Oýnalýanyň oýny

Iki sözüň başyn çatyp bilmeýän,
Bilmedim, nämüçin, hassa mysaly,
Kitap ýazýan boljak bolýar her edip,
Öz ýanyndan salyp millete aly.

Ýok, ol diňe aldamaýar bir ili,
Pul döküp, terjime etdirýär “işin”.
Hantamalar öwýär: “Beýik iş şeksiz!”
“Beýik däl” diýeniň döwjekler dişin.

Zoruň netijesi, bilinýän zady,
Aýdyp bilmän dymýar dymmajak diller.
Alaçsyz bolanda, neýlesin dagy,
Oýnalandan bolup, oýnaýar iller...

()

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023