Ýatda sakla

| Goşgular

Eger-de peslige pesligi bilen,
ýa bahyla, aslyşana çydaman,
ýa bir mese des-deň, küslügi bilen,
jogap bermän saklanmagy başarsaň,
öz işiňi etseň, dik tutup başyň,
şunuň özi köp zat aýdar, göz-gaşyň

Dowamy

Käbirleri

| Goşgular

Saňa görenleriň görmediň diýer,
görmedigiň gördüň diýer käbiri,
diýeniňe diýer asla diýmediň,
diýmedigiň diýdiň diýer ant içip,
hemem olar aýdanyny aýdan däl,
aýtmadygyn aýdandyrlar, wagt geçip...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Öňem biri meni geçmişdäki ýalňyşlarymy ýa çigliklerimi ýatladyp agyrtjak, utandyrjak bolmak meniň köne jaýymy ýarjak bolup synanyşan ýaly bir zat bolýar, men ol ýerde indi köp wagt bäri ýaşamok, ol indi meniň zadym däl' diýipdir...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Ozalky uly doganymyz hem bizden galmajak bolup heläk... Şu gün biri feýsbukda, hamala bolmajak zat ýaly, ýurduň pulsuz ýaşaýjylaryna jerime salmak ideýasy howada gös-görnetin asyl-asyl bolup dur diýip ýazypdyr...

Dowamy

Ýapylan gapylar

| Goşgular

Okamanyň bilen meniň setirim,
belliklerim ýol ugruna çyrşalan,
çagalaryň gorap bilseň azajyk,
agalaryň gorap bilseň azajyk,
maslahata çagyrylýan aksakgal,
zyýany ýok maňa şyltak atanyň...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Hudaýa ynanasyň gelse ynan, ynam gowy zat, umyt gowy zat. Hudaýyň her hili bela-beterlerden, göze görünýän we görünmeýän aldajy dertlerden gorajagyna-da ynan, sebäbi hiç hili kanunyň, kadanyň ýok ýerinde, adamyň däl, häkimiýetiň, puluň sylanýan ýurdunda mydama gypjyn-gypjyn, gara gorkuda ýaşamak kyn bolar...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Ilki bir daşary ýurtly tanşym 'sen näme üçin öz halkyň medeniýetinden dörän zulum-süteme garşy göreşýäň, mundan näme netije bolsun?' diýende gaty gördüm...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Sorag edýänleri tanaýardym, birleriniň atalary bolşewikdi, beýlekileriniň kakalary kommunistdi. Ýöne olar sowet döwründe hukuk bilimini alyp, kommunizmi goraman, men ýaly bozgaklardan demokratiýany goraýardylar...

Dowamy

Staliniň urşy ýene öwüldi,
merdanalyk mekdebimiş,
sebäbi hakykat gerek däl ýene,
näme bolsa bolsun ogula, ata,
näme çeken bolsun çeksin bir ene,
iki ene, iki milýon, on milýon...

Dowamy

Hassanyň hassasy

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Adam açyk ýalan sözlese we hiç utanmasa, daşyndan synlap, öz ýüzüň gyzarýar. Eger biri ýa birleri hakynda, goý, iň gözden düşen, ýigrenilýän, näletlenýän adam ýa adamlar bolsun, öňe çykyp, hiç ýapa degmejek, hiç bir mantyksyz gürrüň edýän, açyk ýalan sözleýän, gaşyny çytman töhmet atýan, gep-gybat sowurýan adam ýa adamlar ertir islendik adam, seniň özüň ýa ýakynlaryň hakynda hem ýalan sözläp, gep-gybat edip biler...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021