Adam aýtdy:

"Tanymal urally fermer Wasiliý Melniçenko gelýän 5-6 aýylda Orsýetde 75 müň obanyň heläk boljagyny, ýakyn geljekde oba hojalyk önümçiliginiň 25-30 maşgalanyň elinde jemlenip, hili pes azygyň hem, aýdaly, häzir bizde bolşy ýaly, pasport bilen beriljegini çaklaýar...

Dowamy

Surat

Dogry goşgy

| Goşgular

Aýsyz gije işikdäki
kündügini ýa galoşyn ogurla,
biler iller, ýeter bir gün yzyňdan,
ýa-da tanar galoşyny, bellikli,
ilijek çatylan, aýyrsaň hatda,
geýip barsaň hudaýýola ýa toýa...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Çagalykdan uniwersiteti gutarýançak telewizorda köplenç uruşly kinolary we Leonid Iliçi görerk... Ak-gara telewizorda uçaryň basgançagyndan düşüp gelýän Birinji sekretary görüp, goňşymyz Aýsoltan ejäniň 'Brežnew jan sag bolsun, dünýäni uruşdan saklap dur' diýýäni şu günki ýaly ýadymda...

Dowamy

Düýp syýasat

| Goşgular

Döwlet gurmak kesbim diýip,
ýerde dowzah gurýan halka,
näme diýip bolar durup,
öldürmänkä aç ýa urup,
demligiňden alyp mäkäm,
bogup porsy kamerada...

Dowamy

Surat

Uzaga çeken gedemlik

| Goşgular

Segsen ýyllap alynmadyk sapagy,
urşuň sapagyny bilmese millet,
ýa öwrenmek islemese düýbünden,
ýüreginde başga, başgasy dilde,
gazanylan üstünlige ynansa,
durmuşda däl, diňe kagyz ýüzünde...

Dowamy

Surat

Kemsitjek bor adam kiçijik bolsa, bir basgançak galmak üçin ýokaryk, emma jogap berseň, deňine düşmän, niresi pes bolsa, oturar baryp, jogap bermän, bolma özüňe duşman.

Surat

Dünýä we sen

| Goşgular

Eger-de sen öz dünýäňi,
öz jennetiň döretmeseň,
oturtmasaň öz nahalyň,
öz halaýan sortuň tapyp,
gögertmeseň öz ekiniň,
özüň diläp gökden ýagmyr...

Dowamy

Surat

Bitler we adamlar

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Bite gahar edip, ýorganyňy otlama" diýýärler. Bu nakyl barada hiç wagt edil häzirkim ýaly agyr pikir etmändim. Sebäbi bitden, büreden kän kösençlik çekmändim...

Dowamy

Surat

Kim bolsaň bol

| Goşgular

Hiç görünmän ýaşa, görünip ýaşa,
tanalma hiç oglanlykda, ulalyp,
adyň, badyň bilinmesin obada,
oka ýa okama başyryp başyň,
ýa okasaň, bilýäniňi bildirme,
gizle ilden bolsa nanyňy, aşyň...

Dowamy

Surat

Demir tuty syrylanda

| Goşgular

Demir tuty syrylanda ahyry,
biz dünýäni bilmeýärdik, elbetde,
iň esasy bilmeýärdik özümiz,
derdimiz ne, derman näme milletde,
welosiped oýlap tapmaly däldik,
diňe taýyn at-araba atlanyp...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021