Gowulygyň jezasy

| Goşgular

Gowulygyň bagyşlamaz bahyllar,
atly bolsun ýa maşynly goşalap,
ruhy gedaýdan gaçarsyň diňe,
ýa galarsyň aýagynyň astynda,
gowulygyň bagyşmaz bahyllar,
pikir etme diňe seniň kastyňda...

Dowamy

Gözdaňdy oýny

| Goşgular

Sen bilýärsiň, öldürdiler adamy,
emma anyk tutaryk ýok eliňde,
sebäbi ýurt ýapyk, ýapyk gapylar,
arkasynda kän maslahat edilen,
ediljek ýene-de, gazylýan çukur
düşürmeli kän adamy içine...

Dowamy

Özgertme

| Bellikler

Adam aýtdy

"Uly doganymyzyň ýurdunda soňky ýyllarda geçirilen 'özgertmeler' netijesinde 23 müň ilatly ýer ýitirim bolupdyr, 24 müň iri we orta kärhana ýok edilipdir, 25 500 mekdep, 5 500 hassahana, 340 kitaphana.....

Dowamy

Erteki we hakykat

| Goşgular

KGB ne, türme näme,
syýasy iş üstesine,
ulus iliň garalawçy,
aklawçy ýok ýeke, ýarty,
ýa-da bolsa, gorkýar gaty,
döwlet näme, eli ganly...

Dowamy

Günäsiz halk

| Goşgular

Olar pikir etdi başga birine,
başga bir millete gerekdir turmak,
durmak ogry-jümriň öňünde mäkäm,
mertebäňi goramagy öwrenmek,
öwrenmek maşgalaň başy bolmagy,
gygyryp däl aýalyňa, çagaňa...

Dowamy

Il meselesi

| Goşgular

Sadalykmy, gowulykmy mesele,
ynanjaňlyk, ili ýykan,
ýa erbetlik özüň üçin öňürti,
ýaryş ýaly garap durmuşa, ömre,
ýeke özüň ak guş, başgalar kömre,
ýa ondanam beter gara garyndaş...

Dowamy

Hakykat, halk we sen

| Goşgular

Kitap diýseň, gaçar ýaly etseler,
okamasa ýazanyňy, ýananyň,
ynananyň näme, bilmese asla,
tersine, nirede popolist bolsa,
ylgap baryp, aýagyna ýykyljak,
üstesine ýöräp gitjek ýüzüňden...

Dowamy

Göreş we adam

| Goşgular

Käbirleri gorkup çykmaz meýdana,
käbirler çykyp, yza çekiler,
ýa özüni, ýa köplügi tanansoň,
göreşiniň manysyny ýitirip,
ýa ýitirip umydyny, arzuwyn,
eşidesi gelmän peýdasyz sözi...

Dowamy

Afrikan nakyly

| Goşgular

Eger oba gujagyna gysmasa,
ulalansoň çaga bir gün
oda berer obasyny,
ýylysyny duýmak üçin,
men ilimi islemedim otlamak,
ýylysy-da gerek däldi, sögmese...

Dowamy

Gynançly ýagdaý

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Olar bizi öz hapalarynyň içine çekjek bolup, kän jan çekdiler, azap etdiler, kelle döwdüler. Sebäbi, öz hapalarynyň içine çekip bilseler, hamala howpsuz, olaryň biri bolmalydyk...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021