Endişe

Çarkandakly diýip, ýoldan gaýdylmaz,
pikir-oý kän gelip-geçýän beýnide,
ýöne bary, ýerin bilmän, aýdylmaz,
bakar adam töwerege, daşyna,
nirelerde, kim-kim bilen sataşdy,
geýseň, gürrüň gowga bolar başyňa,
ýöne adam bilen adam arasyn,
ozaly gylyç däl, gep bozdy, açdy,
gaçdy tanan bir-birinden hemişe,
tanamasa, hiç görmese gowy dek,
görse eder bir-birinden endişe.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024