Şäher hakykaty

Saňa başga birniň gepin getirýän
gowy niýet bilen getirmez mydam,
goşup getir geregini üstüne,
aýryp getir özün gepden, gybatdan,
belki, özi başlap, gorjap ýarany,
saňa başga birniň gepin ýetirýän,
oňa sürter, muňa sürter garany,
emma özi akja jüýje, owadan,
oýnat özüň, akmak doly şähere,
düýn ýa öňňun gelen bolsaň obadan.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024