Netije

| Goşgular

Netije bu, adam içip ýykylsa,
ýa-da toýy bozsa, Görogly bolup,
netije bu, adam okasa, össe,
bilse bilmeýänin ýene on esse,
ada çapyp, zada çapyp,
hem senedin, hem özüni

Dowamy

Musulman dünýäsi

| Goşgular

Musulman dünýäsi, alla,
musulman döwleti, walla,
bu nähili beýle bolýar,
öz ýurdumda musulmany,
garyp-gasar, naçar, çaga,
urup, çapyp, talasam kän...

Dowamy

Gynanylýan adam

| Goşgular

Kemsidilen nesil, ýurdunda uzak
internetden galan, okuwdan galan,
belki, okan mekdebinde bäşlikçi,
ýöne okan gazet, žurnaly ýalan,
ýa-da ýuwan sözden ýüklenen ýaby,
üstesine bahyllykdan basylan...

Dowamy

Ykbal meselesi

| Goşgular

Ses bermek bar bilip, baryp,
ýa gyrada galyp sessiz,
görmeze, bilmeze salyp,
garyp-gatyp beýgi, pesti;
köplük özi öz gabryny
gazdy, gazar oýnan bolup...

Dowamy

Surat

Ynanmasaň

| Goşgular

Sen özüňe ynanmasaň,
ynanmasaň öz gözüňe,
görüp ýüzläp ýazyjyny,
şahyrlary, žurnalisti,
ýaprak ýaly galgap duran,
şemal össe, hudaý uran...

Dowamy

Surat

Şöhrat açlygy

| Goşgular

Eger göwnüň baý bolmasa,
baý bolmasa ýüregiň ýa,
ogurlasaň ulus ili,
ýurdy bilen, ýeri bilen,
maňlaýynyň deri bilen,
ýa azajyk, biznes edip...

Dowamy

Surat

Sen özüňi kiçi duýsaň,
ýa-da duýdursalar kiçi,
gygyrsalar, gorkuzsalar,
ýa-da gorksaň öz-özüňden,
kölegäňden, has dogrusy,
diňe döwlet, KGB däl türmeli...

Dowamy

Surat

Öz gandalyň

| Goşgular

Seni öz ykbalyň hojaýyny däl,
ýa-da kapitany öz gözel göwnüň,
etmez döwlet, gözi gyzyl, başarsa,
ozal seniň ata-babaň gul eden,
sesin çykarany susduran döwlet
görjek bolsaň, gözüň ýapan gazetli...

Dowamy

Surat

Bilýän, saňa bu syýasat, beýleki
bolman biler gyzykly,
sebäbi sen, öz sözleriň:
gaýgysyn edýärsiň talanan halkyň
(ol meniňem ilim-günüm!),
çöregini tapman urunýan bu gün...

Dowamy

Surat

O biznesmen, iş adamy, öwündi:
pylany kim, salamlaşyp bilmezdi,
hem satýardy snikers,
biz alýarkak ýurdy garbap...
A ol indi nebit satýar, gaz satýar,
ýurdy satýar geçen ýerne...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020