Surat

Adam we aralyk

| Goşgular

Ýat illerde saýlamaga ýagdaý ýok,
hem ýüregiň gysar, ýalňyzlyk basar,
ildeş duşsa, dildeş duşsa begenip,
çagyrsalar baryp-gelip, hamala,
tanaýan dek ata-babasy bilen,
kä ýüregiň, kä saçagyň ýazarsyň,

Dowamy

Surat

Içi güjükli sorag

| Goşgular

Eger sorag bolsa içi güjükli,
pikir etme soralýan zat hakynda,
pikirin et neden berilýär sorag,
öňem bir akyldar aýdypdyr, çaklap,
bilip bilseň, sebäbine düşünseň,
näme üçin, kimden çykdy bu sowal...

Dowamy

Surat

Çykalga

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Sosial ulgamlarda Ýaponiýadaky bir heýkeliň suratyny paýlaşan adam “seniň agram gymmatyň kilogramyňda ýa göwrümiňde däl, okan kitaplaryň sanynda” diýip ýazypdyr...

Dowamy

Surat

Eger

| Goşgular

Eger seni görmeseler, bar bolsaň,
gara suwa, döwüm nana zar bolsaň,
gözenegiň arkasynda otursaň,
iki gözüň demir gapa ýar bolsa,
ýa ýurduňdan gaçan bolsaň baş alyp,
otly tagan bolup atylan boýna...

Dowamy

Surat

Adam sapagy

| Goşgular

Sen adama wezipe ber diýýärler,
kimdigini biljek, tanajak bolsaň,
ýok, wezipe hökmanam däl hemişe,
goý sen ony diňe adam ornunda,
adam ýaly ber salamy, sora hal,
saçagyň ýaz giňden, gabady gelse...

Dowamy

Surat

Öňki kärdeş

| Goşgular

Nirede bir kütek, öňki kärdeşiň,
elinden çekeniň ençeme ýyllap,
çukuryndan çykyp bilmän öz gaçan,
özünden-de beter kütegi tapyp,
ýel berip, üstüňe küşgürer, haçan,
nirä gitdiň, nirden geldiň, şugullap...

Dowamy

Surat

Ol adamlar

| Goşgular

Ýene-de bir dükan ýapyldy, çünki obadaşlar, nesýe alýan harydy, aýlap, ýyllap berip bilmän bergisin, batdy gowy, dükan açyp baýajak boldy obaň nobatdaky garyby...

Dowamy

Oýulyp galan ýer

| Goşgular

Onuň özi dünýä gülki bolupdy,
az-küşem däl, on, onki ýyl, talantdy,
emma ogly bakýar ýere gussaly,
umytsyz gözleri gülmeýär beýle,
ýa düşünýär nirä geldi, gabaldy,
dogmadyk gün bolup iline öýle...

Dowamy

Olar hökümetiň halkyna başdan,
gije-gündiz garşy durýanyn bilýär,
hökümete gulluk edýän ärleriň
hurşun ortalykdan urýanyn bilýär,
bagtly durmuş gurýan diýip başlygyň
ulyny, kiçini gyrýanyn bilýär...

Dowamy

Özüň hakda hakykaty
bile-göre aýdyp bilmän,
aýdyp bilmän açgözlügiň,
bahyllygyň, gün bermeýän,
aýdyp bilmän hakykaty
ataň hakda, eneň hakda...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022