Ajaýyp adam

| Goşgular

Özüne bolýança düşünmez adam,
özüne gelýänçä görmez karamy,
özi bilen bilelikde edilýän,
belli bir dereje, passiw ýa aktiw,
ynanar ol kime erbet diýseler,
ýaramaz diýseler, gulagyn tutup...

Dowamy

Utançsyz adam

| Goşgular

Utanjy, haýasy bolmasa kişiň,
sözüň hiç bir manysy ýok, taýakly
hudaý bolar, taňry bolar agladyp,
garyby, naçary kemsider, basar,
aýagasty etse, beýgeljek ýaly,
agzyn açan bolsa, dilinden asar...

Dowamy

Tomaşaçy halk

| Goşgular

Güler millet, göhi geler,
däli etse durmuş seni,
ýel berer ol ýakyn-daşdan,
pilin berer, pulun alman,
açdyr, emma tomaşaçy
bolasy ger iliň, çüýrük

Dowamy

Diri öli

| Goşgular

Her bir sözüň özüniň,
gygyr ýa-da pyşyrda sen,
bolarmyşyn öz täsiri.
Adam doglup, lal bolmasa,
geldim diýip aglaýar,
dil çykarýar, gürlejek ol...

Dowamy

O bir millet saýlawdan ýedi menzil uzakda, bu birisi ses berýär, galmak üçin duzakda.

Uzakdaky watançy

| Goşgular

Ençeme ýyl tanaýaryn daşyndan,
ýakyndan däl, görüşmedim hiç haçan,
şükür, aralykda deňiz, umman bar,
ne wagtym bar, ne islegim barmaga,
görmäge ýa gürleşmäge, jaň etse,
içip, halys dünýä sygman kämahal...

Dowamy

Bozuk ata

| Goşgular

Döwlet ähli adyllygyň
gözbaşydyr eger bilse,
işin etse döwlet ýaly,
alsa öňün nähak işiň,
karam oýnuň, ili ýykýan,
itýän agyr jenaýata...

Dowamy

Oýunjak

| Goşgular

Sen biriniň oýunjagy
bolsaň mydam oýnar ýaly,
duýgularyň gum düşelen
meýdançasy bolsa onuň,
ömrüň bolsa oýny utýan,
azap etmän, güýçli diýip...

Dowamy

Surat

Ykbal bahanasy

| Goşgular

Aýdylan bu, bir kiçijik
gaý-tupana döz gelmeseň,
açyk deňze çykma, oglan,
gazap bilen, ýumruk düwüp,
akyl gerek söweş üçin,
sowuk akyl, gyzgyny däl...

Dowamy

Surat

Ters görelde

| Goşgular

Eger seni gural edip,
ulansalar gerek ýerde,
zyňar ýaly ertir çöpe,
düşünmeseň başga gürrüň,
ýa düşünip, gitseň gepe,
peýdasy ýok jan çekeniň

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023