Iliň ýalňyşy

| Goşgular

Men ilimi goramasam, sen iliňi goramasaň, ol ilini goramasa, il özüni gorap bilmez!

Ilim meni goramasa,
men özümi goramaryn,
iliň seni goramasa,
sen özüňi goramarsyň,
ili ony goramasa,
ol özüni gorap bilmez...

Dowamy

Surat

Mekdep gurup berseň, mekdebi ýykýan,
daşyndan däl, içden urýan bilimde,
köp bilýänler köpelende iliňde,
etjegini etdirmezler düzüwe,
kim bolsaň bol, garalarlar ak bolsaň,
el çarpyşyp, begenerler ýok bolsaň...

Dowamy

Ýorgan meselesi

| Goşgular

Sen aýalyň bilen ýograna girip,
gujagynda derläp ýatsaň her agşam,
başga biri seniň aýalyň üçin,
çagalaryň üçin ýatsa meýdanda,
bugdaý ekse hem ýygnasa, getirse,
sen garaşsaň ertir bişjek çörege...

Dowamy

Surat

Neresseler

| Goşgular

Sen göreşi saýlap alyp bilersiň,
öz boýuňa, agramyňa barabar,
ýa alyp bilersiň göreşmezligi,
garaşmagy öz öýüňde, obaňda,
işiň bolsa, işiň edip azajyk,
ýa-da işsiz, gara günde, horlukda...

Dowamy

Gorkak syry

| Goşgular

Birisi düşünýär türmede diňe,
beýlekisi ýat illerde, sürgünde:
adamlar gowy hem erbetlere däl,
gorkaga hem gorkak däle bölünýär,
gorkak satýar çem geleni gyssansa,
ýa keýpine, bilip, bilmän edýänin...

Dowamy

Sözüň bolsa

| Goşgular

Sözüň bolsa, ýüzüň bolsa, bukmasaň,
adyň çyksa, ýagşy-ýaman tanalsaň,
sözüňi ýalana çykarjak bolup,
ýa-da çekjek bolup ýüzüňe gara,
yhlas eden, işin goýan az bolmaz,
eli ýetse, etjek bolup çar-para...

Dowamy

Haýyş

| Goşgular

Derman dertden erbet bolsa, öldürse,
niýetiň bolmasa bäş şaýy diňe,
satjak bolma ony gykylyk edip,
töhmet atyp dur diýene ýuwaşja,
ýa ulanyp eliňdäki guraly,
ýagşy-ýaman, ýakyn-daşda...

Dowamy

Ýönekeý sorag

| Goşgular

Ýazyjyň ýazmagy gadagan bolsa,
kagyzda däl, iş ýüzünde, elbetde,
ýakasyndan tutup, türmede süýräp,
dymdyrsalar hakykaty aýdany,
aýtmalynyň, diýmeliniň ýerine,
sen aýdýarkaň aýt diýlen aýdymy...

Dowamy

Sadalyk we syýasat

| Goşgular

Ejeleri diýýär barma, görünme,
kakalary diýýär çykarma sesiň,
özleri hem dyzap, barjak bolanok,
kim ölýär, kim galýar, görjek bolanok,
ýa ölene diýse millet gowudy,
erbetler däl, gowy geke huda-da...

Dowamy

Täze baýyň ynamy

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Adamyň bagty getirip, sowet döwründe şäherde önüp-ösüpdir, rus mekdebinde okapdyr, öýlerinde ejesi-kakasy bilen-de, köçede oýnan oglan-gyzlary bilen-de orsça gürleşipdir, obadan gelen ýegenlerini, orsça bilenoklar diýip, adam hasaplamandyr...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020