Gideniň aýdany

Sen mydama gowy bolup bilmersiň,
ýaranmarsyň hökümete hemişe,
başlyk bolsa boşuň boşy, gülmersiň,
gözüň, gaşyň güldürseň-de her işe,
her ýumşuna taýyndygyň görkezip,
dyza çöküp, gül berseň-de adama,
adam ysyn birçak ýitiren ýa-da
ozalynda sowuk eneden doglan,
ýa bilinden iline ýat erkegiň,
hiç ýeterlik bolmaz toba edeniň,
ýöne synan, ministr bol, häkim bol,
bu öz işiň, ýerin dolsaň gideniň.

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2024