Paýlaşmak kynçylygy

Adam aýtdy:

"Aýalym her gyş, gar ýaganda, ’guşlar horlanmasyn’ diýip, daş işige, gar düşmeýän ýere iým sepýär. Ilki bir guş gelýär, iým çokup, doýup gidýär, soň ikinjisi, üçünjisi gelýär. Ýöne käbiri özi doýsa-da gitmeýär, gyra çekilip, iým sepilen ýeri uzak wagtlap garawullap oturýar. Başga guşlar gelse, olary kowýar. Ýöne diňe garawul bolup oturmak hem kyn bolarly. Ol arasynda uçýar, agajyň şahasyna gonýar. Şol wagtam kiçiräk guşlar sap atp gelýär-de, iým çokmaga başlaýar. Garawul guş şahadan gazap bilen aşak inýär we iým çokan guşy haýatdan aşýança kowalaýar. Aýalym bir gün ony synlap oturdy-da, ’Guşlaram adamlar ýaly eken, başga biriniň mugt beren zadynam paýlaşmagy başaranoklar’ diýdi."

Dowamy »

Öňe düşeniň paýy

Adam aýtdy:

"Iki-ýeke adam zeýrenýär, käbiri: ’Öňe düşýän, partiýa döretjek bolýanam ýok, ýogsa halk yzyna düşjek’ diýýär. Men birini bilýärin: professordy, partiýa döretdi, ilki kärdeşleri ýüz öwürdi, generalyň gyzy diýýärdiler, aýaly aýrylyşdy, oppozisiýa diýilýänler gabanyp, ony kgb agenti bolmakda aýypladylar, KGB bolsa ony dälihana taşlady, daşary ýurt guramasyndan ynsanperwer kömek diýip azajyk pul iberdiler, dogany elten adama ’çykarybam oturma, bizde beýle dogan bolmaz’ diýdi. Dogry, dälihanadan çykdy, soň döwlet kontrollygynda işläp garrady. Indi ýeke ogly gelip, wagtal-wagtal üstüne dyzaýar, nämemiş, kakasy onuň ösmegine böwet bolanmyş. Pahyr zeýrenýär: ’Ösen bolsaň, para alyp türmä düşerdiň, basylmanyň üçin kakaňa sag bol aýt’ diýýär. Bir gezek ýanynda otyrkam şol ogly gelip, kakasyna abyr-zabyr edip, bir zatlar diýip gitdi. Pahyr yzyndan gapyny ýapyp: ’Muňa kakasy gerek däl, bar aladasy şu oturan jaýym, başga birine gider öýdüp gorkýar’ diýdi."

Dowamy »

"Bahanamy, sebäp?"

"Näme boldy?" diýip sorady adam,
gyrgyn kökün gören ile,
hem dikelen her gezek
ýüzläp ýylyn ýitirip,
Gazawatda gutarmadyk,
Gökdepede ölüp ýeňen,
Bolşewikde tükenmedik,
näme boldy ile, sorady adam,
her günde on günlük ýadap.

Dowamy »

Dilden sypan söz

"Senem - diýdi dissident,
ýanýoldaşy çüýşe bolan bireýýäm,
- galyp bilerdiň türmede,
ölüp bilerdiň türmede!"
Soňra dymdy köpmanyly.
Düşünmedim,
näme diýmek isledi.
Soň bolmady gürledip...

Dowamy »

Hudaýyň ak ketenisi

Mylly Täçmyradyň agtygy Nursoltan Hojamyrat gyzynyň ruhuna bagyşlaýaryn.

Adamlar Papa ejäniň gözleriniň alnynda, birden üýtgedi. Ýok, olar ozal beýle däldi, başgady.

Ýa ol adamlara ozal başga göz bilen garadymyka? Ýa bu üýtgeşiklik birden däl, kem-kemden bolup geçdimikä? Käte onuň kellesine şu soraglar hem gelip geçýärdi. Emma ol ýene adamlaryň ozal beýle bolmandygy, biraz başgarak bolandygy baradaky başky pikirine dolanyp gelýärdi.

Dowamy »

Açgözlük medeniýeti

Adam aýtdy:

"Bu gyş beýle sowuk bolmady, garam az ýagdy, emma öňki ýyllardakydan kän üşedim. Sebäbi açgözlük, adam nebsi we doýmaz-dolmazlygy hakynda kän pikirlendim. Biz näme üçin beýle açgözkäk? Ýokaryk çykan doýmaz-dolmaz bolaýýar. Sebäbi berim bilen çykýar, öwezini dolmaly, soň ýene ýokaryk berip durmaly, ýogsa saklanmak kyn diýýärler. Käbirleri bu sowet sistemasyndan galan kesel diýýär. Emma arada Eziz han bilen Jüneýit hanyň arasynda bolan bir gürrüňi eşitdim. Hakykatda bolan zatmy ýa toslama, biljek däl. Rahym Eseniň halk içindäki rowatlara salgylanyp ýazmagyna görä, Jüneýit han Eziz han bilen ilki duşuşanda: "Serdar, seniň nähili gowy ýaragyň bar eken! Donuňam gowy eken! Telpegiň hasam ajap eken!" diýipdir. "Soňky gezek duşuşanlarynda tejenli serdar Jüneýit hanyň ýanyna sowgatly gelipdir. Ol özüniň iňlis mauzerini hem, kazak karabinini hem gysganmandyr, egnindäki agarçäkmenini hem gysganmandyr. Hywa, hany hem bergidar bolup galmandyr. Ol hem tejenli hana kümüş uýanly ýomut atyny beripdir. "Telpegiň-ä dözmediň öýdýän? – diýip, Jüneýit han mönsürän bolanmyş. – Ýa-da düşünmediňmi? Telpegiň maňa beýleki zatlaryňdan has gowy ýaraýardy". "–Telpek özümiňki, han aga – diýip, Eziz han gaba telpegini maňlaýyna süýşürip jogap berenmiş. – Ol meniň kellämiň bezegi. Telpegimi bersem, ertir sen meniň kellämi dilärsiň. Kellämi bolsa diňe telpegim bilen bile alyp bilersiň" diýip, Rahym Esen "Eziz han hakynda hakykat" atly kitabynda ýazýar. Şondan soň Jüneýit han onuň synagdan geçendigini aýdanmyş. Emma bu ýerde synagdan başga-da zatlar bar ýaly. Adamyň çagalykda, ýaşlykda biriniň egnindäki eşiklerine, ulagyna, jaýyna... göz gyzdyrmagy mümkin. Emma soň, 50-60 ýaşan, il öňüne çykan adamyň çagaça bolman, başga birniň egnindäki eşige göz gyzdyrmagy, muňa synag ýa başga zat diý, kadaly dälmikä diýýän. Mundan-da beteri, medenileşen adam bolan bolup, ogurlap ýa para-peşgeş edip alan zatlaryny, başga birleriniň ýazan kitaplaryny öz adyna geçirip, ile güjeňläp, artykmaç boljak ýa görünjek bolýana näme diýmeli? Biz muňa bolmaly, kadaly zat hökmünde garaýan bolsak, ýa-da munuň bilen umuman ylalaşýan bolsak, bu biziň aňyrdan gelýän medeniýetimiz, derejämiz, bar bolup bilşimiz bolmasyn?"

Dowamy »