Sadalyk

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Agşam Putiniň Gelenjikdäki köşgi hakynda taýýarlanan wideo-derňewiň ikinji, goşmaça maglumatlar esasynda täzelene, üsti ýetirilen görnüşini gördüm...

Dowamy

Meniň işim

| Goşgular

Agzyň açsaň ýa açmasaň,
şere garşy, haýry goldap,
seniň işiň, meniňki däl,
garaş, belki, başga biri
saňa derek çykar, aýdar,
ýa urulyp, aglap gaýdar...

Dowamy

Erkin goşgy ýazmak üçin ozaly,
meger, özüň biraz erkin bolmaly,
süýşürmeli haýatlary aňyrrak,
näme diýer iller diýen haýaty,
güýjüň barlap, birki gezek depmeli,
ýykmaly ýa ýumurmaly ahyrda...

Dowamy

Nädip çydamaly?

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Sürüjiler, umuman, raýdaş bolýarlar. Emma, az-da bolsa, käte ýolda kelesaň sürüjiler hem duşýar. Olar ýoluňy kesip, awariýa ýagdaýyny döredýär...

Dowamy

Öň geň galýardym

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Rus metbugaty orta bilim hem almadyk adamyň, "Tähranyň jellady" diýilýäniň MDU-nyň hormatly professory bolandygyny habar berýär...

Dowamy

Durmuş sungaty

| Goşgular

Hemme edýän zadyň sungat durmuşda,
saýlap-seçip aýakgabyň, eşigiň
geýinişiň, bezenişiň sungat seň,
soň sözleri saýlap ýa-da saýlaman,
gepmi-gybat ýa-da gürrüň edişiň,
ýa ýollaryň, uzak-ýakyn, şaýlanan...

Dowamy

Ýurt meselesi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Telegramda paýlaşypdyrlar, Orsýetden akyp çykýan arassa maýalar milliardlarça dollara barabar. Mysal üçin, 2008: 133.6, 2009: 57...

Dowamy

Tejribe

| Goşgular

Elbetde, ýene-de wada bererler, öňkülerem berdi, ýadymda bary, ýöne tussag sany köpeldi barha, hemem ýene beýgeltdiler diwary.

Dogry, ýene ynanasym gelýär kän, tarapyna geçmän hiläniň, alyň, emma gözlerimi ýumsam-da näçe, beýle ýüzün görüp durun medalyň.

Darakly mesele

| Goşgular

Kimiň kimdigini ýa-da bahasyn,
aýdylsyn ýa aýdylmasyn gazetde,
görer iller, eger berilse garak,
ýa sereder niýetinden, başgarak,
dükana bar, emma saçyň bolmasa,
nämä gerek durmak daraga garap?

Dowamy

Eýle bolsaň

| Goşgular

Düşündirjek bolma özüňi ile,
düşündirjek bolma sözüňi ile,
bilip durkaň niýetini, pälini,
gara günde galyp, bolsaň-da mätäç,
diýme oňa adam-a men, hakym bar,
beter bolar hak-hukugyň ýatlatsaň...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022