Inçelen umyt

| Goşgular

Alla, gora diýip, ýalbardyk haka,
ýa ýaradan, ýurdumyzy aman et,
gora şerden, ahlaksyzdan, azgyndan,
emma beter boldy ýalbarsak näçe,
ýa alla-da satyldymy dollara,
ýa-da ogly-gyzy okuwa girip...

Dowamy

Surat

Bumerang

| Goşgular

Ol akylly, bu edenli,
ony oňa küşgürýärdi,
muny muňa küşgürýärdi,
gep berýärdi birlerine,
çöp berýärdi birlerine,
aralykda araçydy,

Dowamy

Samsygyň sapagy

| Goşgular

Käte iliň iň samsygyn,
dogry, diplom alan hökman,
wagt gysganman diňlemeli,
açýan wagty serpip özün,
çydamaly porsusyna,
gitmese-de üç gün ysy

Dowamy

Surat

Iki küýze

| Goşgular

Iki hili bolar ýazyjy diýlen,
biri çyglyp, ömür boýy kösener,
beýleki şagladar köňle gelenin,
taraşlamaz Pyragy dek oturyp,
kä küýzäni dik goýarlar muzeýde,
beýlekisin ýatgynyna ýatyryp...

Dowamy

Kürsi keýpi

| Goşgular

Adam, haýpyň gelsin döşüňe biraz,
ýara etdiň urup, ýaryp, üç günde,
pikir ed-ä dördünji gün barada,
bäşinji gün näme diýjek soralsa,
öň, ozal döşüne uranlar ýaly,
hepde aşar, aý dolanar, ýyl geçer...

Dowamy

Ýalan pespällik

| Goşgular

Boýun alsaň türmesinde döwletiň,
urup-ýenjen näme diýse, bor diýseň,
daşyndaky dosty-ýaryň, hossaryň,
hossar däller biler näme bolanyn,
ýöne diýer: Hanha, boýun alypdyr,
bermek üçin öz-özüne teselli...

Dowamy

Garry köpegiň käri

| Goşgular

Garry köpek öwüt berýär, duýdurýar,
ýaş köpege: Seniň sypatyň gowy,
sesiň gowy, üýrseň üýren şekilli,
hol uzakdan üýşendirýäň gelýäni,
ýöne seresap bol, sen dek akylly,
ak köpegi garalarlar, bogarlar...

Dowamy

Millet we şeýtan

| Goşgular

Eger millet akmak bolup oýnasa,
başyny galdyrman, çekilse yza,
göni gelen ajal bilen dikleşip,
diriligi üçin durmasa, dyzap
goramasa özün, gataldyp göşün,
şeýtan üçin geregi ýok akylyň...

Dowamy

Sufi paýhasy

| Goşgular

Adam – aýdýan sözi däldir,
gözi däldir gülen, aglan,
ýa-da däldir görnüşi dek,
bu gün ak guw, ertir ördek,
üçünji gün arslan, belki,
dördünji gün şagal, tilki...

Dowamy

Surat

Arman

| Goşgular

Sen dünýäniň çar künjünden,
ary ýaly, gül gözleýän,
akyl gözlän bolsaň, oglan,
nakyl gözlän bolsaň, oglan,
gözlän bolsaň pikir, başga,
sagdyn, agyr keselli däl...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023