It alnyna gelen

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Arada bir rus saýtynda NKWD-niň Harkow oblasty boýunça komendanty bolup işlän döwlet howpsuzlygy leýtenanty Artýom Petrowiç Zelýonynyň iş hepdesi boýunça düzen aktynyň üstünden geldim: 1938-nji ýylyň 21-nji maýy, altynjy gün – atuw akty (80 adam); 1938-nji ýylyň 22-nji maýy, dynç güni – atuw akty (1 adam); 1938-nji ýylyň 23-nji maýy, birinji gün 2 atuw akty (106 adam); 1938-nji ýylyň 24-nji maýy, ikinji gün – akt ýok; 1938-nji ýylyň 25-nji maýy, üçünji gün – atuw akty (144 adam); 1938-nji ýylyň 26-njy maýy, dördünji gün – atuw akty (2adam); 1938-nji ýylyň 27-nji maýy, bäşinji gün – akt ýok; 1938-nji ýylyň 28-nji maýy, altynjy gün – iki atuw akty (43 adam)...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Bruno Ýasenskini kommunistler 1938-nji ýylda atyp öldüripdirler. Ýöne ony ýok edip bilmändirler. Bolşewikleriň kanunlaşdyran dönüklik we ganhorlyk medeniýetiniň esaslaryny Ýasenskiý iki-üç setirde, iň bir düşünmejege hem düşnükli dilde açyp gidipdir: "Duşmanlaryňdan gorkma, olar iň erbet edenlerinde öldürerler, dostlaryňdan gorkma, olar iň erbet edenlerinde satarlar, biparhlardan gork, olar öldürmezler we satmazlar, ýöne olaryň diňe sessiz razylyk bermegi bilen ýer ýüzünde dönüklik we ganhorlyk saklanyp galýar...

Dowamy

Ýoldaky ýagdaý

| Goşgular

Uzak ýola çyksaň, biliňi guşap,
ýolda ýoldaş islärsiň sen,
döwüm nanyn paýlaşjak,
ýykylsaň, galdyrjak goluňdan tutup,
duşman islemersiň asla,
iýeniňi awy etjek,

Dowamy

Hökümetiň şülesi

| Goşgular

Hökümet samsyk däl diýerler, emma
ol seni samsygyň ýerinde goýar,
ynan diýer iň bir samsyk sözüme,
seretme-de gözüme,
sorag berme üstesine,
diýenin etmeseň erbet bolarsyň,

Dowamy

Özüňi sylasaň

| Goşgular

Özüňi sylasaň biraz,
ýa sylasyň gelse örän,
seni sylamaýan birin,
hem başartsa kemsitjegi,
özüni kiçeldip hatda,
sylaman bilmersiň isleseň-de sen...

Dowamy

Biziň meselämiz

| Goşgular

Bu mesele biziňkidi,
çünki bizdik yzarlanýan,
aç saklanýan sowuk jaýda,
zary bolup döwüm nanyň,
kemsidilýän üstesine,
ogurladyp sabynymyz

Dowamy

Gideniň mirasy

| Goşgular

Adamlar dirikä seniň ýeňsäňden
näme diýýänini getirýän adam,
bilýärsiň, hemişe düzüw adam däl,
ýöne ölen bendäň özüňe garşy
düzen planlaryn eşitseň bir gün,
niýetini, pälin bilseň gideniň...

Dowamy

Adam we gorky

| Goşgular

Adamy hiç kişi özünden beter
gorkuzyp ýa saklap bilmez ýolundan,
synanan bor, elbetde,
ýöne onuň özi kömek etmese,
çykarmasa hiç adamy başyna,
hemem elin çarpyp, huwwalamasa

Dowamy

Tapawut

| Goşgular

Adamlar bir-birin iýýän wagtynda,
öz-özüni iýýän mahaly millet,
eýle ýa-da beýle eli gelenler
haýwanlardan tapawutly bolýarlar,
iýmeýärler diňe ejiz, egsigi,
güýçlüleri ýok edýärler esasan...

Dowamy

Çukurdaky adam

| Goşgular

Adama öwdürýär diýýärler özün,
dil biten çagadan başlap,
köpi geçip, azy galan,
ýeke dişsiz garra çenli,
arka gözläp ar-namyssyz,
aşak-aşak egilenden...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019