"Bahanamy, sebäp?"

"Näme boldy?" diýip sorady adam,
gyrgyn kökün gören ile,
hem dikelen her gezek
ýüzläp ýylyn ýitirip,
Gazawatda gutarmadyk,
Gökdepede ölüp ýeňen,
Bolşewikde tükenmedik,
uruşdan soň alty-ýedi çagany
ýeke başa adam eden eneler
nirä gitdi, eý, taňrym?
Iki-ýeke bolsa-da,
neşekeşi ýokdy iliň beýle kän,
ýalançysy ýokdy iliň beýle kän,
ýa ogrusy ýokdy beýle,
emel ýetse opurýan,
agzy ýetse çeýnejek
egniniň gyzyl etin,
azgyn ýokdy, eý, taňrym,
ýokdy beýle arakhorlar,
aýalbazlar öwünýän,
ýatan ýeňlesin sanap,
beýle däldi-le aňrym?

Dowamy »

Dilden sypan söz

"Senem - diýdi dissident,
ýanýoldaşy çüýşe bolan bireýýäm,
- galyp bilerdiň türmede,
ölüp bilerdiň türmede!"
Soňra dymdy köpmanyly.
Düşünmedim,
näme diýmek isledi.
Soň bolmady gürledip...

Dowamy »

Hudaýyň ak ketenisi

Mylly Täçmyradyň agtygy Nursoltan Hojamyrat gyzynyň ruhuna bagyşlaýaryn.

Adamlar Papa ejäniň gözleriniň alnynda, birden üýtgedi. Ýok, olar ozal beýle däldi, başgady.

Ýa ol adamlara ozal başga göz bilen garadymyka? Ýa bu üýtgeşiklik birden däl, kem-kemden bolup geçdimikä? Käte onuň kellesine şu soraglar hem gelip geçýärdi. Emma ol ýene adamlaryň ozal beýle bolmandygy, biraz başgarak bolandygy baradaky başky pikirine dolanyp gelýärdi.

Dowamy »

Açgözlük medeniýeti

Adam aýtdy:

"Bu gyş beýle sowuk bolmady, garam az ýagdy, emma öňki ýyllardakydan kän üşedim. Sebäbi açgözlük, adam nebsi we doýmaz-dolmazlygy hakynda kän pikirlendim. Biz näme üçin beýle açgözkäk? Ýokaryk çykan doýmaz-dolmaz bolaýýar. Sebäbi berim bilen çykýar, öwezini dolmaly, soň ýene ýokaryk berip durmaly, ýogsa saklanmak kyn diýýärler. Käbirleri bu sowet sistemasyndan galan kesel diýýär. Emma arada Eziz han bilen Jüneýit hanyň arasynda bolan bir gürrüňi eşitdim. Hakykatda bolan zatmy ýa toslama, biljek däl. Rahym Eseniň halk içindäki rowatlara salgylanyp ýazmagyna görä, Jüneýit han Eziz han bilen ilki duşuşanda: "Serdar, seniň nähili gowy ýaragyň bar eken! Donuňam gowy eken! Telpegiň hasam ajap eken!" diýipdir. "Soňky gezek duşuşanlarynda tejenli serdar Jüneýit hanyň ýanyna sowgatly gelipdir. Ol özüniň iňlis mauzerini hem, kazak karabinini hem gysganmandyr, egnindäki agarçäkmenini hem gysganmandyr. Hywa, hany hem bergidar bolup galmandyr. Ol hem tejenli hana kümüş uýanly ýomut atyny beripdir. "Telpegiň-ä dözmediň öýdýän? – diýip, Jüneýit han mönsürän bolanmyş. – Ýa-da düşünmediňmi? Telpegiň maňa beýleki zatlaryňdan has gowy ýaraýardy". "–Telpek özümiňki, han aga – diýip, Eziz han gaba telpegini maňlaýyna süýşürip jogap berenmiş. – Ol meniň kellämiň bezegi. Telpegimi bersem, ertir sen meniň kellämi dilärsiň. Kellämi bolsa diňe telpegim bilen bile alyp bilersiň" diýip, Rahym Esen "Eziz han hakynda hakykat" atly kitabynda ýazýar. Şondan soň Jüneýit han onuň synagdan geçendigini aýdanmyş. Emma bu ýerde synagdan başga-da zatlar bar ýaly. Adamyň çagalykda, ýaşlykda biriniň egnindäki eşiklerine, ulagyna, jaýyna... göz gyzdyrmagy mümkin. Emma soň, 50-60 ýaşan, il öňüne çykan adamyň çagaça bolman, başga birniň egnindäki eşige göz gyzdyrmagy, muňa synag ýa başga zat diý, kadaly dälmikä diýýän. Mundan-da beteri, medenileşen adam bolan bolup, ogurlap ýa para-peşgeş edip alan zatlaryny, başga birleriniň ýazan kitaplaryny öz adyna geçirip, ile güjeňläp, artykmaç boljak ýa görünjek bolýana näme diýmeli? Biz muňa bolmaly, kadaly zat hökmünde garaýan bolsak, ýa-da munuň bilen umuman ylalaşýan bolsak, bu biziň aňyrdan gelýän medeniýetimiz, derejämiz, bar bolup bilşimiz bolmasyn?"

Dowamy »

Ýaşuly ýazyjylaryň başarnygy

Adam aýtdy:

"Indi-indi düşünýärin: men olara kembaha garapdyryn! 1980-nji ýyllar biziň 1960-njy ýyllarymyzdy, Mihail Gorbaçew biziň Nikita Hruşewimizdi. Biz täze nesildik! Onsoň men olar öz yzlaryndan gelýän täze nesli, täze güýji durzup, togtadyp, belki-de tas ýok edip, azaşdyryp ýa ýoldan sowup, juda bolmanda onlarça ýyl yza tesdirip biler öýtmeýärdim. Emma olar, her näçe agzala bolsalar-da birleşmäge, täze güýje garşy bilelikde, agzybir durmaga güýç tapdylar we diňe özleri galman, tutuş halky hem sowet galplygynda saklamagyň, täze dogan çagalary bolsa ondan hem beter çüýrüklige iteklemegiň hötdesinden geldiler. Netijede, olar özlerini agzybirlikde heläkläp, ilki özlerine derek bir galp ýazyjyny döretdiler, soň ikinjisini döretdiler. Indi-indi düşünýärin: men olara kembaha garapdyryn."

Dowamy »

Başga adamlar

Adam aýtdy:

"Norwegiýa gelip, köçedäki telefon budkasynda duran galyň telefon kitabyny göremde, gözüme ynanmadym. Bizde telefon budkasynda kitap däl, abat trubka tapylmaýardy. Aşgabatda, "Parahat" mikroraýonynda ýaşaýan jaýymda liftiň düwmeleri çilim basylyp, göçüp baranyma bir aý bolmanka işlemez ýaly edilipdi. Onsoň baran ýerimde liftiň düwmelerine seretdim, ýekeje-de çilim basylyp eredilen düwme görmedim. Bu, dogrudanam başga ýurtdy, bu ýerde başga adamlar ýaşaýardy. Olaryň ýolbaşçylary hem özlerine kybapdy..."

Dowamy »