Adam aýtdy:

"Okan her setirime begenýärin. Ýogsa, köp okan zadym ýadymdan çykýar. Köp okan zadymyň hiç zada peýdasy bolmady. Emma arasynda peýdasy bolýanlary hem bar...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Facebook, Instagram bolmadyk bolsa, adamzat ähliniň näderejede narsisitlik keseline uçranyny, näderejede öz men-menliginiň ýesiridigini, näderejede özüni aldamaga, başgalary aldamaga ilgezikdigini, näderejede öz kelteliginiň pidasydygyny bilip däl, göz öňüne hem getirip boljak däl eken."...

Dowamy

Adam aýtdy:

"1970-nji ýyllardy. Bäşşi kakam restoranda işläp, barmaklaryndan bal dökülýän aşpez boldy. O mahal adamlar gaty gyssag bolmasa, taksi tutmazdylar, emma Bäşşi kakam işe taksili gatnardy...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Köp adam dilinde alla, hudaý, hak diýer, emma gazanmadyk, der dökmedik bir närsesini berseler, bu kimiň zähmeti, kimiň azaby diýip soramaz, erni bir bir ýere gelmän alar...

Dowamy

Adam aýtdy:

“Mätäç adama eliňden gelen ýerinde kömek etmeli, ömrüň manysy almakda däl, bermekde, başgalaryň derdine ýaramakda diýýärler. Diňe bizde däl, köp halkda şeýle ynam bar...

Dowamy

Adam aýtdy:

“El-aýagy abat, akyl-huşy ýerinde, syýasy düşünjesini hiç kimiňkiden kem görmeýän, ýöne öz hukuklaryny we azatlyklaryny goramaly bolanda gaýraty kem adamlaryň iýenden soň agzyny, beýleki işden soň beýleki ýerini kişä minnetsiz süpürýänine şükür edäýmeli, ýogsa olar şony hem başgalaryň edip bermegine garaşjak.”...

Dowamy

Ýara meselesi

| Goşgular

Hemme kişi ýaralydyr,
kimsi agyr, kimsi orta,
ýöne hemme aýdyp ýörmez derdini,
sebäp onuň nepi ýetmez hemişe,
her kimiň öz derdi ýetik mahaly,
ýa kişi derdine begenýän känkä...

Dowamy

Adamyň sepi

| Goşgular

Onuň gürrüňinde, gürrüňlerinde,
saňa berýän, oňa berýän pyşyrdap,
ýa-da pyşyrdaman başga ýok bolsa,
hemme erbet azda-kände ýa ýaman,
bagyşlap bolmajak günäli bende,
egoist, narsisit hemem şermende...

Dowamy

Siňek problemasy

| Goşgular

Siňegini gorap bilmese adam,
ýa kowup bilmese çybyn-çirkeýin,
elde ysgyn, dyzda kuwwat galmasa,
ogly-gyzy ýa ýakyny bolmasa,
goramaga, soramaga halyny,
siňek iýer adamy...

Dowamy

Adamzat derdi

| Goşgular

Biri puluň, malyň guly,
beýlekisi şöhradyň,
keýpiň guly başgasy,
iýjekdir ýa içjekdir,
münjekdir ýa guçjakdyr,
ýene biri ýene bir zat...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019