Kilim bolmak meselesi

Dogry, her zat bolup biler durmuşda,
emma seniň özüň yrza bolmasaň,
ýa dymmasaň balyk ýaly,
başga birniň gürlärine garaşyp,
hiç kim seni meýletin ýa göwünjeň,
ýa mejbury basgançak,
aýagasty kilim edinip bilmez,
ýa-da eger aýakgaply palçyga,
hemem başga hapa basan köçede,
üstüňden arkaýyn geçýän bolsalar,
hem müýni, utanjy ýa-da haýasy
bolmasa basýanyň ýüzüňi aşak,
özüň günäkärsiň azajyk ýa kän,
ýa güýlensiň goýun ýaly göwnüňi,
ýa-da öz dyzyňdan salansyň duşak.

Dowamy »

Bagyşla, käbäm enem

Bagyşla, käbäm enem,
soňuna çen gitjekdim,
dyzym epmän ölýänçäm
ýazjakdym elimden gaçýança galam,
ogry-jümrüleriň ýüzün
demir darak bilen darap,
emma birden saklandym,
aýagymdan alan ýaly çyrmaşyk,
ýöne ýykylmadym, dik durun şindi,
emma öňki höwesim ýok ýazmaga,
sebäbi düşündim birden
adam hemme ýerde şeýle,
ýaşajagy ýaşaýar,
ýaşamajak ýaşamaýar,
adam ýaly, elbetde,
ýogsa hemme zady bar,
ady bar owadan, adam diýilen,
emma adam az olarda kämahal,
puly, maly kän boldukça,
hem hemme ýer Mary, Ahal,
tapawudy ýok milletiň, tiräniň,
haýran galýan şeýle uzak gidenme
gorkman, yza garaman,
emma indi gorkýaryn
ýene-de bir nadan, gözi, göwni aç
ýürek sözüm aýak astyna ýazyp,
hapa aýakgaby bilen
ýüzünden ýörese iliň,
dirilikde däl diňe,
gabyrda-da gönelmerin,
sebäbi ýazylmaz bilim.

Dowamy »

Gazan bol

Dostum A.G.-nyň 2013-nji ýylda ‘hekaýa ýaz’ diýip beren ideýasy şu gün goşgy bolup geldi.

Sen gazan bol, gara gazan, çoýundan,
golaýyňa gelmesinler, sebäbi
garaň ýokar, hapalar,
ak galjaklar gorkarlar,
päk galjaklar çekiner,
ýa boljaklar ak iner!

Dowamy »

Köpçülik

Köpçülik hemişe mamla bolmaýar,
bimamla bolýar käte,
juda uzak, ýüz ýyllap,
iki ýüz ýyllap ýa-da,
a soňundan biraz aňa aýlanýar,
ýa düşünjek bolýar çala
nämede ýa nirelerde ýalňyşdy,
ýöne şoňa çenli azlyk,
iki-ýeke diline
bek bolmadyk bogulýar,
aýtjak bolup aňlanyn ýa bilýänin,
öldürilýär şeýdip çynçy,
bagty çüwse, watanyndan kowulýar;
köpçülik hemişe mamla bolmaýar,
bimamla bolýar köplük,
hemem käte düşünmeýär hiç haçan
nämede ýa nirelerde ýalňyşdy,
ýa ýalňyşyn boýun alyp bilmeýär,
gedemlik saklaýar ony,
ýene ýüz ýyl yza galýar ýolundan,
menzilinden geçmeli,
yza çekip özüni,
köpçülik hemişe mamla bolmaýar,
kast edýär ol özüne
köwläp görer gözüni.

Dowamy »

Milli ýoda

Adam aýtdy:

"Olar senden-menden akylly, dogrusyny aýdanyň dostunyň ýokdugyny gaty gowy bilýärler we, her iş bolsun, balyk ýaly dymmagy başarýarlar. Ýöne olar diňe dymyp oturanoklar, gürläp ’ýalňyşanlary’ ýazgarmak, bolmanda olary toýda-ýasda ýaňsylan bolmak ýaryşynda hem kem galmaýarlar. Şeýle-de olar öz-özüňi, şol sanda çagalaryňy küteltmek, döwürden-zamanadan yza galdyrmak kampaniýasyna ýa passiw, ýa aktiw goşulyp, işlerinde saklanmak üçin uly tagalla edýärler. Elbetde, olar munuň üçin ýalan sözlemeli bolsa hem, bigünä adama töhmet, şyltak atmaly ýa para berip, para almaly bolsa-da (iş gereg-ä!), hiç kemini goýmaýarlar. Dogry, batyrgaýlyklaryny hem bellemeli, olar soň ogurlyk ýa korrupsiýa üçin türmä gitmekden, çagalaryny türmä ugrukdyrmakdan hem çekinmeýärler. Iň beýik ýerleri bolsa, olar bu zatlar üçin hiç utanmaýar. Zora zor diýmeli."

Dowamy »

Sögünç krizisi

Adam aýtdy:

"Ýedi-sekiz ýaşlarymdadym, obamyzyň ilerisindäki baýyrlykda özüm ýaly oglanlar bilen atyş-atyş oýnaýardym. Elimde alýumin simden ýasalan sapançam bardy. Baýyrlykda biten çöp-çalamlara bukulyp, ’aklar’ we ’gyzyllar bolup söweşýärdik. Birden gapdalda, kiçiräk baýryň üstünde gurjak oýnap oturan goňşy gyzjagazlaryň - Täçnabat bilen Akjanyň sözi azaşdy-da, olar bir-birine her hili ýiti sözleri aýdyp gygyrmaga başladylar. Bu söweş biziň söweşimizi buýruk-beýleki bermezden ýatyrdy, biz ’kim ýeňerkä, munuň soňy näme bilen gutararka?’ diýip, sapançalarymyzy gapdalymyza taşlap gyşardyk. Ýöne iki gulagymyz hem gyzlaryň söweşindedi. Olaryň biri - Täçnabat her gezek özboluşly, ýitiden-ýiti söz tapýardy, emma Akja oňa diňe iki harpdan ybarat, yzyna senlik ýöňkemäniň ik harpdan ybarat goşulmasy goşulyp ýasalan dört harply sögünç bilen jogap berýärdi. Täsin ýeri, Täçnabat bir diýen zadyny iki gezek gaýtalamaýardy. Netijede, ol täzeden-täze, original sözleri gözläp, esli gidişdi, emma Akja şol bir sögünjini gaýtalady oturdy. Biz, söz zapasy gutarsa, Täçnabat hem ahyry şol dört harply sögünje geçer öýtdük. Emma ol garşydaşynyň derejesine aşak düşmedi, arasynda pauza berip, birki gezek täze sögünç tapdy-da, ahyrynda birden durdy. Soňam gapdalyndaky gurjagyny alyp, gitmek pikiri bilen ýerinden turdy. Akja henizem şol bir sögünjini gaýtalap otyrdy. Täçnabat birsellem oňa seredip durdy-da, öýlerine ugramazyndan öň ýene bir originallyk etdi: "Günüňe ýanaýyn, Akyja!" diýdi... Bilmedim näme üçin, şu waka soňky günler ýygy-ýygydan göz öňüme gelýär."

Dowamy »