Ýalňyşsam begenjek

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Orsýetli ýaşlar bilen gürleşýärin, olar Putiniň gurdurýan äpet köşklerine, olaryň iç bezeglerine, arap ýa italýan kysym mebellerine hezil edip gülýärler...

Dowamy

Ykrarnama

| Goşgular

Meger, seniň ähli sözüň biderek,
ýa-da girip bir gulakdan, ýa girmän
geçip gidýär çala öwsen ýel ýaly,
näme diýdiň ýa diýmediň, hiç kime
gerek däl ol, ýöne başga mesele
kemçiligiň bolsa gürleýän wagtyň...

Dowamy

Wagt meselesi

| Goşgular

Telpek geýseň, telpegiňi,
ýa-da syla selläňi sen,
kellesizden haýyş etme
işlet diýip kelläňi sen,
goý, gul bolsun soňuna çen,
ogly, gyzy bolsun ýesir...

Dowamy

Armanyň armany

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Diýdimzor bilen diýdimzoryň hem tapawudy bolýar. Öňki diýdimzor arasynda baş prokurory hem türmä basardy. Emma soňky diýdimzoryň kakasy türme sakçysy bolansoň, türme tasdan howpsuz biznese öwrüldi...

Dowamy

Il we sen

| Goşgular

Çagyrma sen mantyksyzy,
alasamsyk sorag berse,
kellesini ulanmaga,
ulanmaga beýnisini,
hiç mantyksyz bolsa adam,
görmese hiç görnetini...

Dowamy

Adamyň bagty

| Goşgular

Eger-de sen işe gidip,
edip elden geleniňi,
işiň bilen azda-kände
bagtly bolup bilmeseň,
başga biri görüp, öwüp,
hormat haty, medal alyp...

Dowamy

Sen sesiňi çykarmasaň

| Goşgular

Sen sesiňi çykarmasaň,
baş atmasaň hawa diýip,
ýa diýmeseň ýok, bolanok,
bu aýdylýan ýalan-ýaşryk,
ýa-da hyýal, bolmajak hiç,
pikir eder bilmeýänler

Dowamy

Ezilýän we ezýän

| Goşgular

Ezilýänler ezilmegi
islemeýär mundan artyk,
ýadadylar ezilmekden,
aýagasty ogly, gyzy,
çörek atly iň beteri,
paý-pyýada galýar olar...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Her kim dünýä öz bähbidinden seredýär diýilýäni gaty dogry. Hytaýyň "Global Times" gazetiniň baş redaktory altynjy gün oppozisioner Alekseý Nawalnynyň goldawyna geçirilen protestleriň prezident Putiniň hökmürowanlygyna hiç bir wehim salmaýandygyny aýdyp, özüni köşeşdirýär...

Dowamy

Milli talaňçylyk

| Goşgular

Seniň hiç bir doganyň ýa
doganoglan, dolananyň,
çykanyň ýa daýy, ýegen,
bir goldawçyň ýokdur, garşy
çyksaň halkyň talaňyna,
gelejegin iýýän üýşüp...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021