Surat

Baky jahyllyk

| Goşgular

Oglandyk, kän oýnaýardyk,
baýmy-garyp, gyzyl ýa ak,
elimizde tüpeň-taýak,
bilimizde gylyç-taýak,
a atymyz ýylgyn çybyk,
jylaw bilen gamçy ýerne

Dowamy

Surat

Milli minnet

| Goşgular

Geleňsiz ýaşaýyş, geleňsiz durmuş,
"boş ber" diýen bolup gürlese biri,
öz günüň geçýärkä gülmek, oýnamak,
ýa günüňi, özüň bilýäň, geçirmek,
başyň egip, kim-kimlere ýaranyp,
pikir etmän ertir, birigün hakda...

Dowamy

Surat

Agyr ýagdaý

| Goşgular

Bu oýun däl okamasa adamlar,
bu oýun däl oýlanmasa adamlar,
düşünjek bolmasa, biljek bolmasa,
nirelerden gelýär, ýa barýar nirä,
gelen ýeri, duran ýeri haýsy ýer,
kim nämeler diýýär töwerek-daşda...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Diýdimzor hökümetler söz azatlygynyň nämedigini gowy bilýär we ony şu sebäpden çäklendirýär, gadagan edýär. Sebäbi şeýtmeseler, garaşsyz žurnalistler, ýazyjy-şahyrlar we beýlekiler bir topar bolmaýan zadyň üstüni açjak, hökümetiň abraýyny gaçyrjak, ony işden çekilmäge mejbur etjek...

Dowamy

Adam aýtdy:

"1980-nji ýyllarda ýazyjylar bir ýaşuly kärdeşleriniň agzyna köp öýkünerdiler. Ol Ýazyjylar birleşiginiň başlygynyň orunbasary bolup işleýärdi we, kabinetinde başga ýazyjylar oturan wagtynda-da, halamaýan bir adamy telefon etse, jaň edýäniň sesi beýlekilere eşidilip duran bolsa-da, rusçalap: "Alýo, alýo, kim sen, hiç zat eşidilenok, sesiň gelenok, liniýa gaty ýaramaz öýdýän" diýip, trubkany goýaýýar diýerdiler...

Dowamy

Surat

Ogurladylan ýaşaýyş

| Goşgular

Olar, meger, ýaşamady hiç haçan,
ýaşajak boldular, dogry,
ýöne ýaşamakdan uzak boldular,
sebäbi saklanmak esasy işdi,
esasy iş diňe ölmän galmakdy,
gutarman galmakdy, oglan-uşagy

Dowamy

Surat

Seniň däliň

| Goşgular

Bilýärmidiň ozal ýa-da
pikir etdiň indiden soň,
kim seniň sesiňi kesjek,
kim seni ýok etjek elin degirmän,
öz-özüňi, öz ýüňüňi,
aç goýun dek iýdirip...

Dowamy

Surat

Adam meselesi

| Goşgular

Adam bolan işe gider dünýede,
adam bolan işin eder dünýede,
artyk gürrüň etmejek bor başarsa,
başyny galdyrmaz gepe, gybata,
kemçiligi bolar adam bolanyň,
iş edenler ýalňyşarlar hemişe...

Dowamy

Surat

Bigeleň döwür

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Häzir 92 ýaşyndaky Býuboýra Kadyralyýewanyň we şol wagt ýaş KGB işgäri bolan Bolat Abdrahmanowyň tagallalary bilen 30 ýyl öň, 1991-nji ýylyň tomsunda Çon-Taşda repressiýanyň pidasy bolan jemgyýetçilik işgärleriniň 137-siniň jaýlanan ýeri tapyldy...

Dowamy

Dadymsyz adam

| Goşgular

Ol ülkede zalym döredi diýip,
tötänden däl, sebäbi bar, elbetde,
alym bolup, öz-özüni aldaýan,
sen bu ýerde aldamarsyň özüňi,
alym bolup, zalym bolup özüňçe,
ýa-da aldap, arlamarsyň her kese...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020