Bulutly agşam ýat ilde ekilen armydyň aşagynda ýazylan goşgy

Edýän işi bilen, belki,
ýa etmeýän işi bilen,
görüner ýa görünmez
hereketi, niýeti,
pygly bilen daşyndan
boýun alýan, almaýan
özi özüne nokat,
ýa köp nokat goýar adam,
ýa-da nokatly otur,
barma-da kän üstüne oň,
oturan ýeriňde otur.

Dowamy »

Göreşýäniň sagbolsuny

Göreşýän birisi gerek!
Gerek biri gözsüz batyr,
bökýän uçut gaýadan,
hemem ölmän galsa birden,
hol aşakdan gygyrýan,
"bökmäň" diýip bagyrýan;
biri gerek diýýän diýmeli sözi,
iki milýon, ýa bäş milýon dymanda,
agzyna suw alan ýaly,
zalymyň gözüne bakyp,
ölüme gitse-de ertir,
ajalyň ýüzüne gülüp,
sebäbi ol ýüzläp, müňläp adamy
kemsitmeden, ejirden
ýa ölmekden ölmänkä kän
gutaryp bilýär ölüp.

Dowamy »

Din-iman

Dini-iman diňe garyba gerek,
baýa gerek däl ol asla,
bege gerek däl ol asla,
gerek däl ol mollalara, işana
kiçi dilden aňyrda,
hüňürdeme, hüňürde,
gylyjyndan gan damýan
kellekeser ogrulara,
uruşparaz generala,
sudýa, prokurora gerek däl iman,
sebäbi ol bolsa, para aldyrmaz,
ýa ýakdyrmaz bigünäni
günäliniň odunda,
ezdirmez ol özüň ýaly adamy,
depeletmez ejizi,
ýa-da depeleseň - böwrüňde sanjy,
ýüregiňde ünji bolup keserer,
dini-iman diňe garyba gerek,
sebäbi ol elinden ýa gazanjak
mal-mülküni alanlara baýlygy
hudaý berýär diýip pikir etmeli,
alla berýär diýip pikir etmeli,
kanagat etmeli garyp gününde,
o dünýä garaşyp, şükür etmeli.

Dowamy »

Açlygyň sebäbi

Altyn pursat ýitirildi,
ýitirildi altyn sagat,
altyn günler, aýlar, aňsat,
ýitirildi, ýele gitdi
onýyllyklar altyndan sap.

Dowamy »

Banan meselesi

Düýbi näme, köki nirde bu derdiň,
sebäbi ýa sebäpleri nämede,
nireden uç alýar, bilmeli ilki,
iň ýokarky banana
kesek zyňyp bolman gülki.

Dowamy »

Köplük meselesi

Goý, akylly oýnasyn,
goý, sakgally oýnasyn,
oýnasynlar ak gyňaçly,
ketenili, tahýaly,
gyzy-gelni çykyp köçä,
ters ýormadyk bolsaň düýşüň,
bolmaz köplük bilen işiň.

Dowamy »