Özüňi sylamasaň

| Goşgular

Sen özüňi sylamasaň,
sögüp bolar her adama,
diýip bolar her bir sözi,
gaýty-gýrym ýa-da hapa,
adam bolsa, bolmasa-da,
atyp bolar her töhmeti,

Dowamy

Özüni tanaýan adamlar

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ýaşdym, gazetde işleýärdim. Başlygymyz kalendara berk boluň, tegelek ýaşy dolýan il adamlarynyň ýubileýleriniň öňünden gaçyň, gep-gürrüňe ýer goýmajak boluň diýerdi...

Dowamy

Durmuş sapagy

| Goşgular

Biz taryhdan alynmadyk sapagy,
taryhdan däl, belki, her gün,
öňümizden çykanlardan alýarys,
ýykylyp ýa ýykylmazdan biraz öň,
ýalňyşymyz bilip, nirede, haçan,
nähiliräk hasap garaşýar öňde...

Dowamy

Pozisiýa

| Goşgular

Sen, ýoldaşyň garga bolsa,
ýa guwansaň oňa daşdan,
öwüp, dilden düşürmeseň,
ýa başgalar öwýän wagty,
çyndan ýa-da kiçi dilden,
ylalaşsaň sessiz, sesli...

Dowamy

Esasy günäkär

| Goşgular

Öz ömrüni, gözel ömrün gul bolup,
baş egip geçirýän meniň işim däl,
aladam däl, eger özi islese,
ýa-da aňsat görse egilip mydam,
ýalandan ýylgyryp ýaşasa adam,
göreşip ölmekden çekinip, ýadap...

Dowamy

Başga mesele

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Bu gybat däl, bolan zat. Kerim Gurbannepesowyň Nazar atly ogly kakasy ýogalandan soň ýasa gelen ýazyjylaryň birinden 'kakam nähili şahyrdy, näme üçin onuň ýerine görünmäge beýle kän adam gelýär?' diýip sorapdyr...

Dowamy

Hudaý we sen

| Goşgular

Eger hudaý senlik bolsa,
aýdyşy dek öňkülerň,
eli ýetmez kimsäň saňa,
hiç ýaýdanma, git ýoluňa,
ýöne senlik bolmasa ol,
atylan daş degse gelip...

Dowamy

Hudaýuran

| Goşgular

Ne akyl bar, ne düşünje, ýaradan gykylyk eçilýär adama saýlap, betbagt etse, güýmär ýaly özüni, jaň dakylan ýaly on iki aýlap.

Sowurýar ol garyp-gatyp tapanyn, bolsa gömjek adam goýman, özün däl, emma kesbi özgermeýär gapanyň, sypdyrmaýar, goýbermeýär gara päl.

Dowamy

Hasrat

| Goşgular

Diýere söz galmady, gep galmady aýdara, ýol açylsa, garaşýar köpler çykyp gaýdara.

Emma onuň göwni bir, has uludan urmaga, granitden, mermerden münber gurýar durmaga.

Dowamy

Biz öňde

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Orus agamyz bizden ozdurjak. Bilim ministrligi daşary ýurt dilleriniň synaglaryny ýatyrýar, sebäbi olar okuwçylary ýurtdan gitmäge itekleýär diýýär...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021