Adamyň ýagdaýy

| Goşgular

Sen adamyň ýagdaýyny bilmersiň,
gowy diýsin, diýsin ýagşy, ganymat,
ýa ýylgyrsyn näçe gowy, owadan,
ýa-da erbet diýsin ýagdaýym, walla,
ol özüni açmaz adama asla,
bir ýerlerde bir zatlary ýaşyrar...

Dowamy

Ahlak meselesi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ahlaksyz jemgyýetden başyňy gutaryp, uzak wagtlap busup, soňam bir gün başyňy galdyryp, garyplar aýtmyşlaýyn, diňe baýlara berýän alla-hudaýy dile çolap, başgalara ahlak öwretmek aňsat, ahlakly bolmak kyn...

Dowamy

Surat

Ajaýyp agzybirlik

| Bellikler

Adam aýtdy:

"1980-nji ýyllaryň aýagydy. Gazetde işleýärdim. Çet etraplaryň birine iş saparyna iberdiler. Oba adamlarynyň durmuşy, kynçylyklary barada makala ýazmalydym...

Dowamy

Surat

Mekgejöwen hasaby

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Oglanlykda, agşamlyk tigirli kolhoz işinden gelýärkäk sowlup, mekgejöwen ogurlardyk we oba ýetmän bir ýerde oturyp, ot ýakyp, oda gorsap iýerdik...

Dowamy

Surat

Utançly ölüm

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Winston Çerçil garrap ölerin öýdüpdir, ýöne bütin Ýewropany çörek bilen üpjün eden Orsýet galla satyn alyp başlanda, gülüp öljekdigine düşünipdir...

Dowamy

Surat

Milli özboluşlylyk

| Goşgular

Aýdypdyrlar, diýipdirler,
hiç bir gözüň peýdasy ýok,
eger adam gömük bolsa,
ulanmasa beýnisini,
eger kelle işlemese,
ulanmasa adam elin...

Dowamy

Surat

Esasy zerurlyk

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Internet bir gowy zat boldy, il içinde ýüreginiň ähli garalygyny çykaryp, çepden-sagdan şyltak atýanlar bolmasa, ilim-gün diýip, öleniňi, galanyňy hem biljek däl...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Iwan Neumywakiniň pikiriçe, adamlar aslynda 280 ýyla çenli ýaşap bilmeli: 'Uzak ýaşamagyň syrlary iýýän-içýän zatlaryň, edýän pikirleriň we fiziki hereketiň bilen bagly...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Siňe seretseň, adamlary içgin tanasaň, olaryň içinde dine, hudaýa, o dünýä, jennete ýa dowzaha ynanýan gaty az, hususan-da dini biznes edinenleriň içinde dine garanda pula ynanýan has kän...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Suw üçünji gata zordan çykýar, bir adam tualete girip çyksa, ikinji adam üçin pes bolýar. Howa gaty yssy. Myhman gelse, ýagdaý has agyrlaşýar...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021