Iş etjegiň kynçylygy

| Goşgular

Ölenleriň işi bitýär, gutarýar,
ýagşy, ýaman, niçik etsin, etmesin,
dirilere galýar ortadaky ýük,
ene-ata, dogan-gardaş, obadaş,
götermeli, egne alyp gitmeli,
ýa-da çala gozgamagyň ýerine...

Dowamy

Gahar we gülki

| Goşgular

Saňa näme meniň iki, üç willam,
saňa näme işikdäki maşynym,
saňa näme kenarýaka şäherler,
ol ülkede, bu ülkede, gezekli,
elim degse baryp, çyrşara goşgy,
saňa näme bolsa aýlygym uly...

Dowamy

Düzedilen nakyl

| Goşgular

Aýdylypdyr, däliniň-de
müň gepinden biri gerek,
hatda iň bir ýalançyň hem
ähli gepi bolmaz telek,
dogry, käsi agras bolar,
köplük bolar göýä ýelek...

Dowamy

Duşman we sen

| Goşgular

Sen duşmanyň garşylygyn,
öz deňine düşmän aşak,
kesek zyňsa, kesek daşap,
tezek zyňsa, tezek daşap,
ganda-pyçak bolup basma,
ýa-da bassaň pese düşüp...

Dowamy

Düşünje bolmasa

| Goşgular

Düşünje bolmasa, döwlet,
derejeli, durjak aýak üstünde,
gurup bolmaz, gurjak diýip,
hem ýokarda, hem aşakda,
köp bolar ýaşajak iýip,
biri-birin, il gözüne...

Dowamy

Alym il

| Goşgular

Özi üçin göreşmeýän millete,
sözi üçin göreşmeýän millete,
gözi üçin göreşmeýän millete,
gulaklary üçin, eşidýän heniz,
burunlary üçin, dem alýan entek,
agzy üçin göreşmeýän millete...

Dowamy

Keseden seretseň

| Goşgular

Hiç kim ýokdy,
ne dogan, ne garyndaş,
klasdaş, obadaş, kärdeş, pikirdeş,
bir hökümet bardy eli dürreli,
indi daşdan synlaýaryn, birisi
bedew münýär, galanlary mürrelip...

Dowamy

Akylly nesil

| Goşgular

Olaryň atasy örän akylly,
olaryň enesi örän akylly,
babalary, mamalary akylly,
ejeleri, kakalary akylly,
barma diýýär gara gazan ýanyna,
nämämiş, ýokjakmyş garasy hökman...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Garyndaşlarym, beýlekileriň arasyna goşulyp, köp ýyl söweşdiler. Käbiri öldürildi, käbiri maýyp boldy. Emma, şükür, ahyry uruş gutardy...

Dowamy

Gowy çykalga

| Goşgular

Ýyllarboýy, ýeke ýyl däl, on ýyl däl,
ýok ederler halky, ogul-gyzlaryn,
saýlap, seçip, iň gowusyn öldürip,
bu iş dowam edýär, el çarpyň turup,
ýaryşyň o birin taryplap, öwüp,
ýogsa bilip, güman edip, birdenkä,

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021