Milli metbugat

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Milli metbugat bolaýşyny! Başga ýurtlarda tebigy hadysa bolsa, adamlar ölse, prezidentiň tüýç ýürekden çykýan gynanjyny haýal etmän çap edýär...

Dowamy

Alada

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ozal don geýmedik pahyr... Birsellem maýmyn boldy. Indi maýmyn bolmaga-da ýagdaýy ýok bolara çemeli. Gedaýçylyga-da gurp gerek diýleni-dä...

Dowamy

Egsik

| Goşgular

Başgalary aldan bolmak,
özüňi asmandan asyp,
soň özüňi aldamak
aldatdym diýip adamy
bagty bolsa adamyň,
ol şu güne çenli gelen-geçeniň...

Dowamy

Ulalyp oňalmadyk

| Goşgular

Uly adam daşdan baksaň,
otdan, suwdan geçipdir.
Emma edýän gürrüňini diňleseň,
diýdirýär ol içipdir,
ýa-da oglanlykda galypdyr baky,
hiç ulalyp-oňalman...

Dowamy

Student batgalygy

| Goşgular

Olaryň içinde okajagy ýok,
düşünjegi ýok okanna,
bardy-geldi okasa-da,
ýa okap, düşünip, soňra
eýerjegi düşünenne
az olaryň içinde...

Dowamy

Söz azatlygy

| Goşgular

Sözüň azatlygy, walla,
seniň ömür garaşmadyk,
gerek bolar öýtmedik hiç,
ýa düşüner diýmedik
iliňe-de gerek bolýar,
uçdantutma bolmasa-da...

Dowamy

Agzybirlige ynam

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Aýyn bolmasa, "Biziňkiler ne ýurt içinde, ne daşynda birleşip bilýär, iki adamyň agzy birigenok" diýýärler. Ýalan. Hanha, Stambula baryp, alty bolup bir jaýda kireýine ýaşaýan ildeşlerimiziň bäşisi birleşip, altynjysyny 3-nji gatdan ýere zyňypdyr! Bilýän, bu seýrek bolýan zat diýersiňiz...

Dowamy

Berkararlyk bolanda

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Özüm mugallym, üç oglum, iki gyzym bar. Üç oglumam mekdebi gutardy, emma hiç bir okuw jaýyna girip bilmediler, sebäbi para bermäge pulumyz ýok...

Dowamy

Azaşmaýan millet

| Goşgular

Barjak ýeri ýok bolsa,
ýa-da ýetjek menzili,
azaşmaýar hiç adam,
durýar duran ýerinde,
öli ýa-da diri çala,
eşitmeýär näme diýseň...

Dowamy

Iliň güýji

| Goşgular

Eger-de eziji uzak saklansa,
ýa ölýänçä galsa musallat bolup,
hatda dyndarmasa ölüp,
yzyndan özünden beteri gelip,
bagy-bossan bolup ýalan we talaň,
milleti durýandyr yzynda onuň...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019