Milli buýsanç

Biziň milli sportumyz - bilýärin,
iň yza galsamam hatda,
para bermek, para almak,
iň kän alan öwünýär,
alanyny görkezip,
güjeňläp başarsa milli TW-de,
synagdan geçirip elin,
maşyn bolsa, at bolsa,
yza galan gynanýar,
türmä düşýär iň gowşaklar;
biziň milli sportumyz - düşündim,
para bermek, para almak,
at çapyşmak däl asla,
göreş tutmak däl asla,
ýa-da goşgy ýazmak däl,
sebäbi para bermeseň,
ýa-da almasaň gowy,
atyň bolmaz çapmaga,
ýa kitabyň çykarmazlar,
her naçe ýaz goşgyňy,
hemme ene-ata aňlaýar muny,
oňlaýar aksakgal aga,
öňki kommunistleň bary,
çagalar bagynda çaga,
alajy ýok ejesi ýa kakasy,
para bermän bärik gelip bilmeýär,
ýa mekdepde okuwçylar,
baha almaz parasyz,
ýokarlaryk çykmak üçin,
biziň milli buýsanjymyz - bilýärin,
para almak, para bermek,
men parasyz ölýärin!

Dowamy »

Gowy ejeň bolmagy

Gowy ejeň bolmagy,
ýüregi owadan Aýdan,
dört klas bilimli, intellektual,
hem ýüz esse alym akademikdan,
partiýa ýaranyp, mantykdan gaýdan,
ýa ýazyjy-şahyrlardan,
tas bar zady ýalan aýdan,
hökümete ýallaklap,
gowy eken eziz ejeň bolmagy!

Dowamy »

Türkmen bolsaň

Adam aýtdy,
jany ýanan:
türkmen bolsaň hakyky
başga türkmen çagasyna
öwretmeli çilim bilen aragy,
a soňundan tirýegi,
geroini öwretmeli,
kitap gatyn açmagy däl,
okamagy, bilmegi däl,
bilmezligi öwretmeli,
dünýe nireden barýar,
görmezligi başgalary,
öwretmeli para alyp, bermegi,
ýalan sözlemegi gaşyňy çytman,
ýogsa ’haramazda’, ’dönük’ bolarsyň,
gaçyp gidip ýurtdan daşa,
ýat illerde arman bilen ölersiň,
aýralyk, agydan düşersiň aşa,
diýip gorkuzmaly ony;
türkmen bolsaň hakyky,
hakyakaty aýtjak bolýan,
ýa gözleýän kösenip
iki-ýeke türkmeniň
gülmeli üstünden, walla,
garşy gidýär diýip alla,
görmeýärmi diýmeli ol
kömek etjek bolsa ile,
öwretmeli öňýetene
gurmagy keltejik hile,
akyl ýerne uzakçyl,
türkmen bolsaň, boldy şeýle:
başga türkmen çagasyna
dogry, dürs bolmagy däl,
egilmegi öwretmeli
ogry-jümriň öňünde,
hemem tüýkürmegi göge,
ýüzüňe düşse-de günde...

Dowamy »

Heder

Adam aýtdy:
kommentleri okaýan,
özümiz hakdaky habar-gepleriň
aşagyndan ýazylan,
ilkiler Putindi umyt,
inçelse-dä käte juda,
stalinçi kgb,
uly dogan üstesine,
ýetişmeli agyr günde,
ezileni gutarmaly,
a soň hudaýa geçdiler,
garaşdylar alladan
delalata, goldawa,
emma hiç zat üýtgemedi,
bolmasa barha beter,
indi diňe sögünýärler,
gargaýarlar ýer urup,
aňyrsy ýok boşlukdan
barha kän edýän heder!

Dowamy »

Adam neden ynanmaýar?

Ady näme bolsa bolsun,
"Halkyň haky" ýa "Adalat",
neden adam ynanmaýar
partiýanyň başlygyna,
ýa-da milli howpsuzlygy goraýan,
ýa olardan has ýokarda oturýan,
kasam eden kanuny
goramaga soňuna çen
has ulurak başlyga
neden ynanmaýar adam,
ynanan bolsa-da käte,
ýa ynanýan diýse-de,
oňa derek içinden
hiç görmedik-bilmedik
allasyna ynanýar ol,
hudaýyna ynanýar ol,
taňrysyna ynanýar ol,
umyt edýär iň bolmanda,
hakyny hem adalaty
adamdan däl, alladan,
almakçy ol, nesip etse,
hem çagyrýar içinden
başlygy däl, allany,
neden adam baş egse-de başlyga,
ýek ýigrenýär bildirmän,
hem garaşýar adalata asmandan,
umydyny öldrürmän.

Dowamy »

Kitap okalýan zat

Kitap okalýan zat,
bezeg däl diňe,
hatarlanyp goýulýan,
owadan tekjede, dulda,
sahypasy açylman,
kitap okalýan zat,
käte galamly
gyrasyna bellik edip,
şahyr bolsa okaýanyň,
ýa bolmasa akyldar,
ýa-da alym, parhy ýok,
kitap bolsa, barmaklaryň
ýagy siňmeli oňa,
kä dammaly gözýaş ýa der
sahypanyň ortasyna,
kitap okalýan zat,
okalmaly ol,
bolmanynda birki nokat,
ýa-da çyzyk goşmak üçin adamyň
beýni, ýürek kartasyna.

Dowamy »