Sylagsyz kär

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ozallar, biz okan döwrümizde professorlar sylagly adamlardy. Ýogsa, o döwürde-de galplyk az däldi. Emma sapagymyzy bilmesek, professorlar 'sen bir okajak oglanyň ýa gyzyň ornuny tutup otyrsyň, okamajak bolsaň, okuwa girmeli däl ekeniň' diýse, utanardyk...

Dowamy

Utanç

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Arada TW-de el çarpyp, o birine alkyş aýdyp gygyrýan adamlary görüp, 'şu millet üçin göreşip türmä düşmek beýlede dursun, eliňe tikenem çümdürmeli däl' diýdim...

Dowamy

Melek

| Goşgular

Gowy adamlardyr Gülnar, Nurgözel,
Owadan doganyň, Gülälek, Nabat,
ýa Gözel gelnejeň, jaýy jennetde,
gözümiň göreji türkmenim, ilim -
bir ýanadyr, sen bir ýana melegim,
sebäbi sen üýtgeşiksiň, başgasyň...

Dowamy

Daşlaşmagyň sebäbi

| Goşgular

Kömek etmeseler kömek etmäge,
bu belli zat, kömek edip bilmersiň,
has ýamany, kömek etjek bolanyň,
aýdaly, gark bolýan bolsa,
suwa girseň, demligiňden ýapyşsa,
janhowluna ýa-da başga niýeti...

Dowamy

Sen bilmersiň

| Goşgular

Sen bilip bilmersiň kimden ne geler,
ýüzüňe gülýänden gelermi döwlet,
sözleri bal, dili şeker,
ýa-da töhmet işin düzýän sülçüden,
çagalaryň bar-a diýip,
ýüregiňde gorky eken...

Dowamy

Ýadawlyk

| Goşgular

Adam aýtdy: ýaşar ýaly bolmady,
irden turup, feýsbuga girýärsiň,
hemmeler bagtyýar, sürýär döwrany,
biri daga çykýar, birisi çöle,
biri garda lyžaň hezilin görýär,
birisi kenarda täze bikini...

Dowamy

Umumy dert

| Goşgular

Diýseler ynanma ýeke derdimiz,
Gukga ýa-da Wowa ýorýar, öldürýär,
goş üstüne bu hasratyň özüňi,
özüňdäki kemlikleri, bilýärsiň,
olar bir ýa iki däldir,
tur ýeriňden säher hemem

Dowamy

Surat

Alada

| Goşgular

Kaka, seni işden kowan MHM
'tämizlenýär' ýene-de,
ýene bir general, bu seniň sözüň,
öz pälinden gutulmady,
sen diýerdiň ak goýny hiç
asyp bolmaz aýagyndan

Dowamy

Gowy niýet

| Goşgular

Gowy niýetiňe gowy niýetsiz,
umyt etme, eger-eger ynanmaz,
wagtyňy ýitirme aýdyp,
gowy sözi zaýalap,
azap etseň, ýylgyrar ol içinden,
ogry ogry görer sende,

Dowamy

Agyr gep

| Goşgular

Sada bolma, ulus-ile
kanun-kada gerek däldir,
ýol hem ýoda gerek däldir,
daş-kesegi aýrylan, ak,
mugt gerekdir bolsa dünýäň eşredi,
ýaryşar il galsa yza...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020