Sen kämahal hiç bir sözüň
hiç birine ýetmejegin,
eger ýetse etmejegin
hiç bir täsir süri bolup,
aldaýana öz-özüni
bilersiň hem ýylgyrarsyň...

Dowamy

Kanunlar ýurdunda

| Goşgular

Eger kanun, kada bolsa,
bar diýilýän ýerlerinde,
o ýerde däl, bizi basan,
bisanlaryň türmesine,
bolşewikden gelýän, uzak
gulçulygyň goýnunda däl...

Dowamy

Göreş meýdany

| Goşgular

Göreş meýdanyna gelen,
giren ganly jeňe bilmän,
aňsat olja, aw awlaryn,
wagty geldi keýpiň diýip,
görer, biler, aňsat zat ýok,
öldi diýlen diri entek...

Dowamy

Hiç kim bolan il

| Goşgular

Sen ýatyrkaň halsyz, hassa,
ýa daňylgy iki eliň,
çagalaryň gözi ýaşly,
tutulan guş höwürtgede,
kepjebaşyň owsunynda,
azaryna bolmaz kimsäň...

Dowamy

Käbirleri dikeleniň,
ýaralaryň bitip-bitmän,
ýene-de çykanyň ýola,
biliň guşap, çermäp goluň,
synananyň halamazlar,
iliň üçin gerek işe...

Dowamy

Ýasama synagy

| Goşgular

Ýasama adamyň ýüzüne gelip,
aýdyp bolmaz mydam dile gelenin,
saklanmaly borsuň dişiňi gysyp,
düşünmez ol, degmez beýle sylaga,
ýa ýasama bolup bolmaz mydama,
sypaýy ýylgyryp, sypaýy dymyp...

Dowamy

Aglaba köplük

| Goşgular

Pikir eden pikir eder:
pikir edýär başgalar-da,
edýär ýurduň aladasyn,
galmaz ýaly aşagynda,
derdi barha agyrlaşyp,
emma pikir etmeýänler

Dowamy

Süri sütemi

| Goşgular

Süri seni sylamaz hiç,
sygdyrmaz ol içine-de,
eger biri bolmasaň sen,
özlerine kybap, gülýän,
ýa aglaýan özleri dek,
ýa-da içýän, arzan arak...

Dowamy

Ýeke-täk çäre

| Goşgular

Bütin dünýäň ýükün egne,
bütin iliň ýükün beýnä,
ýüregiňe aljak bolma,
goý özüne adamlaryň,
öz hapalan köçesini,
öz tüýdülen keçesini...

Dowamy

Besdir, oglan, düşün indi,
tire döwri geçdi birçak,
taýpa döwri geçdi birçak,
geçdi indi millet döwri,
eger özüň aşak düşseň,
doganyň ýok ýanyňda seň...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023