Ruhy gedaý

Gedaý bolsa ruhy,
milýon geçsin elinden,
çümsün tonna altyna,
gözi doýmaz adamyň,
mal-dünýeden, şöhratdan,
ýygyp-ýygnap, ogurlap,
gedaýlygna öler ol;
hemem ikinji gezek,
gelip bolýan bolsa eger,
kanagatly, sabyrly däl,
garaşmaň,
ýene-de aç,
elin serip geler ol.

Dowamy »

Petigiň sebäbi

Ogly sorady:

- Kaka, biz bu petige nädip geldik, ondan geçip bilmezligimiziň sebäbi näme?

- Ölenler hakynda ýaramaz gürrüň etmeli däl diýdiler. Diriler hakynda ýaramaz gürrüň etseň bolsa, ar alýarlar. Bizde çyn ýaramaz gürrüň hasaplanýar.

Dowamy »

Bir ýarty betbagtçylyk

Adam aýtdy:

Dowamy »

Ekilen ekin

Ekeniňi orarsyň,
arpa sepip, bugdaý oran bolmanmyş,
bolmajak, belki, hiç haçan,
”Alla“ diýýär kowan, gaçan.

Dowamy »

Çagalyk

Çagalykda tas hemme zat owadan,
arman onda uzak goýmaýar taňry.
Dünýäň arkasyny görkezip kem-kem,
gyzygyny alýar yzyna gaňryp...

Dowamy »

Dymyşlygyň sebäbi

Birleri düşünmän dymar,
başgasy dymar düşünip,
bular bir zat, belki, daşdan,
emma biri bilmän gider gelenin,
beýlekisi gider bilmedik bolup,
ýa bilenin bildirmän,
sebäbi bilmek hatar,
hem bildirmek bilýäniň,
ýaşamak hatar düşünip,
düşünjäňe ýapyşyp,
şondan sada bolup oýnaýar köplük,
oýna goşulmasaň, goşulyp çyksaň,
üstesine gepleseň,
geň görme çolarsa daşyň.

Dowamy »