Sahyrlar we gazal

Şahyrlar her hili bolýar,
biri ölýär KGB-niň elinden,
biri dälihana, türmä taşlanýar,
biri gaçgak bolýar ýurtdan,
beýlekisi gol gowşurup işleşýär,
kärdeşlerin satyp geçen ýerinden,
ýene biri ikilikçi ogluny
işe ýerleşdirýär eltip,
KGB-de tirýek satyp tutuljak,
hem gutuljak basylman,
kakasynyň arkasyndan,
kesbin satýan akyl satmazdan ozal,
şahyrlar her hili bolýar,
her hili ýazylýar gazal.

Dowamy »

Oýlanma baýry

Kerim aga diýip gowy görerdik,
ýaşdyk, görmegeýdik, düşünmeýärdik,
gulçulygyň şahyrydy,
şahyrydy partiýanyň,
kommunizm gurýan talap,
wasp edýärdi ezijini ýaltanman,
arasynda gülüp jykyrdap, ýalan;
Gurbannazar diýip gowy görerdik,
ýaş gidipdi düşünmän,
ýa islemän düşünmegi,
indi yzymyza seretsek – boşluk,
öňümiz – garaňky, gorkýarys örän,
emma yza dönmek iň soňky çäre,
gitmek galýar öňe ýöräp...

Dowamy »

Wyždan azaby

Her gün irden turup, alla,
sabyn alsam elime,
KGB düşýär ýadyma,
sabynymy ogurlan kän,
hemem beren sözüm bir gün,
azatlyga çyksam eger,
sabyn ibererin size,
ýuwar ýaly eliňizi,
päliňizi diýip, belki,
aýda birki gezek bolman,
aman, aman, ýat illerde,
galdym sözümde tapylman.

Dowamy »

Leninçilik derdi

Bu Leninden gelýän kesel,
ýer daýhana berilmez,
suw daýhana berilmez,
a zawodlar - işçilere,
erkiň, azatlygyň gürrüňi-de ýok,
öz ýurdunda ýer berilmez adama,
düzüw bolsa, bolsa işlejek, ekjek,
telekeçi bolmasa,
para berip birlerine,
ogurlyga goşulmasa,
goşulmasa goşunyna ezijiň,
özünden ejizi öldürýän urman,
sebäbi talaýan kast edip günde,
geçip gitjek ýaly durman...

Dowamy »

At protesti

Adam aýtdy:

"Göwnümemi ýa Muhammet, Aly ady dakylanlar köp içýärmi? Bu barada, daşyma çykarmakdan çekinsem-de, öňräkden bäri pikir edýärin. Birki ýyllykda Muhammet atly alym tanşym aradan çykanda, bu pikirimi daşyma çykaranymy duýman galdym. Biwagt gitdi neresse, entejik işlemelidi. Zehinlidi, jepakeşdi. Haýp, içgi alyp ýatdy. Öňräkden bäri içýärdi. Ýöne däl, kast edip içýärdi. Içgi zerarly maşgala durmuşy hem bolmady, ýogsa bäş-alty gezek öýlendi. Aly atly tanşymam içýänine gaty buýsanardy. "Suwdan, süýtden başga ähli zady, hatda benzini hem içýän" diýerdi. Üstesine, tapsa, hiç neşeden, hiç azgynçylykdan gaýtmazdy. Soňky gezek göremde, "ahyry arzuwyma ýetdim" diýdi. O nähili arzuw diýsem, iki aýalyň arasynda ýatmak eken. Içgi sebäpli ite bir sümek bergili bolup öldi. Kimden näme alyp bilse alardy, bermek näme, bilmezdi... Käte olar, Muhammet, Aly atlylar öz atlaryna protest edip içýärmikä diýip hem pikir edýärin. Emma bir tanşym "olaryň içenine, ir gidenine gynanma, syýasatçy bolmanlaryna begen, sebäbi Muhammet, Aly atlylar uly wezipä ýetse, gaty ynsapsyz bolýar" diýýär."

Dowamy »

Ozal we indi

Adam aýtdy:

"Ozallar gözden düşen bir adamy sypatlandyrjak bolsalar, "bäş wagtdan özgesi çykar" diýerdiler. Indi "bäş wagt namaz bilen bile ähli zat çykar" diýýärler. Sebäbi adamlar indi bäş wagt namazyň, haj zyýaratyna gitmegiň hem hapalyň üstüni örtmek üçin ulanylyp bilýändigini gowy bilýärler."

Dowamy »