Öwrenmeli zat

| Goşgular

Sen gahardan doly bolsaň, basylyp,
öýke bilen, kine bilen bogulsaň,
o birlerin ýumruk düwüp ýigrenseň,
bu birlerin näletleseň içiňden,
hiç unudyp bilmän eden işlerin,
aşak çekmek, ýykmak üçin aslyşyp...

Dowamy

Soňky jeza

| Goşgular

Bozulan milletiň agysyn aglap,
ne özüňi horla, ne-de çagaňy,
türmä salyp, ogurlaýan çöregiň,
sabynyňy çilýän, suw bermän tomus,
soramaly bolma gyşyna gary,
kgb hiç, geçirersiň, çydarsyň...

Dowamy

Beýik bolmagyň syry

| Goşgular

Adam aňyn aldyrypdyr araga,
adam aňyn aldyrypdyr tirýege,
edebi däl Pyragydan, Seýdiden,
bar buýsanjy Puşkin, Dantesiň dosty,
etek tapsa, aşagyna sümülip,
soňundan öwünýär, göýä jennetde

Dowamy

Garşylykly hüjüm

| Goşgular

O birisi, jany ýanan,
ýazyp gelip öýde gowy,
galdyryp dur şygaryny:
"Tölenen däl biz öňünden,
mugt ýigrenýäs seni!” diýip,
sen adamy ezip ilki...

Dowamy

Hakyky ýüz

| Goşgular

Hakyky öz ýüzün kimse,
hala ap-ak, hala gara,
eger-eger gizläp bilmez,
saklasa-da bukup, sarap,
açar gije, açar gündiz,
ýöne ony görmek, bilmek

Dowamy

Girrigiň bagty

| Goşgular

Ömür gysga, ähli etjek
işiň galýar ylgamasaň,
emma durup, çig süýt emen,
bolan bolup girrik, höçjet,
çem gelene pitjiň atjak,
uly boljak, kiçi däl hiç...

Dowamy

Gutulgysyz haklaşyk

| Goşgular

Başga birniň ogly ölse meýdanda,
başga birniň gyzy galsa basgyda,
diri ýitse, tapylmasa uç, derek,
ýa urulsa üýşüp aç-açan adam,
akmak bolsa, akyl etmän egilip,
türmä düşse töhmet bilen, biheppe...

Dowamy

Eger daýhan başlasady oýlanyp,
sorag berip oňaýsyzdan oňaýsyz,
a soň berlen jogap bilen oňuşman,
çykaryp içinden iki soragy,
sen olary mejbur edip bilmezdiň,
ezip hemem haky diýip goragyň...

Dowamy

Al Paçinonyň äheňinde

| Goşgular

Bilip bolmaz, gerek bolsam,
bolaryn men öňki ýerde,
şol ozalky, gerek dälkäm,
oturan ýa gezim eden
baglarymyň aşagynda,
tomus, yssy bolan çagy...

Dowamy

Surat

Kireýsiz kilim

| Goşgular

Hiç bir taksist äkitmeýär mugtuna,
mugt äkitse, eklenji ýok adamyň,
ýöne haýyş etseň, ýagdaýym şeýle,
gaýrat et, beýleki diýseň dözmese,
alyp gider adam barjak ýeriňe,
hem begener, belki, köşekli düýä...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022