Ikiýüzli ýaşaýyş

Durmuş agyr, ýeňil däl,
ýeňil ýaly görünse-de,
görünse-de oýun ýaly,
iýip-içip, münüp, guçup geçmeli,
kommunist ýa demokrat
kakaň puly arçap ýoluň,
diplom alan wagtyňda,
galýan wagtyň ýokarlaryk,
eliňden çekilýän ýaly,
emmaki durmuşyň aly,
ýokarda bol ýa aşakda,
sylap goýmaýar mydam,
ne ýuristiň diplomy,
ne wraçyň ak halaty,
ne-de baýlyk, haram-halal toplanan,
ýapyşalga bolmaýar
büdürän günüň birden,
ikiýüzli ýaşaýyş,
ozal saňa gülüp bakan,
kagyz ýüzündäki kanun,
hakykatda asyljagyň syrtmagy,
saňa garşy işleýär,
garaş ýa-da garaşma;
durmuş agyr, ýeňil däl,
agraldýarys ony özümiz biziň,
aşagyna daş däl, çüýrüklik düşäp
elimiz gelende ýylgyryp ýalan,
ikiýüzli, iki ýürekli ýaşap.

Dowamy »

Uly sorag

Dünýäde birinji boşlukda, meger,
ýuwanlykda, ýeňleslikde,
ile gülki bolmakda kän,
ogurlykda açyk-aýdyň,
ýetimiň hakyny iýýän,
hem narsisist tükeniksiz,
ýaltanman özüni söýýän,
özüm boljak bolmaz diýýän,
zora zor diýmeli, walla,
ýöne ony ala-böle
neden bize berdi alla?

Dowamy »

Beýik ýazyjylar

Ýazýarlar-a, ýazýarlar-a, ýazýarlar,
başlaryny galdyrman,
näme ýazýanlary belli däl asla,
ýüzün ýerden götermäge ýürekli,
ýa arkasyn arkalyga ýaplaýan,
ýa degirýän ýekesi ýok içinde,
sebäbi bilýärler gowy,
arkalygy bolsa-da bek,
bu kürsiler kän ýok etdi arkaýyn
arkasyny arkalyga bereni,
ýazýarlar-a, ýazýarlar-a, ýazýarlar,
ynsandygna utandyryp göreni.

Dowamy »

Özüme pent

Türkmen dursa, durjak goşgulary ýaz,
saňa çenli ýazylmadyk hiç haçan,
Magtymguly bolup hatda,
"Delalat isleseň, ilden ne peýda"
diýen Zeliliniň ýürek sözünden
aňyrrak git, göwün goşgusyn ýazsaň,
Kerim Gurbannepes, Gurbannazarlar
ýazmajagyn ýazdy gorkup,
gul boldular partiýa,
ata-babasyny gyran,
baý diýip, kulak diýip,
basmaçy diýip basyp,
gaňryp alyp erkin elden,
göni aýtsaň, galyp dilden;
gypjyn-gypjyn bolup ýaşan,
pikir etme Agrar partiýa bu gün,
ýa-da Demokrat, Senagatçylar
gowy bolar, uzak gider
Kompartiýa, diýdimzordan,
Ata Salyh bolma taryh gatynda,
Durdygylyç bolma, Körmolla bolma,
türkmen dursa, durjak goşgulary ýaz,
şöhrat üçin, kürsi üçin, at üçin,
zat üçin satylyp, ölmäkäň ölme.

Dowamy »

Baky türme

Nämälim birisi aýdyp gidipdir,
ýowuz türme gaçyp bolmajak asla
beýniňdedir seniň diýip,
üýtgedesim gelýär muny,
sebäp adam öz türmesin
päli bilen gurýar ilki,
gara göwün bolup başga
türme gurjak bolýanlara,
binýadyny çuňdan tutup,
galyň edip diwarlaryn,
beýle bendi günä geçişe düşmez,
günä geçýän özi bolsa-da, walla,
rehimdar, geçirimli diýýärler,
päliýaman bolsaň, rehim etmän,
baky türmä salyp, ýylgyrýar alla.

Dowamy »

Durmuşyň şarpygy

Ýüzüňkessir şarpyk çalanda durmuş,
gözüňden ot syçradyp,
ýylgyrýana, ha-haýlap gülýäne,
ýa ýüzün sowýana görmedik bolup,
hiç unudyp bilmän gynanyp ýörme,
gezegini alar her kim,
ýöne biri biler şarpyk çalnanda,
beýlekiler bilmän, duýman geçirer,
her kimiň öz şarpygy bar durmuşda,
her kime bir haýyr berler ýa-da şer.

Dowamy »