Gadyrsyz jan

| Goşgular

Ýazmak, diýipdirler, gözlemek mydam,
tapmak däl ol ylgap gözleýän zadyň,
ýa aýtmak däl aýtmak islän zatlaryň,
aýdyp bilmän, uzak bulaşyp çöpe,
belki, yza dolanmazlyk ýoluňdan,
azdan galman gitmek ýapyşyp köpe...

Dowamy

Surat

Ýaz ýa ýazma

| Goşgular

Ýazmak, diýipdirler, gözlemek mydam,
tapmak däl ol ylgap gözleýän zadyň,
ýa aýtmak däl aýtmak islän zatlaryň,
aýdyp bilmän, uzak bulaşyp çöpe,
belki, yza dolanmazlyk ýoluňdan,
azdan galman gitmek ýapyşyp köpe...

Dowamy

Surat

Döwlet we adamlar

| Goşgular


Döwlet adamlaryň öňünde durýar,
arasynda durýar, doňaklyk bolup,
beýni bolup ölen birçak, belki-de,
tiken bolýar, gyzgan bolýar, dürtüljek,
telefonda gürleşmesin diýýär ol...

Dowamy

Surat

Terne hakykaty

| Goşgular

Seni çüňke gaban çöp,
çöri bilen topulyp,
saklap bilmän artyk kän,
ýoluň açar ýykylyp,
öz agramyn götermän,
dargar türme guranlar...

Dowamy

Surat

Aga derdi

| Goşgular

Olaryň tas barysyna, okuwly,
pul gerekdi, mal gerekdi tükenmez,
emel ýeten bolsa uly ýa kiçi,
il-ulusy gerek däldi, kanunlar,
ýa ýazylýan zatlar gazet-žurnalda,
köpi ýalan, içinde bar geregi...

Dowamy

Surat

Il güýji

| Goşgular

Sen otursaň bir ýerde,
men otursam bir ýerde,
ol otursa bir ýerde,
ses-sedasyz, akylly,
öňe çykan ýykyldy,
öldürildi, başlyklar

Dowamy

Surat

Gerekli gep

| Goşgular

Däliniň müň gepi telek,
biri gerek, diňle gowy,
sen sözüni açyk aýdan,
gönüländen çekinme hiç,
ýapyklara, ikýüzli,
ynanma hiç geljegiňi...

Dowamy

Surat

Aňsat usul

| Goşgular

Adamlary ýok etmegiň
aňsat ýoly inkär etmek,
ret etmek adamdygyn,
taryhyny, ýagşy, ýaman,
beýik diýip başgalara,
ynandyrmak kesekiniň

Dowamy

Surat

Bükülenler

| Goşgular

Sen ýaşyryp, basyp gaýgyň,
aladaňy, agyr derdiň,
içden iýýän ýüregiňi,
gije, gündiz, durman bir dem,
gülen bolma, gürlän bolma,
göwnün tapan bolma başgaň...

Dowamy

Surat

Durmasaň

| Goşgular

Eger dursaň, saklansaň sen,
ýol başynda, ortasynda,
agyr görüp, ýapaşak däl,
dyrmaşmaly bolsa beýge,
durmuş durar seniň üçin,
ýöne gitseň, ýuwaş, gaty...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024