Adamyň işi

| Goşgular

Iň ýokardan gaýdýar açlyk, gedaýlyk,
el serýänler bolsa bolsun köçede,
öýsüzler, köşk guran, bir tünegi ýok,
janyna jaý tapman, uzak gijeler,
gözüne çiş kakyp, oturýar ýatman,
ertir näme bolar, kim näme eder...

Dowamy

Türkmençilik

| Goşgular

Türkmençilik näme, soradylar kän, emma anyk jogap beren bolmady, boldy çöp-çalama uran, bulaşan, hem ýykylan daýanmady, galmady...

Dowamy

Bolýan bolsa

| Goşgular

Berk käýinç,
duýduryş ber, türmä bas,
çalşyr soňsuz ministri, häkimi,
içki eşik ýaly dynman, dannaman,
peýdasy ýok ýurda munuň bir köpük,
bir özüňe peýdasy bar, belki-de...

Dowamy

Adam zerurlygy

| Goşgular

Adama adam gerek,
diňe ýatyp, turmaga däl düşekde,
egin-egne berişmäge jahanda,
hal-ahwalyn soramaga jaň edip,
çaýlaşmaga wagtal-wagtal,
ýa-da çykyp gezim etmäge bile...

Dowamy

Kanagat meselesi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Iller nädip edýärkä? Itleri hem hemmesine nahar guýlup, alyň, iýiň diýilýänçä garaşyp dur. Özlerem diňe öz okaralaryndan iýýärler, özleriniňkini iýip ýa azyrganyp, başgasynyňka topulmaýarlar...

Dowamy

Oýun etme körlük bilen,
meýletin ýa mejbury,
gan bilen dakylan boýna,
bäri-bärde, ýeňil-ýelpaý garama
durmuş diýlen ýowuz oýna,
ol adamy ýöne ýere kör etmez...

Dowamy

Gelip-giden döwlet

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ile döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozan geler, ilden döwlet gider bolsa, molla bilen tozan geler" diýerdiler. Emma indi bagşylaram kanunlaşan ogrularyň gullugynda, mollalaram.....

Dowamy

Häkimiýet we biz

| Goşgular

Ykbal däl, häkimýet oýnaýar bizi,
bolşewikden tälim alan,
küşdüň çöpi ýaly göçüp keýpine,
awmy, olja edip samsyk wagzyna,
birlerimiz türmä düşýäs bigünä,
beýlekimiz sakçy bolýas agzyna.

Dowamy

Hakyky heder

| Goşgular

Platonyň gowagynda
galan hemem bilmeýän
daşardaky durmuşy,
gaýdyp barsaň aýtjak bolup
görenleriň, bileniň,
seni däli saýan ilden ägä bol...

Dowamy

Eden-etdiligiň bady

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Millete güljegiňem bileňok, aglajagyňam. Ýerine jaý ýa öwez puly-beýleki berilmän jaýlary ýykylýan adamlaryň birnäçesi ýurt daşyndaky hukuk goraýjylardan hukuk geňeşini soraýar...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019