Wagtynda aýdylmadyk söz

Birlerini birazajyk sylamak,
hormatlamak azda-kände,
işlän bolsa otuz ýyllap,
başyny etegne salyp,
pul talap etmeýär asla,
çykdajysy ýok onuň,
emma birin, kesbi-kärin kemsidip,
aýdaly, žurnalist bolsa,
çygyrak, bagyrak diýip,
ýa-da diýip biziň ilde
ne ýazyjy, ne şahyr bar,
ne bar diýip okara zat,
dalamak üçin dilde,
hem özüňi asmak üçin asmandan,
megerem bolmaly hassa.

Dowamy »

Ruhy gedaý

Gedaý bolsa ruhy,
milýon geçsin elinden,
çümsün tonna altyna,
gözi doýmaz adamyň,
mal-dünýeden, şöhratdan,
ýygyp-ýygnap, ogurlap,
gedaýlygna öler ol;
hemem ikinji gezek,
gelip bolýan bolsa eger,
kanagatly, sabyrly däl,
garaşmaň,
ýene-de aç,
elin serip geler ol.

Dowamy »

Petigiň sebäbi

Ogly sorady:

- Kaka, biz bu petige nädip geldik, ondan geçip bilmezligimiziň sebäbi näme?

- Ölenler hakynda ýaramaz gürrüň etmeli däl diýdiler. Diriler hakynda ýaramaz gürrüň etseň bolsa, ar alýarlar. Bizde çyn ýaramaz gürrüň hasaplanýar.

Dowamy »

Bir ýarty betbagtçylyk

Adam aýtdy:

Dowamy »

Ekilen ekin

Ekeniňi orarsyň,
arpa sepip, bugdaý oran bolmanmyş,
bolmajak, belki, hiç haçan,
”Alla“ diýýär kowan, gaçan.

Dowamy »

Çagalyk

Çagalykda tas hemme zat owadan,
arman onda uzak goýmaýar taňry.
Dünýäň arkasyny görkezip kem-kem,
gyzygyny alýar yzyna gaňryp...

Dowamy »