Surat

Adam aýtdy:

"Sowet döwründe kemala gelip, döreden adamlarymyzyň ömürlerine, yzynda galan eserlerine çala göz aýlasaň, hemme zat görnüp duran eken...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Ikinji jahan urşy ýyllarynda Norwegiýada bir ruhanyny nemes gestaposynyň başlygy çagyrypdyr. Sebäbi ol ruhany nemes goşunlaryna garşy göreşýän partizan toparlary bilen hyzmatdaşlyk edýän eken...

Dowamy

Jogapsyz sorag

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Öýe gelip, hamala Amerikany açan ýaly, 'halky ezýärler, mejbury işlerde, hak tölemän ýa iýjek-içjegine hem ýetmejek pul bilen işledýärler, dynç günlerinde ýowarlara çykarýarlar' diýdim...

Dowamy

Ynanç meselesi

| Goşgular

Hamala, adamlar ynanýan ýaly,
alla bilen gorkuzýarlar ýaş-ýuşy,
hudaý bilen gorkuzýarlar garryny,
ýatladýarlar müňkür bilen nekiri,
sorag etjek baran günüň gyssanmaç,
dowzah bilen gorkuzýalar mekiri...

Dowamy

Surat

Adam aýtdy:

"Düzelmän geçdim, çagalykdan waharman, gülaby, garrygyz gawunlaryny iýip ulalamsoň, ýewropa dükanlarynda hem, hil bir zat tapan ýaly, gawun alan bolýaryn...

Dowamy

Ol adamlar enemişin,
atamyşyn, doganmyşyn,
musulmanmyş üstesine,
ikiden üç sözi alla,
emma naçar çagasyny,
iller näme diýer diýip...

Dowamy

Adam aýtdy:

"1980-nji ýyllaryň aýagynda, 90-njy ýyllaryň başynda SSKP MK-nyň Syýasy býurosynyň agzasy bolan A.N.Ýakowlewiň bir pikiriniň üstünden geldim...

Dowamy

Adam aýtdy:

"Täze bir zatlary öwrenjek bolup, her ugurdan adamlaryň aýdan zatlaryny okaýaryn, diňleýärin. Düýn Denzel Wasingtonyň bir sözüniň üstünden geldim...

Dowamy

Aladaly agzybirlik

| Bellikler

Adam aýtdy:

"Ruslar soňky döwürde Stalin bilen Wowanyň dolandyryşyndaky meňzeşliklere köp üns berýärler. Düýn biri Staliniň öz egindeşlerini ýeke-ýeke atdyrmazdan öň satyn alandygyny, özem edil neşe gaçakçysy ýaly hereket edendigini, bolşewikleri öz harydynyň üstüne ussatlarda çökerendigini ýazypdyr...

Dowamy

Surat

Günüň suraty

| Goşgular

Belki, bu gün hapa zyňmak,
nadaralyk milli gylyk,
ýa taktika ýeňileňde
ulanmaly garbap alyp;
dirileriň gowusy ýok,
diňe gowy käbir ölen...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021