Surat

Ata kesbi

| Goşgular

Kakasynyň oýnan oýny az ýaly, ýa az ýaly ogurlanan gelejek, akyl satýar bolşewigiň agtygy, näme boldy il-ulusa, kim, näme, indi haçan, nirden atylar göjek.

Surat

Döwlet söwdasy

| Goşgular

Döwlet seniň naçar eneň,
telefonsyz, gürleşdirmän,
alyşdyrman hiç bir habar,
daş obada öldürenin az görer,
aryn alar kakaňdan ol,
terk edenin görüp çüýşäni jynyň...

Dowamy

Surat

Ýazmak derdi

| Goşgular

Goşgy ýazmak, ýa-da, aýdylşy ýaly,
ýazan bolmak, akylly dek illerden,
etjek bolup edilmedik gürrüňin,
mal-dünýäniň, adam baryn heläklän,
galmaz eden doguljagy dyzyna,
kürekleriň elden goýman, bir elde

Dowamy

Surat

Ýowuz ýükçi

| Goşgular

Gowy adam ýa adamlar gelende,
ýurt başyna, bagty çüwüp milletiň,
gowurak bor ýurduň içit, geçidi,
ýol guranlar, köpri guran birleşip,
talamaz kän il-gününi, jogapkär
gowularyň gelmeginde ornuna...

Dowamy

Surat

Ýaradanyň günäsi

| Goşgular

Doganlaryň geldi, erkekleri däl,
aýal doganlaryň, akyl bermäge,
şaý-sepleriň sat diýdiler zat goýman,
öýüň düşeklerin, haly-palasyn,
mebelleriň, näme boljak agaçdan,
köýnekleriň, geçjek gyňajyň bolsa...

Dowamy

Surat

Garaşma

| Goşgular

Sen garaşma bir gün olar
Pyragyny okar gowy,
ýa düşüner diýip garyplyk näme,
Kemine kowsa-da, gitmedik çykyp,
gara güne daňlan ilden garaşma,
diňe tapan zadyn daşajak gämä...

Dowamy

Surat

Adam okuwy

| Goşgular

Mertebe ne, göreş näme, bilmeýär,
öwrenmändir okamagy, ýazmagy,
emma bilýär, öz sözleri, gybat däl,
geýinip gezmegi ministr deýin,
gülýär, gyzym diýdi girip içerik
ýagyň pulun beräýmegin dilegçä...

Dowamy

Surat

Satylan gözellik

| Goşgular

Aw bilen awçynyň arasyndaky
aralykmyş azatlygyň gerimi,
ýöne awçy gelen bolsa ýat ilden,
din-imanly bolan bolup has artyk,
bäş wagtyna okan bolup namazyn,
ýaraglary gurat, dürbüli, uzak

Dowamy

Surat

Gözdäki duman

| Goşgular

Men ozal meniň dilim,
ene dilim, bar bilýänim,
meni ilden bölmek üçin,
bölmek üçin ýurtdan meni,
gurmak üçin gara diwar arada,
arkasynda goýar ýaly geçirmän...

Dowamy

Surat


Sen bilmersiň, okamagy öwrenip,
wagt ogurlap deň-duşlaryň oýnundan,
aşyklaryň sanamagy unudyp,
parany, çeligi, futboly hatda
ýadyňdan çykaryp okan günleriň...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023