Ýalançynyň problemasy

Adam aýtdy:

"Magtymguly aýdypdyr: ’Är ýanyna är ger mylakat tapsa, Ýüz tapmasa gelmez çagyrmak bilen.’ Ýüzi ýalan, sözi ýalan adamlarda mylakat nireden bolsun? Onsoň olar ýedi menzilinden aýlanyp geçýän adamlary şantaž, haýbat, nadaralyk bilen ýanlaryna getirjek, hyzmatlarynda goýjak bolup ýyrtylýarlar."

Dowamy »

"Birnäçe bellikler"

Adam aýtdy:

"Ýurt içinde indi enedilim.com saýtyna hem girip bolanok. Petikläpdirler. ’Çagalar ene dilini hem bilmesin, öwrenmesin; ’gidýär’ ýerine ’gitýär’, ’hawa’ ýerine ’howwo’ diýsin, TDH bolsa, ’birnäçe bellige’ derek ’birnäçe bellikler’ diýip ýazmagy dowam etdirsin’ diýýändirler-dä!.."

Dowamy »

Elibiň orny

Adam aýtdy:

"Mekdep partasyndan ýadymda galypdyr. Edebiýat mugallymymyzyň Keminäni geçende, ’Şerigaty bilseň dogry, Aýtmasaň bolduň ogry. Kazy egri, müfti egri, Elip ornunda dal gezer’ diýip getirýän mysaly kyrk ýyldan soňam gulagyma gelip duran ýaly. O wagtlar muňa adaty bir goşgy setiri ýa jany ýanan adamyň aýdaýan sözi hökmünde garap, çala ýylgyrardym. Emma indi Keminäniň bu hakykata nähili gelenine, gijem bolsa, düşünjek bolýaryn. Ýöne Keminäniň bu ajy hakykaty öz döwründe, dabanyndan soýlan Nesimini bilse-de, nädip beýle gönüläp aýdyp bilşine düşünip bilemok. Geň ýeri, Kemineden bäri ne kazylar üýtgäpdir, ne molla-müftiler, elibiň ornunda dal ömürlik gezýär we ölenden soň ol orna ogluny ýa gyzyny galdyrýar."

Dowamy »

Öz söweşin söweşmeýän

Öz söweşin söweşmeýän
islemän ýa başarman,
ýa köp bilip, garaşyp,
başga birniň gara işi ederne,
başgalara at dakmaga edermen.

Dowamy »

Biziň mekdebimiz ýa-da 'erkek' gürrüňi

Adam aýtdy:

"Uniwersiteti gyzyl diploma gutaryp, mekdebe ilki işe baran ýylymdy. ’Sagat ýok’ diýip, ýarty topary berdiler. Günaşadan gelip okatmalydym, günde sagat ýokdy. Bir gün mekdep direktory öňümden çykyp, ýagdaýymy sorady. ’Kwartirant ýaşaýan bolsaň, bujagaz aýlygyň hiç zada ýetmez’ diýdi. Men ’bilýän’ diýdim. Direktor sözüni dowam etdi: ’Aýalam bolsak, erkek gürrüňini edeli, türkmen dilinden sagat bar, eger men hakynda edilýän gürrüňleri getirseň, ertirden alyp bilersiň.’ Ol meniň ýüzüme çiňerilip, bile işleýän mugallymlarymyň bäş-alty sanysynyň adyny aýtdy. ’Şular men hakynda näme diýse, maňa aýdyp bilermiň?’ Direktor düzüw aýal däldi, onuň eden-etdilikleri hakynda edilmeýän gürrüň ýokdy. Ýöne şol gürrüňleri edýänleriň köpüsi onuň ’öz adamlarydy’, olar soň başgalaryň gepini direktora eltip berýärdiler we onuň beýleki hyzmatlaryny edýärdiler. Direktoryň betnebisliginden iň kän zeýrenýän hem şolardy. Men başymy ýaýkadym: ’Ýok, men adam satyp, sagat alyp biljek däl.’ ’Onda saňa sagat ýok, şol ýarty toparyňy okadyber.’ Direktor gülümsiräp, öz ýoluna gitdi. Men soň başga mekdebe geçdim. Bu 1980-nji ýyllaryň başynda, Aşgabatda bolupdy. Ondan bäri, gör, näçe mugallym hem çaga okadyp, hem adam satyp, çaga eklemeli bolandyr?"

Dowamy »

Üç dereje

Birisi haky çagyrýar:
“Gowusyn et özüň, alla,
gora şerden, töhmetden,
azanlardan ezýän aldap,
ganymlardan ejize,
ýetiş özüň dadymyza?”

Dowamy »