Özi öz-özüne iş bolsa adam,
ýük bolsa ullakan götermesi kyn,
kömek bermek deregine,
goltgy bermek deregine,
problema bolsa uly,
öz işini bilmese kän...

Dowamy

Mekdep meselesi

| Goşgular

Öwretmese okamagy,
ýa ýazmagy düzüwli,
oýlanmagy öwretmese,
öwretmese aňlamagy
ýagşy näme, ýaman näme,
ýa ýol näme, petik näme...

Dowamy

Ertiriň aladasy

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Biz alty dogan, kakamyz ir ýogaldy. Ejemiziň jany sag bolsun, hemişe öý işimizi, mekdepde alan bahalarymyzy sorardy. Şükür, hemmämiz öý-işik bolduk, işläp ýörüs...

Dowamy

Biribardan haýyş

| Goşgular

Meseleden sowma ünsüm, biribar, bir meni däl, ilim saklaýan ýoldan; adam diňe adam bilen erjeşse, başgany däl, ilki özüni aldar?!.

Küýki meselesi

| Goşgular

Küýkini küýki düzetmez,
ata münen ýa münmedik,
ýa-da atdan agdarylan,
üzeňňiden tutup ylgan,
ýa süýrenen gum-kirşende,
düzetmez küýkini küýki...

Dowamy

Otuz ýyllyk tejribe

| Goşgular

Ýurdy ýykmak üçin ilki
mekdepleri ýumurmaly,
jaýlarynyn däl, elbetde,
mazmunyny okuwyň,
hemem dowam etdirmeli bu işi,
aşakdan ýokaryk, ýokardan aşak...

Dowamy

Garalawçy zerurlygy

| Goşgular

Seniň garalawçyň hemişe bolar,
aýlyk alsyn ýa almasyn döwletden,
nirede bol, näme işle, işleme,
partiýa gir ýa-da girme hiç haçan,
pursat ara, dişli bolsa dişleme,
ýa dişsiziň dişini döw assyryn...

Dowamy

Olaryň öz hasraty az, gamy az,
ogrusy az ýokarlarda,
jenaýatçy boýdan-başa,
kanunlaşan otuz ýyllap,
türmeleri az olaryň,
az açlygy daşynda...

Dowamy

Nadanyň oky

| Goşgular

Eger ýakaňyzdan buzly suw guýsa,
ýa-da közli külün gyzan maňňalyň
depäňizden eňterse,
öňüňizde çişlik goýmakçy bolup,
haýyş edýän, yňdarmadan geň görmäň,
öz-özüniň pesliginde ýer sermän.

Dowamy

Dönüklik meselesi

| Goşgular

Watan dönügine uly,
kast edene watanyna,
satana il-günün, ýurdy,
çem gelene şärik bolup,
dönük diýip bilmez millet,
gorkar ondan öler ýaly...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019