Ol adam meselesi

| Goşgular

Men ol adam ýaly, adamlar ýaly,
il içinde iline ýat, keseki,
özüne ýat, gülen bolýan ýalandan,
bilen bolýan, bilmesizi bilmeýän,
ýa medally, ýa medalsyz, çäreçi,
ýa ýowarçy bolup galmak islämok.

Dowamy

Türme şasy

| Goşgular

Türme eden tutuş ýurdy,
diwar gurup öz daşynda,
ýaşamaly bolar tussag,
günäsini bilýändir ol,
bilýändir ol eden işin,
köşk gurunar, gurar şäher...

Dowamy

Baýram namazy

| Goşgular

Ýadan millet, aran millet ýalandan,
Allanyň adyndan talaýan, çapýan,
şükür, Alla diýip, atly, ýaragly,
olja üçin, alsam diýip gul, gyrnak,
ýurt çapmaga ugramady, mejalsyz,
çaý-çöregi gaýgy bolan otuz ýyl...

Dowamy

Özüň bol

| Goşgular

Özüň bolmak üçin, belki,
galmak üçin özüň bilen,
soň tapylan dost-ýarlardan,
ýoldaş bolan ýolda, selki,
daşy jäjek, içi möjek,
pikir etmän ýa tanaman...

Dowamy

Ömür aladasy

| Goşgular

Sen çüýreme çüýrän bilen,
ata-baba öwreneni,
gyzma saňa gyzanlara,
ýigrenme hiç ýigreneni,
sebäpli ýa sebäbi ýok,
bahyllygyn geçir bolsa...

Dowamy

Lellimler döwri

| Goşgular

Agyr döwür, uruş, gowga, jenjeller,
talaňçylyk dinli, dinsiz adyndan,
bedew atly, gylyjyndan gan damýan,
atarmany, çaparmany dogurar,
atarmanlar, çaparmanlar gürleşip,
birleşip gurarlar ýurduň gözelin...

Dowamy

Satlyk adam

| Goşgular

Magtymguly aýdanmyşyn, çyn bolsa,
ol ýalandyr, hiç bir dona bürenmez,
emma başga pikir hem bar, käbiri
ýalan mydam mätäç diýýär eşige,
zerli dona, gowy köwşe, telpege,
hatda gowy sagat gerek, üýtgeşik...

Dowamy

Ýagşylyga ýamanlyk

| Goşgular

Lenji çykan ýoda bilen gelýäne,
bir-birine emel salyp, gülýäne,
talaýana ejizini, egsigin,
aldaýana öz-özüni, dünýäni,
bagtly bolup, bagtyýatan halyna,
göre-bile, belki, gijeler aglap...

Dowamy

Wezipe pesligi

| Goşgular

Sen ýaş wagtyň gurply biraz,
özün tutan wezipede,
garyp ýaly susman mydam,
gorkusyndan galpyldaman,
zerur wagty hakykaty,
çyn sözüni aýdyp biler...

Dowamy

Monah pähimi

| Goşgular

Käbirine sen il üçin,
ýurduň üçin azda bolsa,
elden gelen işiň etdiň,
etjek bolduň diýmek gerek,
diýmek gerek bilýändir,
görülýändir haýyr işiň...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024