Gülüp geçseň

| Goşgular

Durmuş günde goşgy berýär, gazal berýär goşa-goşa, kerwen gurar pikir-oýuň, näme gelip, geçmez başa?

Ýola çyksaň, diňe öňe
seretseň-de akly-gara,
gyzyl, sary maşynlara,
birden biri öňüň keser,
baş ýaýkarsyň, hekaýasy,
kyssasy bar bendäň, belki...

Dowamy

Düşünseň

| Goşgular

Ile garşy göreşme,
öz-özüni ýok edýän,
ýek ýigrenýän bir-birin,
ýeňil-ýelpaý gürrüňi,
agyr gürrüň islemez,
ynanmaýan adama...

Dowamy

Bahyl adam

| Goşgular

Bilmedik bol, gülmedik bol,
gyrylsa-da içiň, bagryň,
bahyl adam bagyşlamaz,
derdi agyr, düşün, oňa
berilmedik giňlik saňa
berlen bolsa, şükür et-de...

Dowamy

Adam howpy

| Goşgular

Suwam ýarag emel ýeten elinde,
ýerem ýarag, ata-baba, aňyrdan,
goşun çekip, bir-biregi parçalap,
okap, bilip, çykman ardan, gahardan,
nirelerden nirelere geldik biz,
ýa nirede, nädip yza galdyk biz...

Dowamy

Ýarag şeri

| Goşgular

Sen adamy tanamasaň, bilmeseň,
sada bolsaň, ossaň özüňe diňe,
haýsy ýandan, haýsy ýaragly geler,
näme bilen urjak bolar, bilmersiň,
nirde, niçik gurjak bolar, bilmersiň,
soň görersiň, iş salyşsaň azajyk...

Dowamy

Meýletin sürgün

| Goşgular

Abat bolmak bu dünýede,
abat galmak, galjak bolmak,
belki, örän manysyzdyr,
döwük-ýenjik bolan iller,
tapawudy az bor ýurduň,
aýal, erkek, eli ýeten...

Dowamy

Erkinligiň manysy

| Goşgular

Eger-de manysy bolsa aslynda,
boş söz ýa-da samahylly bolmasa,
azatlyk diýýäni adam oglunyň,
beýleki bir özi ýaly adama,
güýçli bolsun, ejiz bolsun, garaşyp,
aýagany köwjek baky ýadaman...

Dowamy

Deňlik teoriýasy

| Goşgular

Aý, bolýa-da diýer adam,
bolmaýanyn bilip durup,
golun berer kaýyllyga,
öz-özüne duzak gurup,
soňra aldar özün, ili,
elin salgap iki-ýeke...

Dowamy

Dogan sapagy

| Goşgular

Durmuş saňa öwreder,
doganyň ýok, bir ýorgan
ýapynsaň-da, ägä bol,
bolsa işiň oňuna,
ýa entetse hökümet,
iter oda ejizlän...

Dowamy

Surat

Ýürek meselesi

| Goşgular

Akyl kändir, nakyl kändir,
hasabyna başgalaryň,
ýürekdäki gowulygy,
ene süýdi bilen giren,
öldürmegin özgeleriň
erbetligi üçin, emma

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024