Seniň ömrüň seniňki däl

"My life is mine." Tracee Ellis Ross

Seniň ömrüň seniňki,
ejeň, kakaň berensoň,
getirensoň jahana,
ulaldansoň adam ýaly,
egniňden basman aşak,
ynam ekip kalbyňda
adama, adalata,
a soňundan haka, alla,
sebäp adam ýok ýerinde,
ýok erinde adalat,
suwsyz galan balyk deý,
ýaşap bilmeýär taňry,
çekilip ölýär aňryk...

Dowamy »

Tobasyz

Adam ateistdi ömür boýuna,
sebäbi başlyklar hudaýsyzdy, hak
ýa-da alla galyndysy geçmişiň,
zyýanlydy ösmek üçin ýokaryk,
emma birden döwran döndi hudaýa,
ateistlik gaçdy modadan hemem
ykrar edildi taňry,
aragy, şeraby itekläp aňry,
ozaly başlyklar tanady ony,
düýnki azgyn, adamhor
bolşewigiň nökeri,
hajy boldy toba etmän...
Hudaýsyzdy adam ömür boýuna,
indi alla ynanýar,
uýýar oňa ýüreginden, ynansaň,
ýöne ozal diňe halky aldardy,
indi haky aldamaga synanýar.

Dowamy »

Iň uly baýlyk

Iň uly baýlygy - wagty
ogurlyga berdi olar,
kiçi baýlyklara gyzyp,
başga many görmän ilki,
ýa-da görjek bolman asla,
a soňundan galan bölegin ömrüň
eçildiler ýalana,
ýapmak üçin ogurlygy, talaňy,
dillerinde alla, hudaý, halallyk,
hemem kanun ýagşy-ýaman,
çykarylýan mejlisinde ýalanyň,
galmak üçin kagyzda,
iş ýüzüne geçmejek hiç,
geçirilmejek, belki,
bolsa başlary aman...

Dowamy »

Ret et sen türmäni

"I come as one, but I stand as 10,000." Maya Angelou

Seni türmä basyp bilerler nähak,
garalap bilerler adyň,
galdyrmazyň üçin başyň,
çykarmazyň üçin sesiň,
gaýdyp çytmaz ýaly gaşyň
ogurlyga, ýalana,
düşündirip bilerler
adalatyň ýokdugyn,
ýokdugyny kanunyň,
puluň bolmasa eger,
ýa bolmasa arkaňda dag,
ýa-da seniň ynananyň
gara daga gar ýagsa,
emmaki daglary goýup,
ynansaň özüňe bir gün
türmeden çykmagyň ahmal,
hem galmagyň ahmal diri,
çykarmagyň mümkin sesiň,
belki, diňe öz sesiň däl,
dymdyrylan ýüzläp, müňläp,
ildeşleriň sesini,
türme bolan bütin ömri,
çykarmagyň ahmal daşa,
ret et sen türmäni,
erksizligi urup daşa!

Dowamy »

Arkaç galdy, Baýramgül!

"Galdy Arkaç, Aýnam-how!" Aýdymdan

Arkaç galdy, Baýramgül!
Ony nämä öwürdiler, belli däl,
hem belli däl oýnuň soňy,
ýöne utjak ulus-il däl, şu belli,
Arkaç galdy, Baýramgül,
yzda aglap, ene-atamyz öldi...

Dowamy »

Säher dogasy

"Hatda perişde bolsaň-da, hemişe seniň ganatyň pasyrdysyny halamaýan tapylar." Hytaý nakyly.

O ýerde birleri görünýän, goçak,
haku-nähak oturdylan kürsüde,
hemem düşmek islemeýän ýapyşyp,
potensial duşmanlaryn gözleýär,
tapýar ýa-da tapdyrýar,
ýok etdirýär başarsa,
zyndany bar o dünýä içki gapysy açyk,
başarmasa ýaralaýar, garalaýar uzakdan,
gaçyp atan ýerinde,
şyltak atyp bolar-bolmaz,
sebäbi gorkusy uly,
ýykylsa ogurlan puly,
maly ýetjek başyna,
dünýä sygmaýan, belki,
düşünip bolýar oňa,
emma başgalary, görünmeýän hiç,
bukulyp ýaşaýan çöpe-çalama,
dik durmaga, görünmäge ýaraman,
şyltak atýar seni garalan bolup,
ýaralan bolup,
öz ýanyndan çalyp pyçak,
ýogsa garyp, ýeňseleri
açylyp dur otursalar,
ogurlanýan ýere ýetirmändirler,
ýa-da halal, haram gazananlaryn
iýip bilmeýän erkin,
geýip bilmeýän erkin,
sanap başgaň aýakgabyn, köýnegin,
ogurlajak bolýar halal adyňy,
öňe tutup goran gara başyňdan,
gora, alla, bar bolsaň,
beýle ýakyn, daşyňdan?!.

Dowamy »