Günäliň jany

| Goşgular

Arpa ekip, bugdaý oran ýokmuşyn,
ýöne türme ekseň, tohumyn sepip,
soňy gelmez jenaýatçy gögerýär,
suwy-sili saklap bolýar iseleseň,
emma jenaýatçy alajyn görýär,
çykalgasyn tapýar, gögerse nirde...

Dowamy

Sen we olar

| Goşgular

Mahlasy, sen alakasyz,
baryş-geliş ýitdi birçak,
döwlet ýapdy gapylary,
ýatdan çykdy ýüz keşbi-de
ozal sylan adamlaryň,
belki, olar oňlandyrlar...

Dowamy

Syr bildirseň

| Goşgular

Gulçulyga kaýyl bolsaň, başga gep,
aç hem suwsuz, ursa, sögse hojaýyn,
çydaýarsyň, kysmatdyr-da, nädeýin,
meseläň ýok, soragyň ýok, gaharyn
getireňok sen kim diýip hiç kimiň,
kynçylyk başlanýar kaýyl bolmasaň...

Dowamy

Dünýäniň terjimesi

| Goşgular

Sen iliňi niçik terjime etseň, şonuň ýaly ýaşamaga başlarsyň, sen dünýäni niçik terjime etseň, şonuň ýaly okarsyň ýa taşlarsyň.

Dowamy

Suw getireniň ýagdaýy

| Goşgular

Suw getiren,
küýze döwen bir bolsa,
ýene, walla, gowy eken ozallar,
has erbedi – suw getiren urulsa,
ýa at dakyp, mundanam bir suw bormy,
ýa-da suwuň porsy diýip gülseler...

Dowamy

Lenin sürgüni

| Goşgular

Sowet adamlary söze ynanmaz,
geň görerler söze ynansa biri,
ynanmazlar olar kesekä, haka,
geň görerler göze ynansa biri,
gülen borlar biri ant içse, çynym,
alla kessin diýse, ýylgyryp ajy...

Dowamy

Özüňdäki duşman

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ýolbaşçylaryň dereksiz bolsa, nireden näme bela geljegini bilmersiň. Orsýetiň Günbatar bilen geçiren netijesiz gepleşiklerinden soň, Moskwa biržasyndaky gazna görkezijileri güwläp, aşaklygyna gaýtdy...

Dowamy

Aýy ogly

| Goşgular

Ol oturdy ümsüm eltilen ýerde,
ilki kafedra müdiri boldy,
hukuk fakulteti, berlenin aldy,
soň oturdy häkimlikde Piterde,
Moskwada hökümete baş boldy,
elden-ele geçdi kürsüler, hezil...

Dowamy

Ýüňi ýeten güň

| Goşgular

Käbirleri durar, saklanar diňe, beýlekiler turup, alsa öňüni, ýok, el çapyp, duruzan ýok obanyň çyplak çyksa, ýüňi ýeten güňüni.

Dowamy

Iliň güýji

| Goşgular

Ýüregiňden gelen çynyňy hergiz,
ýüreksiz ýalany başa täç edýän,
ýa-da gowy görýän çyna garanda,
ikiýüzli, yrga aýdyjy bolma,
emma ýalan ýeňdi diýip birsellem,
ýürekdäki çyndan gaýdyjy bolma...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022