Surat

Bar ýaly

| Goşgular

Döwlet başda bar ýalydy,
bar ýalydy kanun-kada,
ýa oglandyk, isleýärdik,
ymtylýardyk gerek zada,
emma birden açyk, aýdyň,
aýdyp, diýmän duýdurdylar...

Dowamy

Adam we çin

| Goşgular

Adama ýaranda urmak,
ýa, aýdaly, hökümete,
agyrýan ýeriňi tapyp,
ýa begense iňňildiňe,
çydaman urunsaň sessiz,
ýa isleseň ölmezligi

Dowamy

TDH meni ýykdy

| Bellikler

Adam aýtdy:

"TDH-nyň habarlaryny okasaň, çaşyň gözüne sereden ýaly bolýarsyň. Ozallar redaktor diýip bir işgär bolardy, çalasowat žurnalistleriň bolmanda sözlemlerini düzederdi...

Dowamy

Adamyň derejesi

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Döwlet bolsun ýa-da bir şahs, akyl-intellektini däl-de, garyp halka ol ýa-da beýleki usulda eýe bolan maddy baýlygyny, şu günki ýa 25 ýyl ozal tutan toýuny.....

Dowamy

Dilimizdäki kynçylyk

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Iňlis dilinde 'deadbeat dad' diýip bir düşünje bar. Bu söz esasan ata hökmünde öz jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmeýän, aýrylyşyp, aýalyna çagalaryna bermeli kömek puluny tölemeýän erkek babatda ulanylýar...

Dowamy

Gülüp bolmaýan gülki

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Haýsy wezipede ýa orunda bolsun, barrikadanyň haýsy ýüzünde bolsun, adam özüni oýunjak etse, tomaşa ýa-da gurjaga öwürse, edýän işini, agzyndan çykýan sözleri bilmese, öz toslama beýikligine özi aşyk bolsa, oňa gülmekden ýa ajy ýylgyrmakdan başga alaç ýok...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Mahmyt Kaşgarlynyň sözlüginde "Kyrk ýylga tikin baý jygaý tüzliner", ýagny, "Kyrk ýyla çenl baý-garyp deňlener" diýen nakyl bar eken...

Dowamy

Ýeňlen adam

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Käte ol ýa-da başga birine heňkirip oturan adamyň wideosy öňüňden çykýar. Durmuşda görnetin ýeňlen, gahara ýa göriplige erkini aldyryp, başga birlerini kemsitjek bolýan adamyň düşen agyr ýagdaýyna düşünmez ýaly däl...

Dowamy

Uzak ýoldaky tanyşlyk

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Obamyzda iki kitaphana bardy, biri mekdebiňki, beýlekisi obanyňky. Birinden tapmadyk kitabymy beýlekisinden gözläp, ikisine-de sekiz-dokuz ýaşymdan bellentgi boldum...

Dowamy

Il we azatlyk

| Goşgular

Erkinligi islemese adamlar,
azatlyga ymtylmasa milletiň,
ýykylan az bolsa okap bilmäge,
mähnetini çeke-çeke minnetiň,
kaýyllar köp bolsa ýatyp ölmäge,
kimdir biri eder diýip bu işi...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020