Arzan ömür

| Goşgular

Günäli adamlar seniň öňüňde,
bilýän, belki, zyňan daşy az-küş däl,
hiç zat diýme, aýyp gözlär sözüňden,
diýmedik gepiňi diýdirer, tapar,
nöker toplar arkasyna, garaşyp,
taýyn bolup ýaşar yzdan urmaga...

Dowamy

Kyn iş

| Goşgular

Bu bir beýle ýeňil iş däl, käbiri
bir sözi az, iki sözi köp görer,
ýüregine alar, çeker özüne,
haçan gaty gideniňi bilmersiň,
nirde näme edeniňi bilmersiň,
girreler, herreler, ýa-da yzyňdan

Dowamy

Bilesi gelmese

| Goşgular

Bilesi gelmese, bilmez adamlar,
göresi gelmese, görmez adamlar,
düşünmez il düşünesi gelmese,
düşündirjek bolsaň aldanýaň diýip,
bahyl ýa-da bozgak borsuň bolmanda,
olar senden akyllydyr kän esse...

Dowamy

Ýalan boldy

| Goşgular

Ýazyjysy ýalan boldy milletiň,
ýalan boldy şahyrlary, guwanjy,
bagşylary, sazandasy, buýsanjy,
žurnalisti ýalan boldy milletiň,
suratkeşi, heýkeltaraş, kinoçy,
aktýorlar, sahnalaryň bezegi...

Dowamy

Parahor ýazy

| Goşgular

Haýp özün goramaýan millete,
haýp sözün goramaýan millete,
düşünmeýän öz dilinde gepleseň,
okamaýan ýazylany syýa däl,
gany bilen şehitleriň, kagyzsyz,
diňlemeýän aýdylany aňyrdan...

Dowamy

Dat

| Goşgular

Sen hemişe hemme zady
aýdyp, diýip bilmersiň, dat,
ýüregiňde galar köp söz,
gowy sözler, aýdylmaly,
guwanjyňy gizlärsiň sen,
gynanjyňy gizlärsiň sen...

Dowamy

Eje sylagy

| Goşgular

Sen gowy bol, gowy bolma,
işiňi bil ýa-da bilme,
ýa emel et, bile-göre,
ahmal edip, badak salma,
göwnüne deg adamlaryň,
ýa-da degme asla göwne...

Dowamy

Arşyň kanuny

| Goşgular

Sen ýurduňa yhlasyňy könelen,
ýa süzülen köýnek ýaly çykaryp,
gyra taşlap, täze alyp bilmersiň,
sebäbi ol egniňde däl, beýniňde,
ýüregiňde otyr, ýatyr gyşaryp,
tirsek urup Garaguma, ýassyk dek...

Dowamy

Käte

| Goşgular

Käte näme etjegimi bilemok,
ýazmalymy, okamaly, ýatmaly,
ýa-da diňlemeli gitara sazyn,
ýa jadylap tango bilen ýüregi,
köşetmeli çaga ýaly, düýş gören,
ýa daş çykyp, gezmelimi birsellem...

Dowamy

Ýoldaş

| Goşgular

Saňa ýoldaş gerek ýolda,
senden gowy, artykmaç kän,
deň bolmaýan göterilseň,
ýüzüň alman, alman badyň,
şärik bolup sylan adyň,
göwnüň çökse, goltgy berýän...

Dowamy


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024