Dymyşlygyň sebäbi

Birleri düşünmän dymar,
başgasy dymar düşünip,
bular bir zat, belki, daşdan,
emma biri bilmän gider gelenin,
beýlekisi gider bilmedik bolup,
ýa bilenin bildirmän,
sebäbi bilmek hatar,
hem bildirmek bilýäniň,
ýaşamak hatar düşünip,
düşünjäňe ýapyşyp,
şondan sada bolup oýnaýar köplük,
oýna goşulmasaň, goşulyp çyksaň,
üstesine gepleseň,
geň görme çolarsa daşyň.

Dowamy »

Görünmeýän adam

Görünmeýän adam sorapdyr kömek,
köne aýakgabyn, başgabyn goýup,
hemem sagbol aýdypdyr,
bir däl, birnäçe dilde,
öňünden, kömek alman,
kömek soralanda, adam gylygy,
gülmeli däl, baryň bermeli elde,
ýa ýürekden gelenini,
öz-özüň aşaga salman.

Dowamy »

Ezijiniň bilimi

Halky tabyn etmek üçin,
dogry edip bilmeseň,
düzüw ýola salmasaň,
aç it edip saklamaly,
ogry etmeli hökman,
tutar ýaly islän wagtyň,
urar ýaly taýaklap,
ýesir eder ýaly ogul-gyzyny,
tabyn bolar şondan soň ol,
para berer her ädimde,
hatda öz agzyndan kesip,
hem ýalbarar: "Jan agam,
geç ganymy bir çemçe!"
Halky tabyn etmek üçin
etmek üçin aýagasty,
görmeli däl hiç kimçe,
sapagy bu asyrlaryň ,
başagaý etmeli ony,
saklamaly aç, alaçsyz,
halkyny gul edenleriň
tas hemmesi bilýär muny.

Dowamy »

Bulutly agşam ýat ilde ekilen armydyň aşagynda ýazylan goşgy

Edýän işi bilen, belki,
ýa etmeýän işi bilen,
görüner ýa görünmez
hereketi, niýeti,
pygly bilen daşyndan
boýun alýan, almaýan
özi özüne nokat,
ýa köp nokat goýar adam,
ýa-da nokatly otur,
barma-da kän üstüne oň,
oturan ýeriňde otur.

Dowamy »

Göreşýäniň sagbolsuny

Göreşýän birisi gerek!
Gerek biri gözsüz batyr,
bökýän uçut gaýadan,
hemem ölmän galsa birden,
hol aşakdan gygyrýan,
"bökmäň" diýip bagyrýan;
biri gerek diýýän diýmeli sözi,
iki milýon, ýa bäş milýon dymanda,
agzyna suw alan ýaly,
zalymyň gözüne bakyp,
ölüme gitse-de ertir,
ajalyň ýüzüne gülüp,
sebäbi ol ýüzläp, müňläp adamy
kemsitmeden, ejirden
ýa ölmekden ölmänkä kän
gutaryp bilýär ölüp.

Dowamy »

Din-iman

Dini-iman diňe garyba gerek,
baýa gerek däl ol asla,
bege gerek däl ol asla,
gerek däl ol mollalara, işana
kiçi dilden aňyrda,
hüňürdeme, hüňürde,
gylyjyndan gan damýan
kellekeser ogrulara,
uruşparaz generala,
sudýa, prokurora gerek däl iman,
sebäbi ol bolsa, para aldyrmaz,
ýa ýakdyrmaz bigünäni
günäliniň odunda,
ezdirmez ol özüň ýaly adamy,
depeletmez ejizi,
ýa-da depeleseň - böwrüňde sanjy,
ýüregiňde ünji bolup keserer,
dini-iman diňe garyba gerek,
sebäbi ol elinden ýa gazanjak
mal-mülküni alanlara baýlygy
hudaý berýär diýip pikir etmeli,
alla berýär diýip pikir etmeli,
kanagat etmeli garyp gününde,
o dünýä garaşyp, şükür etmeli.

Dowamy »