gowy işleýär,

Dowamy

Surat

Meniň gynanýan zadym

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Sosial ulgamlarda 1930-njy ýyllarda, hususan-da 1937-38-nji ýyllarda türmä basylan, öldürilen adamlar hakynda ýazylýan zatlary, wagt tapsam, okaýaryn...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020