Stambulda pişiklere söýgini,
sylagy, hormaty görüp kemsindim,
öz ýurdumda har edilip itden pes,
ýüzümi aldyryp öňýeten şire,
satyn alan deresinde ýetişen,
aç-hor bolup, işlesem-de gul ýaly...

Dowamy

Gyzykly döwür

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Basym sandan çykar oba ogrusy" diýýärdiler. Belki, oba ogrusy, ýönekeý adam bolsa, basym sandan çykýandyr, ýöne ogry obanyň arçyny we onuň ýakynlary bolsa, ýük egri hem bolsa, uzaga gidýär...

Dowamy

Surat

Il we gybat

| Goşgular

Dargan ile gybat gerek, gep gerek,
meselesin pikir edýän gerek däl,
bolubilse, bozuk bilen çep gerek,
gowşak gerek arak-şerap öňünde,
ýa hudaýy dünýe maly, şöhrady,
neşekeş, aýalbaz, ugursyz, kezzap...

Dowamy

Surat

Jogapkärçilik

| Goşgular

Mekdebiňi ýapsa birisi gelip,
beýlekisi gelip ýumursa jaýyň,
sen içiňe salyp, dymsaň, çekilseň,
diýip bilmän hatda daşyňdan waýyň,
eýerjek bolmasaň zamana, döwre,
hamala, bar zatdan bar ýaly paýyň...

Dowamy

Surat

Asy adam

| Goşgular

Sen hemişe mamla bolup bilmersiň,
mamla ýaly, mamla bolup oýnasaň,
ýalňyşarsyň gaty, tapmarsyň yzyň,
sebäbi sen mamla bolsaň elmydam,
bimamladyr başgalaryň ählisi,
mamla bolmak däldir bolmaklyk adam...

Dowamy

Surat

Millet we minnet

| Goşgular

Dikeniniň saýasynda saýalap,
ekenini orýar millet ýadaman,
daşarlardan biri çozup gelmese,
gul etmese ogly bilen gyzyny,
öz içinden döräp, belki, beteri,
bela bolýar soňsuz parhsyz adama.

Dowamy

Adam aýtdy:

"Beýik grek filosofy Aristotel bir çagany maňa ýedi ýaşaýança beriň, men size soň adam görkezeýin diýipdir. Biz ozal bolşewik gyrgynçylygyndan, soň Staliniň halka garşy urşundan aman galan, çöregini tapsa kaýyl bolan adamlaryň çagalary...

Dowamy

Surat

Milli dereje

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Geň zat, olaryň haýsy bilen ikiçäk gürleşseň, beýlekisi hakynda ýakymsyz bir gürrüň tapýar. Ilkiler kyn bolýar, her gezek tisginýärsiň, edilýän gep-gürrüňleriň haýsyna ynanjagyňy, haýsyna ynanmajagyňy bilip bilmän, kelläňde göterip, eger-de şeýle diýip bolýan bolsa, ruhy taýdan ejir çekýärsiň...

Dowamy

Ýitirilen ynam

| Goşgular

Aýratyn bir adam bolsun,
ýa-da bolsun tire-taýpa,
ýa-da millet, uly, kiçi,
haldan gaçyp, gidip içi,
ynanyp bilmese adam ogluna,
günäkärdir, belki, özi ozaly...

Dowamy

Il meselesi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Düşünmez ýaly zat ýok, il-gün gara işi kimdir birleriniň ederine garaşýar, özüni, çagalaryny aýaýar. Eger biri pikirini aýdyp, tutulsa ýa basylsa, çagasyny ýetim goýsa, olaryň içinde içinden ýylgyrýan köp bolýar, daşyndan 'hana, gördüňizmi, pikiriňi aýtsaň näme bolýar?' diýip, gülýän hem tapylýar...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021