Surat

Gowulyk et

| Goşgular

Özüň üçin ýaşa, özge üçin däl,
gowulyk et özüň üçin, özgeler,
ýakyn ýa ýat, ikiýüzli, bahyllar,
goý, hözirin görse görsün, gysganma,
kölegede ýatyp, ýa şyltak atyp,
gülseler-de azap edýän işiňe,

Dowamy

Surat

Baýramgülüň güli

| Goşgular

Bu gün Baýramgülüň dükandan alan
gyrmyzy gülleri, ekjek bagynda,
döwük çykdy küýzesinde, düýbünden,
onsoň onuň ýary, kökli bölegi,
dersi ýeten ýerde jaýyny tapdy,
galany stolda, kofe sagady...

Dowamy

Surat

Halk we adalat

| Goşgular

Döwlet döwýär adamlaryň başyny,
gana boýap halkyň gözün, gaşyny,
gemirýär ol kellesini milletiň,
diýdi biri düwüp goşa ýumrugyn;
beýlekisi diýdi: döwlet neýlesin,
ýesir düşse düzgün näme bilmeýän...

Dowamy

Surat

Kenar hakykaty

| Goşgular

Balagyny çyzgap, suwa girmäge
hyýal edýän agaç bilen gürleşdim,
“Yssy” diýdi, “gaty yssy”, baş ýaýkap,
beýleki agaçlar bu sözi eşdip,
baş atdylar, şagyr-şagyr şemala,
ýapraklaryn ygşyldadyp, owadan...

Dowamy

Adam pahyr

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Haýran galýarsyň, haýsy tarapyndan seretseň, beýle tarapy görnüp duran adamlar beýleki birlerini, özünden pes görüp, oýnan bolýar, aldan bolýar ýa gyşyk gep atyp, sesini gataldyp, öz ýanyndan peselden bolýar...

Dowamy

Göribiň göreşi

| Goşgular

Göribiň öýi dowzah,
aýdylan bu owaldan,
ýöne soň bolýar aýan,
köpeldikçe bahyllar,
hala erkek, ha aýal,
ýurdy dowzah olaryň...

Dowamy

Surat

Ruhy mesele

| Goşgular

Sag bolmasa, gürleşilmez, gaçylar,
doganyňam bolsa, sözüň zaýalap,
düşünersiň, jan çekeniň biderek,
bir sözüň az bolar, ikisi artyk,
bir ýarymyn tapsaň, saçakda arak,
börek goýsaň, soňra çekdirseň neşe...

Dowamy

Halk çözgüdi

| Goşgular

Olaryň çözgüdi çykmady dogry,
içde, daşda hammal bolmak, bukulmak,
gowy adam bolan bolmak, bükülmek,
näletlense halkym diýen aç-açan,
dönük diýip, golaýyndan çekilmek,
gazan ýaly, ýokjak göýä garasy...

Dowamy

Imperiýa, utan ahyr bolmanda
gaçyp ölýän çukuryňdan, bagyryp,
TW bilen öňün ýapyp bolmaýan,
ýok, bu gepi diňlemersiň, bilýärin,
sebäbi gygyrsaň, gulagyň gowy
eşitmeýär gygyrmaýan adamyň

Dowamy

Iki portret

| Goşgular

Gazanyn iýip bilmän, ymsynyp,
geýip bilmän, geýnen görse kemsinip,
şäherde, köçede ygýan erkana
turistleriň sowýan puluny sanap,
günde ölýän pahyr, gürlese uly,
ýadyndan çykaryp soňsuz zeýrenjin...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022