Isleg we reallyk

Adam ogly çyny bilen islese,
dünýe ýykylarmyş onuň aýagna,
açylarmyş gyýçak daşly diwarlar,
umman derýa, okeanlar serpilip,
ýol berermiş geçmäge,
ýeller ýelkenini doldurarmyş oň,
ýetirermiş menziline bir günde,
ýyllap ýetip bolmajak,
adam ogly çyny bilen islese,
iş ýokmuş edilmejek.

Dowamy »

Erkek gylygy

Bu owaldan erkegiň
edehedi, gylygy:
söweşde bolar erkek,
söweşde galar erkek,
söweşde öler erkek,
öýüne gaçyp ölmez,
aýalyna bukulmaz,
bukulmaz çagasyna,
bukulmaz agasyna,
dik durjak bolar diri,
ölmänkä öli bolmaz,
sowulmaz ol özünden,
urýanyň goly bolmaz,
dili bolmaz ýalanyň,
guly bolmaz talaňyň,
kerpiç bolmaz meýletin,
ýa suwagy haýatynyň
gurulýan uly türmäň,
betbagtlygna milletiň.

Dowamy »

Ikitaraplaýyn gedaýlyk

Ýok, olar garşy çykmazlar,
galdyrmazlar başlaryny,
diýmezler diýmeli sözi,
garaşarlar başga birne,
talasynlar näçe ýene,
aldasynlar göz-görtele,
özlerin däl, çagalaryn
bergi-borja batyrsynlar,
getirsinler gedaýlyga
dogulmadyk agtyklaryn,
olar garşy çykmazlar hiç,
el çarparlar tersine,
minnetdarlyk bildirerler,
ýylgyrarlar ýalandan,
sebäbi ne, gorkýarmyşlar
beterinden, eý, hudaý,
ýaradyp nätjekdiň beýdip,
talaýany, talanýany
deň dereje, kalby gedaý?..

Dowamy »

Meni gaýtalama

"Don’t let my past be your future." Harry Leslie Smith

Gowaçanyň içindedim,
a içýänim azotly suw,
depämde gün, otly halka,
ýanýardy hiç öçmejek deý,
ömür, göýä asmanda guw,
geçýärdi hiç geçmejek deý.

Dowamy »

Uzaga çeken ölüm

Ol uzak öldi. Ilkiler beýleki şahyrlaryň kompartiýa, watan hakyndaky goşgulary gazetde çap edilende, olara saz ýazylanda, soň ol aýdymlar günortan, pagtaçylar üçin taýýarlanylýan konsert programmasynda radioda eşitdirilende, ýyl aýagynda kitap bolup çykanda az-azdan ölerdi. Emma soň öz goşgusy çykanda, pariýa bilen halkyň jana-jan birligi barasyndaky setirleri aýdym bolup ýaňlananda, azajyk dikelerdi.

Dowamy »

Ýene-de KGB

Ýene-de KGB kastyma çykdy,
ýogsa ýurtdan gaçgakdym,
ýat illerde, watan zaryny çekip,
çagalarym bilen uçara münüp,
watana däl, Barselona barýardym,
erkin katalonyň ýurdun görmäge,
hemem deňiz kenarynda
göwnümi güne sermäge.

Dowamy »