Ömür we sen

| Goşgular

Sen özüňe ynan, adam çagasy!
Synasy sag, akly-huşy ýerinde,
adam bolup doglan bolsaň,
goýma özüň hem goýdurma
mal ornunda, gurbanlyga bakylýan,
kimse saňa buýurmasyn

Dowamy

Geň üýtgeşiklik

| Goşgular

Her gezek hassamyz zynjyrdan boşap,
göz-gülban edende özüni dünýä,
tanyşlar, bilişler, ýat ilde duşan,
hatda dost bolanlar, duz iýip bile,
gülýärdiler däli ýaly jak-jaklap,
azyndan birki gün dymyp gezýärdik...

Dowamy

Bolşewige mamla diýdirdi olar,
Staline mamla diýdirdi olar,
gyrgyna bereni üçin baýlary,
ýa baýajak bolanlary,
goranlary öz baýlygyn, emlägin,
üstesine erkini we hukugyn...

Dowamy

Ýüzügara hökümet

| Goşgular

Ömür ogurlaýan hökümet her gün,
başga pikirlini bogmaga çalşyp,
hemme ýerde şol bir oýny oýnaýar,
ýanaýar ol adamlary pikirli,
yzarlaýar, garalaýar,
töhmet atyp açýar jenaýat işin...

Dowamy

Bir gämi

| Goşgular

Biz, barymyz bir gämide diýýäris,
diýmek, gämi batmaly däl,
agmaly däl başga ýana,
ýa ýoluny ýalňyşyp,
çykmaly däl başga ýerden,
daga, daşa urulyp...

Dowamy

Bolşewigiň tagmasy

| Goşgular

Erkegine "ow" diýdiler olaryň,
gyzlaryna bolsa diýdiler "owa",
erkegine "wiç", "wyç' diýdiler ýene,
aýallarna bolsa "ýewna" ýa "owna",
bu tagmady, bolşewigiň tagmasy,
hojaýynyň kimdigini görkezýän...

Dowamy

Tamamlanan gurluşyk

| Goşgular

Terror döwletini gurdular üýşüp,
bir bölegi aktiw örän,
çala ümleneni salyp sanawa,
ilki işden kowup derhal,
türmä basyp gaty gitse,
bir bölegi aram işjeň...

Dowamy

Adam taksi sürýärdi,
familýasyn üýtgedipdi oglunyň,
geljekde agasy üçin,
ýaşlyk edip ýol ýitiren,
hökümete garşy çykyp,
döşünden itilmez ýaly...

Dowamy

Päl

| Goşgular

Iliň-günüň mertebesin gorasaň,
hökümet han ýaraglanyp, atlanyp,
kgbesi bilen, polisi bilen,
seniň mertebäi basgylar, asar
özüň gelip dikilmedik agaçdan,
ýüp getirdip aýalyňa öýüňden...

Dowamy

Adam ilki sorag berdi gaharly:
- Polisiýa näme, prokuror näme,
sudýa näme ýa-da kgb näme?
Jogap berdi öz-özüne ýylgyryp:
- Seni süýräp äkiderler hak diýseň,
emma salam berer olar...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2019