Diýdiler

| Goşgular

Işsiz, mätäç kän diýdiler,
diýdiler ýagdaýlar agyr,
sebäp sabyr barha beter azalýar,
işleýäniň aýlygy az,
çagalara çörek puly ýetmeýär,
a hökümet, döwlet diýilýän ärler...

Dowamy

Arhitektor

| Goşgular

Arhitektor, at gazanan,
gurýar, urýar, ýylgyrýar,
çünki iliň eli, aňy
gandal urlan, daňylan,
diýmek, plan başa barýar,
her kim muny başarmaýar...

Dowamy

Ýeriňden tur diýme

| Goşgular

Ýeriňden tur diýme oturan bendä,
siňegini gorap bilmän,
üstünden öňýeten basyp geçýärkä,
ýa ýatana otur diýme dikelip,
palaw iýip ýa-da aç,
ýa ýöräp barýana ylgaly diýme...

Dowamy

Döwletiň maşyny, äpet,
kiçijik adamyň üstünden gelýär,
gaçmaly we gutulmaly,
astynda galmajak bolsaň,
ilki beýläk, soňra eýläk geçende,
çagalaryň bilen bile...

Dowamy

Gurulmadyk dälihana

| Goşgular

Zyr dälini, daňaýmaly zynjyrlap,
dananyň ornunda goýsaň,
hemem özüň ynandyrsaň,
ýa-da başga hiç çykalga görmeseň,
onsoň onuň her sözünden,
hokgasyndan many-mazmun gözleseň...

Dowamy

Ejiziň çykalgasy

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Çaga ýa ýaş-ýuş däl, ýeňsäňden sögüp ýören, aňly-düşünjeli bolan bolýan uly adam ýüzüňe öwende, saňa näme diýýär, bilýärmiň? Ol: "Sen samsygyň samsygy!" diýýär...

Dowamy

Ýagy meselesi

| Goşgular

Kim islemez öz ýurdunda,
öz ilinde ýaşamagy, ölmegi,
emma döwlet mertebäňe
ädigini süpürse,
bir seniň däl, ulus iliň
ýüregine tüýkürse,

Dowamy

Olar bilýär

| Goşgular

Olar bilýär hökümetde
ynanara bir adam ýok,
iň ýokardan aşaga çen,
hemem bu bir, iki kişiň
ekişi däl, oragy däl,
bütin iliň miwesi

Dowamy

Ömür we sen

| Goşgular

Sen özüňe ynan, adam çagasy!
Synasy sag, akly-huşy ýerinde,
adam bolup doglan bolsaň,
goýma özüň hem goýdurma
mal ornunda, gurbanlyga bakylýan,
kimse saňa buýurmasyn

Dowamy

Geň üýtgeşiklik

| Goşgular

Her gezek hassamyz zynjyrdan boşap,
göz-gülban edende özüni dünýä,
tanyşlar, bilişler, ýat ilde duşan,
hatda dost bolanlar, duz iýip bile,
gülýärdiler däli ýaly jak-jaklap,
azyndan birki gün dymyp gezýärdik...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019