Geň adamlar

| Goşgular

Adama geň ýa-da haýran galmaly,
sähel gyssag bolsa, açýan ýüzüni,
dogan-gardaş ýa-da dosty-ýar bolup,
ýykylaňda gülýän el bermä derek,
dikeleňde gelýän, çünki pul gerek,
goldaw gerek öňki ýaly mugtuna...

Dowamy

Bir gömügiň deregine,
gömükligi dünýä belli,
beýlekisi dyzaýar, dat,
men akylly ondan diýip,
men şekilli ondan diýip,
walla, gaýdyş pelle nadanlyk bolsa...

Dowamy

Düşnüksiz il

| Goşgular

Başga milletlere düşünse bolýar,
barmasaň-da, görmeseň-de,
bilmeseň-de dilin, sözün,
hatda daşdan seredip,
kitapdan, kinodan saýgaryp ýüzün,
emma öz iliňe düşüp bolanok...

Dowamy

Gulçulyk

| Goşgular

Oturan adama öwürmek ili,
kanagatly, näme etseň çydaýan,
bir adamdan, bir çagadan başlanýar,
üstüne gygyryp, hemlejik atyp,
kemsidip, gorkuzyp, urup bolmasa,
taýakdan öň sözüň ajysy bilen...

Dowamy

Oýanan adam

| Goşgular

Youtube-de girer ýaly bolmady,
ozal "Watan" habarlary masgara,
ile çykmaz ýaly edýärdi günde,
tahýaly, telpekli bir topar gende,
nirä sürse çopan, sürlenip, üýşüp,
indi beýlekiler, tahýadan telper...

Dowamy

Manty we mantyk

| Goşgular

Hany sende mantyk, adam,
hany sende logika,
ýa-da doýup palawdan ýa mantydan,
güýçlüler aglanda gülüp, ýaňsylap,
ejizler aglanda düşünen bolmak,
gözüň ýaşsyz, aglan bolmak mantykmy...

Dowamy

Guluň arzuwy

| Goşgular

Siseron aýdypdyr gul bolan adam arzuw etmez azatlygy, erkini, arzuw eder gullarynyň gullugyn, azat etjek bolsaň, berer merkiňi.

Iň ýamany

| Goşgular

Kim aýdanda näme, haýsy ülkede,
serhetden ýa okeandan aňyrda,
hiç diktator guly saýsa milleti,
çünki şalar geler, geçer,
iň ýamany ilde, milletde, belki,
kaýyl bolsa çydamaga, çekmäge...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Oglanlykda baý-garyp oýnuny oýnardyk. Ýylgyn ýa tal çybygyndan atymyz, tagtadan gylyjymyz, panardan galkanymyz, alýumin simden sapançamyz bolardy...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Bizde syýasatçylar öňdengörüji däl, batyr däl, diňe şu gün bilen ýaşaýarlar, gorkak, özlerini we halky masgara edýärler diýýärler...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020