Beýik peslik

| Goşgular

Oppozisiýa beýik bolmaly mydam,
pes bolsa-da, beýik diýmegiň zerur,
diktatora diýýän sözleriň olar,
belki, ozal azman diýip ant içen,
bagyşlamaz çala kakdyrsaň hatda,
ýa özlerin görse goşgy, kyssaňda...

Dowamy

Ene-atalar we ogullar

| Bellikler

Adam aýtdy:

“Urşa giden oglumdan ajy habar geldi, onuň 20 ýyl görünmedik kakasy peýda boldy, döwletiň berjek öwez pulunyň ýarysyna dawa salýar” diýip, Ukrainada ýogalan rus esgeriniň ejesi žurnalistlere gürrüň berdi...

Dowamy

Garaňkylygyň sebäbi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Moskwa döwlet uniwersitetiniň professory Natalýa Zubarewiç aýdýar: “Biz bu garaňky döwrüň haçan tamamlanjakdygyna düşünemizok.....

Dowamy

Surat

Giç gelen akyl

| Goşgular

Ýaşlyk, eliň hapalaýaň her zada,
kyssa diýip, goşgy diýip okaýaň,
ýazan, belki, uly, sowatly adam,
eser tapman, heser tapman içinden,
oturýarsyň, pikiriňi ýazýarsyň,
hezil edip çap edýärler gazetler...

Dowamy

Akylsyz howpy

| Goşgular

Sen adamyň akylyny kemsitme,
bilip-bilmän, aýdan bolup bilýäniň,
ýat tutan-da bolsaň Sokratyň sözün,
garalawça däl-de, yzdan gelýäne,
belki, adamzada ýüzlenip aýdan,
many çykar ykbalyndan dananyň...

Dowamy

Il we ýalan

| Goşgular

Ýaşanyň ýa ýaşamanyň,
bilinsin ýa bilinmesin,
arakdan ýa başga zatdan
gideniň kän gowy, belki,
ýarag alyp ogry üçin,
dogrulary gyryp, talap...

Dowamy

Uruş we şahyr

| Goşgular

Uruş bilen hiç mesele çözülmez, bu aýdylan, bilinýän zat bilýäne, ýöne başga alajyň ýok gelseler, ýok bahana tapyp, edilmez näme?

Dowamy

Ýakynlyk howpy

| Goşgular

Möjek goýun derisini geýende,
ýylan neden geýinmesin ýakynyň,
dogan, doganoglan eşigin egne,
hem çakmasyn bilinmejek mysaly,
zäheri etjegin edip ýykýança,
ýat, kesekiň sowuklygy gowudyr...

Dowamy

Durmuş we bagt

| Goşgular

Oňa mydam çylşyrymly diýýärler,
garaşmagyň manysy ýok göz dikip,
gowy bolar ertir diýip ýaşaýyş,
ýeňilleşer işler, adamlar bilen
düşünişmek aňsat bolar öňküden,
bir sözde däl, ýarym sözde, baş atyp...

Dowamy

Milli hakykat

| Goşgular

Bu millete galsa, alla,
galsa onuň agasyna,
basyp alan, dini başga,
KGB-niň zyndanyndan
çykarjak däl, çüýretjekdi,
şindem arman çekýär käsi,

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022