Kömek kynçylygy

| Goşgular

Çagasyna gorkaklygy öwredýän
ürkekligi öwredýän,
yza çekilmegi öwredýän ile,
iki bükülmegi öwredýän ile,
okamagy öwretmeýän,
öwretmeýän öwrenmegi, bilmegi...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Şükür, pensiýa ýaşyna ýetdim, ýogsa bir gün başlygymy iki elim bilen bogmaly bolýardym. Bütin ömrüme diýen sürüji bolup, döwlet maşynynda başlyk çekdim...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Döwlet maşyny adamlary diňe hiç kim edip goýman, eýsem güni üçin günde diýen ýaly jenaýata, ogurlyga, ýalançylyga iteklese, beren iki köpük aýlygyny ýüzüne sylyp, TW kamerasynyň öňünde baş egmäge mejbur etse, başga ýurda gaçyp, iň gara, iň az aýlykly işleri etmäge taýýar bolýan we yzyna bu golaýlarda gelesi gelmeýän eli hünärli, bilimli-düşünjeli raýatlara düşünmek, aklyň ýerinde bolsa, kyn bolmaz."...

Dowamy

Onuň iş otagy giň hemem ýagty,
stoly, kürsüsi ynam döredýär,
ýalpyldysy göze düşýär diýmeseň,
hem üstünde ýa başynda stoluň
ähli zat bar gerek ýa-da bigerek,
iň esasy zatdan, talantdan başga...

Dowamy

Utançsyz

| Goşgular

Adam özün oýnamakdan irmeýär,
düşünmese ýa bilmese kim näme,
nirä geldi, nirä barýar başgalar,
ýa-da näme öz islegi, niýeti,
näme gowy, näme erbet jahanda,
ýa nämüçin çyplak hana gülýärler...

Dowamy

Galak ile,
aglak ile esasy
düzüw ýollar gerek däldir,
gerek däldir arassa suw,
açyk howa, garalmaýan tüsseden,
gerek däldir iş hem okuw...

Dowamy

Unudylan gullar

| Goşgular

Özüni 0-a çen peselden bende,
uly boljak bolup, ulalyp bilmän,
özünden daş düşüp, özüne gelmän,
namaz okan bolup, aldap özüni,
ýok edip, öldürip ýürek sözüni,
ýalany däl, çyny edinip heder...

Dowamy

Iki adamyň parhy

| Goşgular

Biri kellesiniň içinde gidýän,
soňy görünmeýän uruşda urşup,
günde ýaralanar, ýüz gezek öler,
beýlekisi sebäp görmez gam-gussa,
mertebesin ýere sokýan depeläp,
dabaraly çärelere gatnaşar...

Dowamy

Özüne kesekiler

| Goşgular

Ozalky ateist hudaýhon bolsa,
ýa kommunist bolsa ýaşuly garrap,
ýa ozalky komsomollar,
ynanasy gelen partiýa örän,
gözün ýumup ykbalyna
gyrylanyň, sürüleniň Sibire...

Dowamy

Hudaýyň plany

| Goşgular

Özüne ynamy bolmasa merdiň,
peýdasy ýok ady Arslan, Şir, Berdi,
edip bilmez öz işini, pişesin,
elden gelýän, ile-güne peýdaly,
tersine gygyrar görünjek bolup,
ýa gygyrdar hantamany bir topar...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020