Dymanyň sesi

| Goşgular

Seni urýan wagty döwlet,
öldürýärkä janyň alman,
urýan wagty çagalaryň,
urýan wagty eneň, ataň,
doglanlaryň, taýak salman,
dyman halkyň, il-ulusyň

Dowamy

Hudaý urmadyk

| Goşgular

Sen iliňi halas edip bilmersiň,
öz-özüne duzak guran asyrlap,
gülen bolýan biri janyksa çala,
düşünjek bolmaýan özüne, özgä,
sähel zada göçýän alan dek gala,
pikir etme, seniň göreşiň onuň

Dowamy

Päl bendiligi

| Goşgular

Ilki özi ikilikçi,
soň aýaly ikilikçi,
söwet döwri süýreg bilen,
goýun soýup diplom alan,
çagalary ikilikçi,
salyp bilmän ÝOJ-a, ýalan...

Dowamy

Tentek oýny

| Goşgular

O birisi, okeandan aňyrda, bukulyp däl, açyk aýdypdyr turup: ýa biz bile dogan ýaly gülmeli, ýa biz bile samsyk bolup ölmeli...

Dowamy

Talaňystan

| Goşgular

Ýat ülkeden ýurda dolanýar adam,
biraz erkin dem alansoň daşarda,
yzynda dogan bar, ýegenleri bar,
gitseň, gaýdyp gelme diýip pyşyrdan,
sowgat diýip ony-muny alypdyr,
bolmasa-da artyk gazanjy, puly...

Dowamy

Gapdal halky

| Goşgular

Gapdal halky problema,
çözjek bolsaň, haýbat atar,
batyp barýar diýip gämi,
kürek ursaň, eliň tutar,
agzyň tutar, aýtjak bolsaň,
hamala ýok hiç bir hatar...

Dowamy

Garyp mydam işlär ýörer der döküp,
baýlar ony ezip, görerler peýda,
esger gorar bu ikisin, ýol söküp,
a salgyt töleýji, garyp-baý diýmän,
bu üç taýpaň tölär hakyn her aýda,
süýthor talar bu dörtlügi özüçe...

Dowamy

Adam ogurlygy

| Goşgular

Çörekli ýer gerek hemmä,
çöregini başgalaryň,
hatda çagaň agzyndaky,
diňe nan däl, azap Alla
diýip ýaşan adamlary,
adamlary dogry sözli...

Dowamy

Ýurt bölündi ikä, üçe,
belki, dörde, bellisi ýok,
bir tarapda basyp alan,
garyndaşy, urugdaşy,
müşderisi, çar tarapdan,
ýurduň içi ýa-da daşy...

Dowamy

Hökümet işi

| Goşgular

Olar seni akyl-huşy
ýiti bilen çalyşmazlar,
kütek bilen çalyşarlar,
sypaýy däl, gepi düzüw,
gödek bilen çalyşarlar,
çalyşarlar kerler bilen...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024