Ýerinden turmadygyň problemasy

Ýerinden turany uranda köplük,
ýüzüne ýa ýeňsesinden,
şarpyk çalyp ýa ýaňsylap,
ýa-da ýöne gaşyn çytyp, halaman,
keýpine, bahyllyk edip,
soragyna seňrik ýygryp içinden,
ýekirende ýerden turany köplük,
ýa sesini çykarany,
ýa agzyny açany,
sorag berjek bolup çala,
pikir etme ýeke ýigit ýykylýar,
galýar aýak astynda,
bu köplügiň ýeňlişidir aslynda,
özgeden däl, öz-özünden,
ýa-da çekişidir öz-özün yza,
şeýle boldy, şeýle bolar hemişe,
millet millet bolman çökende dyza.

Dowamy »

Azaşmajak adam

Tüweleme, azaşmak
aladasy ýok kişiň,
ýa gaýgysy, gamy ýok,
gijä galmak, eglenmek,
sebäbi hiç ýere howlukmaýar ol,
ýa-da barjak, görjek ýeri ýok asla,
gitmekçi däl ertir ýa-da birigün,
üstesine giden-gelene baryp,
sorajak bolanok, biljek bolanok,
neden beýle gara başagaý iller,
aýtmasy kyn, gynanmaly adammy,
gözüň gitmelimi ýa-da,
adam gören ýaly seretseň daşdan,
a siňe seretseň, adamsyz ada.

Dowamy »

Ýurt meselesi

Ejem gitdi,
ýary gitdi watanyň,
kakam gitdi,
bary gitdi watanyň,
iki-ýeke ele bakýan,
ýa seredýän aýagyma
hiç hasapdan hasap däl,
a başyma seredýänler,
gynansam-da, köp däl beýle,
ýa bolsa-da çekinýärler,
başyn götermäge ýerden,
ady bolsa bolup biler,
emma özi bolmaz uzak,
mertligi gutaran ýurduň.

Dowamy »

Olar ezijini gowy gördüler

Olar ezijini gowy gördüler,
olar kemsideni gowy gördüler,
depeläni depä çykyp,
eziz gördüler olar;
olar ýalançyny gowy gördüler,
olar talaňçyny gowy gördüler,
göterdiler ellerinde,
oturtdylar başlarynda,
her sözüne gülüp bakyp,
kümsügi, egsigi mertden
ileri tutdular olar,
aýdym aýdyp şanyna,
çünki başga zady aýdyp bolmady,
ebeteýin tapmadylar,
ýa aýdanlar çykdy başga ýerlerden,
haka garaşylan boldy şermende,
öldi pahyr ahyrynda,
ölmejek ýalydy ýogsa,
alkyş bilen är gögerse,
çykmalydy gabryn böwsüp,
böwsen ýaly asfalty,
ýa-da gelmek islemedi,
ýöne meger yzynda
galanlara dözmedi ol,
geler ýaly edip gitdi birini,
özi ýaly, ýa-da özünden beter,
olar ýene begendiler el çarpyp,
ýasdan çykyp iki günde,
eder-eder, her kim özüne eder.

Dowamy »

Agyr gürrüň

Agyr gürrüň etseň, dogry,
göwni galjak tapylar,
öýkelejek tapylar,
sebäp özün görer adam
agyr işiň gapdalynda,
gapdalynda garalygyň,
ýesir bolsa ýa keýpine
gulluk etse ýalana,
şärik bolsa ogurlyga
gatnaşyp ýa gatnaşman,
iň esasy öz ömürni ogurlap,
özünde özüni öldürip daşlap,
agyr gürrüň etseň, dogry,
käte etdirerler puşman,
ýöne ýeňil gürrüň edip,
gözüň ýumup gök ýalana,
hem ýylgyryp ýalandan,
özgäni däl, özüň aldap,
geçip gitmek çözgüt däl,
tapmasaň-da başga many,
belki, biraz agyr gürrüň,
iň bolmanda özi bilen,
taba salýar ynsany.

Dowamy »

Gowulyk

Gowulyk gowy adamda,
gowy gowulyk çykanda,
ýüregin sözlände adam,
ýa aglanda aglamala,
ýa gülende ýüreginden,
ýylgyranda iň bolman,
ýaz kalbyny görkezip,
gara gyşdan basylman;
gowy adam gowulyga guwansa,
gabanmasa gowulygyn özgäniň,
emmaki bu berilmeýär her kime,
köşk gurunsyn ýa-da gurunsyn küme,
erbetlik erbet adamda,
erbet erbetligi çykanda onuň,
söz bilen ýa iş bilen,
ýa-da ýylgyranda ýasama, ýalan,
ýa gülende ýüreginden, içýakgyç,
başga birniň betbagtlygna, şumuna
gowy bolmak bagty, meger, adamyň
(belki, bagly palçygyna, gumuna),
a erbetlik ýaşan ýaly
ömür gara düýş bilen.

Dowamy »