Ajyň aňy

| Goşgular

Çörek atly, ol pyýada,
nebitli hem gazly ýerde,
derýaly, deňizli ýerde,
gyşy gysga, tomsy uzyn,
gün-güneşli, ýazly ýerde,
uruş-da ýok, gykylyk-da...

Dowamy

Öldürýän zat

| Goşgular

Sen ynansaň gep-gürrüňsiz
"ölýäň" diýen lukmana,
hem ölüme tabyn bolsaň şol pursat,
gol gowşuryp, hamala,
gandal urlan gul ýaly,
depesinde gara gylyç galgaýan...

Dowamy

Saňa alla hakda takal okaýan,
hudaý hakda gürrüň berýän sakynman,
hut ýanyndan gelen ýaly,
öten agşam bile bolup,
hem öwredýän dürslük ýolun,
halallygy, beýlekini...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Adam alasy içinde, haýwan alasy daşynda" diýleni: bir aýal dälihanada ölüp, senediniň namysyny goraýar, beýlekisi azatlykda ýaşap, senedini masgara edýär...

Dowamy

Adam we hudaý

| Goşgular

Bazar seniň hudaýyňy näbilsin,
allaňy näbilsin täjir,
altyn atly, ol pyýada,
gynanmaly ýetmän ölse yzyndan,
öz taňrysy bar onuň,
gije-gündiz dileg edýän, çokunýan...

Dowamy

Diňle ýa-da diňleme,
içiň aýdar pyşyrdap:
- Ak gyňaçly ejesini,
ak sakgally gojasyny,
gyzlaryny baýdak ýaly,
ýigitlerin – il namysy...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Olar ilki alladan kömege garaşdylar, ýogsa öň arak içip, hiç keýpden gaýtmandylar. Toba edip, namaz öwrendiler, her namazdan soň hudaýdan abadançylyk, parahatçylyk dilediler...

Dowamy

Hiç kim hiç kim etjek bolar hemmäni,
özi ýaly bolmanda,
hiç kimleri sürer sürüläp öňe,
hiç kimleri söýer diňe,
iň hiç kimi iň ýokaryk çykarar,
çünki aýan hiç kim nirä çyksa-da...

Dowamy

Milli pensiýa

| Goşgular

Kollektiwde bir, ýeke-täk sylaýan
halypaňy, ýaşy ýetip-ýetmänkä,
gyssanyp pensiýa çykarsa döwlet,
pikirinden gorkup, sözünden gorkup,
ile-güne kast etmeli bolanda
gözsüz batyr hemişe...

Dowamy

Dogmadyk bagşy

| Goşgular

Çilimiňi taşlan ýaly,
goýan ýaly üzül-kesil,
aragyňy goýan ýaly,
ýaşlygyňda öwrenen,
sowet adamy bolup,
öz-özüňi goýma, taşlama dula...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019